PL EN


Journal
2014 | 2 | 162-172
Article title

Ocena regulacji równowagi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Content
Title variants
EN
Evaluation of the balance regulation in patients with arterial hypertension
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem pracy jest ocena regulacji równowagi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w porównaniu z osobami bez nadciśnienia i chorób współistniejących. Materiał i metoda: Badano chorych z nadciśnieniem, bez chorób współistniejących mogących wpływać na układ równowagi. Grupę kontrolną stanowiły osoby bez wywiadu chorobowego, nieprzyjmujące żadnych leków. Badanie przeprowadzono na platformie stabilometrycznej. Badaniem objęto 50 osób. Wśród badanych znajdowało się 22 mężczyzn (44%) oraz 28 kobiet (56%). Średnia wieku badanych wyniosła 57±4 lata. Najmłodszy z badanych miał 50 lat, a najstarszy 66 lat. Mediana dla wieku wyniosła podobnie jak średnia wieku – 57 lat. Wyniki: Stwierdzono istotne statystycznie zależności pomiędzy osobami z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym i ciśnieniem poniżej 140/90 mmHg a grupą kontrolną oraz pomiędzy osobami z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym i ciśnieniem powyżej 140/90 mmHg a grupą kontrolną. Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy badanymi grupami z nadciśnieniem. Grupa z prawidłowo kontrolowanym ciśnieniem tętniczym nie różniła się istotnie od grupy kontrolnej w przypadku 16 parametrów równowagi, natomiast grupa z nieprawidłowo kontrolowanym ciśnieniem nie różniła się istotnie od grupy kontrolnej jedynie w przypadku 6 parametrów. Wnioski: Nadciśnienie tętnicze, szczególnie nieprawidłowo kontrolowane, którego wartości przekraczają 140/90 mmHg może zakłócać działanie układu równowagi, co często jest nieodczuwane przez chorych, a możliwe do stwierdzenia w oparciu o badanie na platformie stabilometrycznej. W rezultacie osoby te mogą być częściej narażone na powikłania zaburzeń równowagi w postaci zawrotów głowy i upadków. Wykrycie nadciśnienia tętniczego źle kontrolowanego, powinno, obok odpowiedniego leczenia farmakologicznego, u części osób być wspomagane terapią programu prewencji upadków i rehabilitacji. Osoby z precyzyjną kontrolą ciśnienia tętniczego odnoszą korzyści, nie tylko w postaci zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego, ale również utrzymania prawidłowych parametrów równowagi.
EN
The aim of this study is the evaluation of the balance regulation in patients with arterial hypertension in comparison with people without hypertension and comorbidity. Material and method: The subjects were patients with hypertension but without comorbidity that could affect the balance system. The control group consisted of people without a medical history who are not taking any medications. The study was conducted on the stabilometric platform. 50 people were the subjects of the study. There were 22 men (44%) and 28 women (56%) among the subjects. An average age of the subjects was 57±4 years. The youngest of the subjects was 50 and the oldest 66 year old. The median of the age was 57, similarly to an average age. Results: Statistically significant relationships between the people with diagnosed arterial hypertension and blood pressure below 140/90 mmHg and the control group, and between people with diagnosed arterial hypertension and blood pressure above 140/90mmHg and the control group were noted. There were no statistically significant differences between the groups of subjects with hypertension. The group of subjects with properly controlled blood pressure was not significantly different from the control group in the case of 16 balance parameters, while the group with improperly controlled blood pressure was not significantly different from the control group only in the case of 6 parameters. Conclusions: Hypertension, especially improperly controlled, which values exceed 140/90mmHg may interfere with the balance system, which often is not felt by the patients, and which can be ascertained based on the study on the stabilometric platform. As a result, these individuals may be more frequently exposed to complications of balance disorders in the form of dizziness and falls. Detection of improperly controlled hypertension should - besides appropriate pharmacological treatment - in some persons be assisted with therapy program of falls prevention and rehabilitation. People with precise control of blood pressure benefit not only in terms of reduced cardiovascular risk but also in maintaining the correct balance parameters.
Journal
Year
Issue
2
Pages
162-172
Physical description
Contributors
  • I Oddział Wewnętrzny, Szpital im. S. Żeromskiego, Kraków
  • Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski
  • Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski
  • Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej, Rzeszów
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b4e161b-eac9-4961-954b-e08f22dd0ffc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.