PL EN


2019 | 3(63) | 25–43
Article title

Dokonywanie czynności notarialnych przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie bezpieczeństwa prawnego obywateli

Content
Title variants
EN
Performing notarial actions by consuls of the Republic of Poland in the aspect of the legal security of citizens
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents legal doubts related to the entrusting consuls of the Republic of Poland with notarial functions. In Poland notarial actions are carried out by notaries, who act as guarantors of the safety of legal transactions. The author emphasizes factors which affect the proper fulfillment of a duty to safeguard the rights and interests of participants in legal transactions carried out by notaries. Then the author discusses differences in legal status and responsibilities of notaries and professional and honorary consuls. In conclusion the author indicates how these differences affect the guarantees to ensure the legal safety of citizens and at the same time underlining the State’s tasks in this area.
Year
Volume
Pages
25–43
Physical description
Contributors
 • Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Mazowieckij Uczelni Publicznej w Płocku; malgorzata_panek@op.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9275-6838
References
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Bieniek G., W sprawie nowych uprawnień notariusza [w:] III Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, Poznań–Kluczbork 2006.
 • Bień-Kacała A., Rączka M., Glosa do wyroku TK z dnia 9 listopada 2010 roku, SK 10/08, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 4.
 • Bodio J., Status prawny notariusza – wybrane zagadnienia, „Rejent” 2011, nr 10.
 • Czubik P., Ograniczenia funkcji i czynności notarialnych konsula RP w świetle polskiego prawa konsularnego na tle uregulowań prawa międzynarodowego publicznego, „Rejent” 1997, nr 10.
 • Drozd E., Czynności notarialne z elementem zagranicznym w obrocie nieruchomościami (zagadnienia wybrane) [w:] II Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, Poznań–Kluczbork 1999.
 • Flaga-Gieruszyńska K. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2016.
 • Jacyszyn J., Działalność kancelarii notarialnej zorganizowanej w postaci spółki partnerskiej, „Rejent” 2001, nr 5.
 • Kłak C.P., Pojęcie tajemnicy notarialnej i jej zakres, „Nowy Przegląd Notarialny” 2011, nr 2.
 • Kolasiński M.K., Status prawny notariusza a odpowiedzialność państwa za wyrządzone przez niego szkody w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Nowy Przegląd Notarialny” 2005, nr 3.
 • Konstytucja RP. Komentarz, t. I, Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Kuliński P., Akt notarialny – szczególna postać dokumentu urzędowego, jako dowód w postępowaniu cywilnym, „Rejent” 1996, nr 11.
 • Matys J., Problematyka odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania władzy publicznej przez notariusza, „Rejent” 2011, nr 10.
 • Oleszko A., Z cywilnoprawnej problematyki czynności notarialnych, „Rejent” 1991, nr 1.
 • Panek M., Zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej oraz innych osób, w druku.
 • Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, „Roczniki Nauk Prawnych” 2006, t. XVI, nr 1.
 • Sowiński P.K., Zwolnienie notariusza z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w toku postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 3.
 • Sztyk R., Zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron oraz innych osób czynności notarialnej, „Rejent” 2001, nr 5.
 • Tabor Z., Teoretyczne problemy legalności, Katowice 1998.
 • Trafas T., Funkcja konsula honorowego w świetle polskich uregulowań – dylematy teorii i praktyki [w:] Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), red. P. Czubik, W. Burek, Kraków 2014.
 • Wronkowska S., Zmiany w systemie prawnym, „Państwo i Prawo” 1991, z. 8.
 • Wrzecionek R. [w:] R. Wrzecionek, J. Plagemann, M. Margoński, Zastępca notarialny. Analiza dogmatyczna i prawnoporównawcza oraz funkcjonowanie tej instytucji w praktyce notarialnej, Poznań–Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b4f93db-9485-4813-89b7-1fb7ee854756
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.