PL EN


2016 | 1 (9) | 151-159
Article title

Negatywne procesy demograficzne charakteryzujące sudecki przygraniczny obszar górski

Content
Title variants
EN
Negative demographic processes distinguishing the Sudeten border mountain area
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In this paper the autor attempts to answer the questions: whether the demographic processes taking place in the test area are typical for mountain areas? What actions must be taken in order to reverse the negative demographic trends? An answer to the questions required a calculation of population density, population growth rate and the share of the population by age groups in the total population. To assess the commonness of demographic processes occurring in the Sudeten border mountain area results were compared with similar, obtained for Landkreis Bad Toelz-Wolfratshausen. After defining main demographic problems, a number of actions, based on the experience of other mountain regions were proposed to local and regional authorities. These considerations have been preceded by a brief characterization of the Sudeten border mountainous area.
Year
Issue
Pages
151-159
Physical description
Contributors
References
 • Alpine Convention, 2015, Demographic changes in the Alps. Report on the state of the Alps, http://www.alpconv.org/en/publications/alpine/Documents/RSA5en.pdf (dostęp 06. 06. 2015).
 • Alpine Space Programme, 2012, Demographic change in the Alps: adaptation strategies to spatial planning and regional development, http://www.alpine-space.org/2007-2013/projects/projects/detail/DEMOCHANGE/show/#project_outputs (dostęp 06. 06. 2015).
 • Ciok S., Dołzbłasz S., Raczyk A., 2006, Dolny Śląsk. Problemy rozwoju regionalnego, Studia Geograficzne 79, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Czerwiński J., 1996, Sudety. Przewodnik, Wyd. Sport i Turystyka MUZA SA, Warszawa.
 • Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne NR 148, PAN, IGiPZ, Wrocław.
 • Euromontana, 2012a, A brighter future for young people in mountain areas, http://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2014/08/young_light.pdf (dostęp 06.06.2015).
 • Euromontana, 2012b, Attracting more working people to mountain areas, http://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2014/08/PADIMA_working_people.pdf (dostęp 06.06.2015).
 • Euromontana, 2012c, Increasing the attractiveness of mountain areas for retired people, http://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2014/08/PADIMA_retired_attractiveness.pdf (dostęp 06.06.2015).
 • European Commission, Espon, 2012, European Perspective on Specific Types of Territories, http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/GEOSPECS/FR/GEOSPECS_Final_Report_v8___revised_version.pdf (dostęp 06. 06. 2015).
 • European Environment Agency, 2010, Europe’s ecological backbone: recognising the true value of our mountains, http://www.eea.europa.eu/publications/europes-ecological-backbone (dostęp 06.06.2015).
 • European Commission, Eurostat Database, http://ec.europa.eu/eurostat/web/cities/data/database(dostęp 06. 06. 2015).
 • Fierli I., 2001, Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, s. 195-196, http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/zit/dokumenty/Koncepcja_Przestrzennego_Zagospodarowania_Kraju_2030.pdf (dostęp 06.06.2015).
 • Latocha A., 2013, Wyludnione wsie w Sudetach. I co dalej?, Przegląd Geograficzny, t. 85, z. 3, PAN, IGiPZ, Warszawa.
 • Mazurski K., 1994, Zagrożenia środowiska Dolnego Śląska, Oficyna Wydawnicza SUDETY Oddziału Wrocławskiego PTTK, Wrocław.
 • Mazurski K., 2012, Historia turystyki sudeckiej, Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, Kraków.
 • Parlament Europejski, 2011, Spójność społeczna i rozwój demograficzny w zrównoważonej Europie, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/464464/IPOL-EMPL_NT%282011%29464464_PL.pdf (dostęp 06.06.2015).
 • Pasca A., Rouby A., 2012, Strategies to increase the attractiveness of mountain areas: how to approach depopulation in an integrated manner? Final report, Euromontana, http://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2014/08/PADIMA_policy_guidlines_EN.pdf (dostęp 06.06.2015).
 • Potocki J., 2009, Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów, Wyd. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303 (dostęp 06.06.2015).
 • Walczak W., 1968, Sudety, PWN, Warszawa.
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 174, http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14804&Itemid=946#3.18 (dostęp 06.06.2015).
 • Wrzesiński W., 2006, Dolny Śląsk. Monografia historyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Zielony R., Kliczkowska A., 2008, Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, Wyd. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b2bf4bf-8844-4eac-bf63-303f21d787bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.