PL EN


Journal
2016 | 1(136) | 129–141
Article title

Interesariusze zewnętrzni w misjach i strategiach rozwoju polskich uczelni

Title variants
EN
External stakeholders in Polish higher education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem podjętych rozważań była próba odpowiedzi na pytanie: W jakiego rodzaju podmiotach z regionalnego otoczenia szkoły wyższe upatrują swoich interesariuszy zewnętrznych? W tym celu przedstawiono założenia teorii interesariuszy oraz możliwości jej wykorzystania do analizy systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Zaprezentowano również ewolucję regulacji formalno-prawnych dotyczących współpracy szkół wyższych z otoczeniem oraz kierunki zmian w zakresie zarządzania uczelniami w Polsce. Następnie poddano analizie treści dokumentów strategicznych uczelni: 209 misji i 86 strategii rozwoju 214 polskich uczelni zaklasyfikowanych do trzech kategorii: publicznych uczelni akademickich, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz uczelni niepublicznych. Zwracano w nich uwagę na występowanie określonych kategorii zewnętrznych interesariuszy w perspektywie regionalnej. Stwierdzono, że szkoły wyższe najczęściej deklarują potrzebę współpracy z przedstawicielami sfery gospodarczej i władz publicznych. Ustalono również, że typ uczelni różnicuje zorientowanie uczelni na współpracę z otoczeniem regionalnym: najbardziej zorientowane na współpracę z regionalnymi interesariuszami są państwowe wyższe szkoły zawodowe.
EN
The article discusses interplay between institutions in higher education (HEIs) and the socio-economic environment. Analysis of the formal and legal conditions and changes in the HEI environment shows that cooperation is becoming an increasingly important dimension in management. In this paper, a tendency in the institutionalisation of these relations and the effects of a new mechanism for distribution of benefits on their shaping was observed, and which was characteristic of the stakeholder theory presented. The empirical section investigates the regional perspective for missions and development strategies of HEIs in the presence of certain categories of external stakeholders. The study showed that HEIs most frequently addressed cooperation with representatives of business and public authorities. HEIs recognised these two types of entity as external stakeholders in the region. It was also found that type of HEI influenced its orientation to cooperation. State higher schools of vocational education were the most friendly towards cooperation with regional stakeholders.
Journal
Year
Issue
Pages
129–141
Physical description
Dates
published
2016-03-31
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska
References
 • Antonowicz, D. (2005). Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Antonowicz, D. (2006). W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania uniwersytetami w Polsce. W: K. Leja (red.), Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 • Clark, B. R. (2004). Sustaining change in universities. Continuous in case studies and concepts. New York: Society for Research into Higher Education & Open Univesity Press.
 • Cyfert, S. i Kochalski, C. (2011). Projektowanie i wdrażanie strategii rozwoju uczelni wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W: S. Cyfert i C. Kochalski (red.), Projektowanie i wdrażanie strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce – aspekty teoretyczne i praktyczne. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny.
 • Czerepaniak-Walczak, M. (red.). (2013). Fabryki dyplomów czy universitas? Kraków: Impuls.
 • Donaldson, T. i Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence and implications. Academy of Management Review, 20(1), 65–91.
 • Dymyt, M. (2012). Internacjonalizacja strategii wizerunkowej – nowe wyzwania dla polskich uczelni. W: M. Kaczmarczyk (red.), Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie – marketing – public relations. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Humanitas.
 • European Commission (2010). Commission staff working document. A rationale for action. Accompanying document to the Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union, Communication from the Commission to the European Parliament. Brussels: European Commission.
 • Fazlagić, J. (2012). USP szkoły wyższej. W: M. Kaczmarczyk (red.), Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie – marketing – public relations. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Humanitas.
 • Kukuła, K. (2002). Działalność uczelni niepaństwowych jako czynnik aktywizujący środowiska lokalne na przykładzie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu. W: J. Szabłowski (red.), Sektor prywatny w szkolnictwie wyższym w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską. Kielce–Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.
 • Leja, K. (2013). Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Leydesdorff, L. i Etzkowitz, H. (1996). Emergence of a triple helix of university-industry-government relations. Science and Public Policy, 23(5), 279–286.
 • Minkiewicz, B. (red.). (2003). Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy współdziałania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Mitchell, R. K., Agle, B. R. i Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder. Identification and salience: defining the principle of who and what really counts. Academy of Management Review, 22(4), 853–886.
 • Neave, G. (2002). On Stakeholders, cheshire cats and seers: an historical exploration of an enduring issue. W: The universities` responsibilities to societies. International perspectives. Amsterdam: Pergamon Press.
 • Paliwoda-Matiolańska, A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.
 • Pawłowski, A. i Graszewicz, M. (2014). Zlikwidować lub przekształcić. Analiza sytuacji państwowych wyższych szkół zawodowych. Forum Akademickie, 6. Pobrano z https://forumakademickie.pl/fa/2014/06/zlikwidowac-lub-przeksztalcic/
 • Pawłowski, K. (2007). Uczelnia IV generacji jako kreator rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Ekonomia. Zarządzanie. Marketing. Tryptyk sądecki. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin. Nowy Sącz: Impuls.
 • Piotrowska-Piątek, A. (2014a). Działania na rzecz rozwoju regionu w dokumentach strategicznych uczelni w Polsce w świetle analizy treści. Komunikat z badań. Optimum. Studia ekonomiczne, 69(3), 195–206.
 • Piotrowska-Piątek, A. (2014b). Relacje szkół wyższych z interesariuszami zewnętrznymi. Konwent jako organizacja pomostowa. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 76, 167–178.
 • Ratajczak, M. (2012). Zmiany w otoczeniu wyższego szkolnictwa ekonomicznego w Polsce. W: J. Dietl i Z. Sapijaszka (red.), Edukacja ekonomiczna wobec przemian otoczenia społeczno-gospodarczego. Łódź: Wydawnictwo Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.
 • Reichert, S. (2010). The intendent and unintendent effects of the Bologna process. Higher Education Management and Policy, 22(6), 1–20.
 • Salleh, M. S. i Omar, M. Z. (2013). University–industry collaboration models in Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences, 102, 654–664.
 • Szumniak-Samolej, J. (2013). Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej. Warszawa: Poltext.
 • Thieme, J. (2009). Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska–Europa–USA. Warszawa: Diffin.
 • Trocki, M. i Grucza, B. (2004). Analiza interesariuszy. Warszawa: Bizzare.
 • United Nations Environment Programme, Stakeholder Research Associates Canada, Accountability, (2005). From words to action. The stakeholder engagement manual (t. 1. The guide to practitioners’ perspectives on stakeholder engagement). Ontario: Stakeholder Research Associates Canada Inc.
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.). Pobrano z isap.sejm.gov.pl
 • Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 1990 r., Nr 65 poz. 385 z późn. zm.). Pobrano z isap.sejm.gov.pl
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 96 poz. 590 z późn. zm.). Pobrano z isap.sejm.gov.pl
 • Wachowiak, P. (2013). Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Wissema, J. G. (2009). Uniwersytet trzeciej generacji. Uczelnia XXI wieku. Święta Katarzyna: Zante.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2016/1-9-piotrowska-piatek-interesariusze-zewnetrzni.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b2dec5b-01a4-4416-9ad6-ce0f72785b4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.