PL EN


2016 | 47(2) Ekonomia XI. Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy | 111-126
Article title

Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce i Ukrainie

Content
Title variants
EN
Business Insurance in Poland and Ukraine
RU
Экономическое страхование в Польше и Украине
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest przedstawienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w Polsce i na Ukrainie oraz wskazanie różnic między polskim i ukraińskim rynkiem ubezpieczeń gospodarczych. Tak zdefiniowany cel oznacza, że artykuł skierowany jest przede wszystkim do osób zainteresowanych rynkiem ubezpieczeniowym Polski i Ukrainy. Przedmiotem artykułu jest analiza wybranych aspektów polskiego i ukraińskiego rynku ubezpieczeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem statystycznych metod badań wykorzystujących badania ilościowe i jakościowe. Zastosowane metody ilościowe wskazują zjawiska zachodzące na polskim i ukraińskim rynku ubezpieczeń gospodarczych i opisują je liczbowo. Badania jakościowe umożliwiają przedstawienie istoty problemów dotyczących polskiego i ukraińskiego rynku ubezpieczeniowego. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż ukraiński rynek ubezpieczeń stanowi atrakcyjny obszar dla inwestorów zagranicznych. Bliskość położenia geograficznego Polski i Ukrainy oraz większe doświadczenia polskiego rynku ubezpieczeniowego wykazują możliwości wykorzystania przez ukraiński rynek polskich rozwiązań prawno-ekonomicznych. Artykuł o charakterze metodologicznym ma implikacje praktyczne i społeczne. Opisano w nim ramy organizacyjne funkcjonowania polskiego i ukraińskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych. Wskazano źródła prawa regulujące problematykę ubezpieczeń gospodarczych. Przeprowadzono analizę porównawczą obu rynków z wykorzystaniem danych dotyczących: liczby zakładów ubezpieczeń działających na terytorium Polski i Ukrainy, wysokości składki przypisanej brutto przez polskie i ukraińskie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, struktury udziałowej ubezpieczycieli. W artykule wskazano tendencje zachodzące na poszczególnych rynkach ubezpieczeń życiowych i majątkowych oraz przedstawiono potencjał współpracy między państwami.
EN
An aim of considerations is to present the principles of functioning of insurance companies in Poland and Ukraine as well as to indicate the differences between the Polish and Ukrainian market for business insurance. The so defined objective means that the article is addressed, first of all, to the people interested in the insurance market in Poland and Ukraine. The subject of the article is an analysis of the selected aspects of the Polish and Ukrainian insurance market, with a particular consideration of statistical methods of research exploiting quantitative and qualitative research. The applied quantitative methods indicate the phenomena taking place in the Polish and Ukrainian market for business insurance and describe then in terms of figures. The qualitative research enables presentation of the essence of problems concerning the Polish and Ukrainian insurance market. The carried out research findings show that the Ukrainian insurance market is an attractive area for foreign investors. The proximity of geographical location of Poland and Ukraine as well as greater experience of the Polish market for insurance indicate the opportunities to use by the Ukrainian market the Polish legal and economic solutions. The article of the methodological nature has practical and social implications. The author described in it the organisational framework of functioning of the Polish and Ukrainian market for business insurance. She indicated the sources of law regulating the problems of business insurance. She also carried out a comparative analysis of both markets with the use of the data related to the number of insurance companies operating in Poland and Ukraine, the amount of gross premium written by Polish and Ukrainian insurance companies, the share structure of insurers. In her article, the author indicated the trends occurring in individual markets for life and property insurance as well as presented the potential for cooperation between the states.
RU
Цель рассуждений – представить принципы функционирования страховых компаний в Польше и в Украине, а также указать отличия между польским и украинским рынком экономического страхования. Так определенная цель обозначает, что статья направлена прежде всего лицам, заинтересованным в рынке страхования Польши и Украины. Предмет статьи – анализ избранных аспектов польского и украинского рынка страхования с особым учетом статистических методов исследований, использующих количественные и качественные исследования. Примененные количественные методы указывают явления, происходящие на польском и украинском рынке экономического страхования, и описывают их с помощью цифр. Качественные исследования дают возможность представить суть проблем, касающихся польского и украинского рынка страхования. Результаты проведенных исследований показывают, что украинский рынок страхования представляет собой привлекательную область для зарубежных инвесторов. Близость географического положения Польши и Украины, а также больший опыт польского рынка страхования указывают возможности использования украинским рынком польских юридических и экономических решений. Статья методологического характера имеет практические и социальные импликации. В ней описали организационные рамки функционирования польского и украинского рынка экономического страхования. Указаны источники закона, регулирующие проблематику экономического страхования. Проведен сопоставительный анализ обоих рынков с использованием данных, касающихся числа страховых заведений, действующих на территории Польши и Украины, размера приписанной брутто-премии (страхового взноса) польскими и украинскими страховыми компаниями, паевой структуры страховщиков. В статье указаны тенденции, происходящие на отдельных рынках жизненного и имущественного страхования, а также представлен потенциал сотрудничества между государствами.
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
References
 • Bernat T. (2006), Europejski rynek ubezpieczeń – wyzwanie dla Ukrainy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Boguta N. (2015), portal wschodni.pl, http://wschodnik.pl/biznes/item/455-rodem-z-polski.html [dostęp: 02.02.2016].
 • Burger A. (1970), Economic problems of consumers services, Budapeszt.
 • Iwko I. (2013), Dobre praktyki biznesowe na polskim rynku usług ubezpieczeniowych jako efekt realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu(CSR), „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, nr 14(1).
 • Knejsler O. (2012), „Nauki o Finansach”, nr 3(12), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław Konwencja z dnia 16.09.1988 r. O jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych obowiązująca w Polsce od dnia 1.02.2000r. (Dz.U. Nr 10, poz. 132-133).
 • Kotler Ph. (1994), Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa.
 • PIU (2009), Zasady dobrych praktyk ubezpieczeniowych, Warszawa, http://piu.org.pl/zasady-dobrych-praktyk/project/132/pagination/1 [dostęp: 02.02.2016].
 • Pukała R. (2008) Ukraiński rynek ubezpieczeniowy IV, „Gazeta Ubezpieczeniowa”.
 • Pyzioł W. (1996), Spółki w zakresie szczególnych rodzajów działalności gospodarczej, (w:) Włodyka S. (red.), Prawo gospodarcze prywatne, IPSiZ, Kraków.
 • PZU (2013), Raport Roczny. Rynek ukraiński, Warszawa, http://raportroczny2013.pzu.pl/pl/ [dostęp: 02.02.2016]
 • Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń (2012), Insurance TOP, Krajowa Komisja do spraw Regulacji Rynków Usług Finansowych Ukrainy.
 • Sangowski T. (1998), Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa.
 • Trybunał Konstytucyjny Ukrainy (2014), N 7-rp / 2014 (v007p710-14).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku „o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” (Dz.U.2013. 392 j.t.).
 • Ustawa z dnia z dnia 11 września 2015 r. „o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. (Dz.U. z dnia 10 listopada 2015 r.)
 • Zaletow A. (2013), Przezorny zawsze ubezpieczony, „Insurance TOP”, Kijów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b4e9dfc-51b9-4666-bda1-55baf5ff17b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.