PL EN


2014 | 39 | 355-365
Article title

Organizacje pozarządowe we wdrażaniu zasad ekonomii społecznej (ujęcie ekonomiczne i prawnicze)

Content
Title variants
EN
Non-governmental Organizations in the Introduction of the Social Economy Principles (Economical and Legal Approaches)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest analiza ram prawnych oraz aspektów ekonomicznych udziału organizacji pozarządowych w rozwoju ekonomii społecznej. Artykuł wyjaśnia podstawowe zagadnienia zwią-zane z partycypacją organizacji pozarządowych, w tym pojęcie ekonomii społecznej, definicję organizacji pozarządowej oraz treść zasady subsydiarności. W ramach analiz prawnych stwierdza się, że prawo udziału organizacji pozarządowych w rozwoju ekonomii społecznej zagwarantowane jest w normach prawnych zawartych w ustawie z roku 2009 o finansach publicznych Zasadniczy charakter tych norm, a w szczególności art. 43 ustawy o finansach publicznych nie budzi wątpliwości, ze względu na jej umiejscowienie wśród regulacji istotnych dla organizacji finansów publicznych. W artykule podkreśla się, że zaangażowanie organizacji pozarządowych pozwala rozwinąć się lokalnym inicjatywom i stwarzać warunki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Istnienie ekonomii społecznej przyczynia się z kolei do budowy sieci relacji kapitału zaufania społecznego. W opracowaniu zwrócono uwagę na potrzebę ustawowego włączenia wdrażania ekonomii społecznej do sfery zadań publicznych realizowanych przez organy administracji publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego. Takie rozwiązanie pozwoli na większy udział podmiotów trzeciego sektora w tym obszarze. Należy przyjąć, że efektywne wdrożenie zasad ekonomii społecznej przez organizacje pozarządowe zależy od współdziałania z administra-cją publiczną, a ta podejmuje określone działania jedynie w oparciu o określoną podstawę prawną.
EN
The objective of the thesis is the analysis of legal frames and economical aspects of the in-volvement of the non-governmental organisations in the development of social economy. The article explains basic issues connected with the participation of the NGOs, including the concept of social economy, definition of a non-governmental organisation and the contents of the principle of the subsidiarity. Within the legal boundaries, it is stated that the right of the NGOs to participate in the devel-opment of social economy is guaranteed in the legal standards included in the act on public finances from 2009. The basic character of the standards, especially paragraph 43 of the act on public finance leaves no doubts as it is placed among regulations vital for the public finance organizations. In the article it is emphasised that the involvement of the non-governmental organisations al-lows local initiatives to develop and create conditions for the development of the civil society. The existence of social economy, on the other hand, contributes to building a network of relations and to building the capital of social trust. In the work, the attention is drawn to the need of legal inclusion of introduction of social economy to the area of public tasks realised by public authorities, especially the units of the local governments. Such a solution will allow to increase the participation of the subjects of the third sector in this area. It needs to be assumed that the effective introduction of social economy princi-ples by the NGOs depends on co-operation with public administration, which undertakes certain actions only based on a certain legal basis.
Year
Issue
39
Pages
355-365
Physical description
Contributors
References
 • Birkhölzer K., 2006, Lokalny rozwój gospodarczy i jego potencjał [w:] Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, red. E. Leś, M. Ołdak, Collegium Civitas, Warszawa.
 • Hausner J., 2008, Ekonomia społeczna i rozwój [w:] Ekonomia społeczna w Polsce: osią-gnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, red. A. Giza- -Poleszczuk, J. Hausner, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Knosala E., Zacharko L., Stasikowski R., 2005, Nowe zjawiska organizacyjno-prawne we współczesnej administracji polskiej [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Or-ganizatora”, Toruń.
 • Komunikat Komisji, Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej, Budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej go-spodarki i społecznych innowacji, http://eur-lex.europa.eu.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).
 • Kosikowski C., 2006, Sektor finansów publicznych w Polsce, Dom Wydawniczy ABC Grupa Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Koźmiński A. (red.), 1995, Zarządzanie i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Kowalczyk E., Lubimow-Burzyńska I., 2013, Regulacje prawne dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego w praktyce działalności samorządu terytorialnego w Polsce [w:] Právní rozpravy 2013: recenzovany sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konferen-ce. Hradec Králové, Czechy, 2013 – Hradec Králové: Magnanimitas – Vol. 3.
 • Oniszczuk J., 2008, Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, Oficy-na Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Opałek K., Wróblewski J., 1969, Zagadnienia teorii prawa, PWN, Warszawa.
 • Sawicki W., 2004, Stowarzyszenia kultury fizycznej. Podstawy organizacyjno prawne, Wydawnictwo Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego, Warszawa.
 • Stasikowski R., 2009, O pojęciu zadań publicznych: studium z zakresu nauki admini-stracji i nauki prawa administracyjnego, „Samorząd Terytorialny”, nr 7–8.
 • Szopa B., 2007, Ekonomia społeczna z perspektywy ekonomii tradycyjnej, kwartalnik „Ekonomia Społeczna” nr 1/2007.
 • Toczyski W., 1998, Rola organizacji pozarządowych w odrodzeniu społeczeństwa oby-watelskiego [w:] Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, red. M. Załuska, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., 1974, Zasady prawa. Zagadnienia pod-stawowe, Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa.
 • Wróblewski J., 1972, Prawa obowiązujące a ogólne zasady prawa (dyskusja w Komite-cie Nauk Prawnych PAN), Warszawa, z. 10.
 • Wygański J., 2012, Ekonomia społeczna a trzeci sektor [w:] Wokół ekonomii społecznej, red. M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur, MSAP UEK, Kraków.
 • Wygański J., Frączek P., 2006, Ekonomia społeczna – definicje, zastosowania, oczeki-wania, wątpliwości, Ekonomia Społeczna – teksty, Fundacja Inicjatyw Społeczno- -Ekonomicznych, Warszawa
 • Ziółkowski M., 2005, Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Za-lewski, SGH, Warszawa.
 • http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic
 • http://www.europarl.europa.eu
 • http://eur-lex.europa.eu
 • http://www.emes.net
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b2b1bbb-91f5-40c3-9cd3-56c4c3b2ba1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.