PL EN


2015 | 25 | 121-132
Article title

Nowy rodzaj stratyfikacji społecznej w kontekście zjawiska wykluczenia cyfrowego

Authors
Content
Title variants
EN
A new kind of social stratification in the context of the digital exclu-sion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje wykluczenie cyfrowe jako czynnik warunkujący nowy rodzaj stratyfikacji społecznej. Na początku wyjaśnia się wielowymiarowość wykluczenia społecznego w celu zestawienia go ze zjawiskiem wykluczenia cyfrowego i ukazania, jak należy odnosić te zjawiska względem siebie. Następnie przedstawia się definicję zjawiska wykluczenia cyfrowego i w kontekście czynników stratyfikacyjnych społeczeństwa wymienia się stopień wykluczenia cyfrowego jako nową cechę różnicującą społeczeństwo. W dalszej części przechodzi się do ukazania wymiarów zjawiska wykluczenia cyfrowego. Opracowanie kończy się przedstawieniem działań zmierzających do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia cyfrowego.
EN
The article shows the digital exclusion as the key factor influencing a new kind of social stratification. At the beginning the multidimensionality of social exclusion is explained in order to compile it with the phenomenon of the digital exclusion and to show how these phenomena should be related to each other. It then provides a definition of the digital exclusion in the context of the society stratification factors, where the digital exclusion is then mentioned as a new feature differentiating society. Later on the dimensions of the digital exclusion are illustrated. The paper concludes with a presentation of measures aimed at tackling the problem of digital exclusion.
Year
Issue
25
Pages
121-132
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych KUL
References
 • Arendt Łukasz, Wykluczenie cyfrowe – zagadnienia teoretyczno-empiryczne, [w:] Kryń-ska Elżbieta, Arendt Łukasz [red.], Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2010, s. 20-63.
 • Arendt Łukasz, Wykluczenie cyfrowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009.
 • Batorski Dominik, Cyfrowe wykluczenie i bariery upowszechnienia korzystania z inter-netu, s. 26, http://witrynawiejska.org.pl/data/INWprezentacje/1.pdf (14.03.2015).
 • Castells Manuel, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeń-stwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
 • Chwaszcz Joanna, Niewiadomska Iwona, Fel Stanisław, Wiechetek Michał, Palacz-Chrisidis Agnieszka, Innowacyjne narzędzia do diagnozy potencjału readaptacyjne-go osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, Wydawnictwo Na-ukowe PWN, Warszawa 2015.
 • Czapliński Janusz, Panek Tomasz [red.], Warunki i jakość życia Polaków. Raport z badań, Warszawa 2014; http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/DS2013/Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.pdf (14.03.2015).
 • Eco Uniberto, Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki, [w:] Hopfinger Maryla [red.], Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 537-544.
 • Górski Adam, Polityka i informacja, [w:] Szewczyk Agnieszka [red.], Dylematy cywili-zacji informatycznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 180-222.
 • Haber Lesław H. [red.], Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość, t. II, BG AGH, Kraków 2004.
 • Hopfinger Maryla [red.], Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 • Kreft Jan, Wymiary i model wykluczenia cyfrowego, [w:] Hales Colin, Mikuła Bogusz [red.], Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologia, procesy, Wydawnic-two Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2011, s. 65-75.
 • Kryńska Elżbieta, Arendt Łukasz [red.], Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2010.
 • Lubański Mieczysław, Społeczeństwo informacyjne a cywilizacja informatyczna, [w:] Szewczyk Agnieszka [red.], Dylematy cywilizacji informatycznej, Polskie Wydaw-nictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 11-38.
 • Mansell Robin, Steinmueller Edward W., Mobilizing the Information Society. Strategies for Growth and Opportunity, Oxford University Press, Oxford 2000.
 • Mirosław Joanna, Smoder Agnieszka, Społeczeństwo informacyjne i wykluczenie cyfro-we w dokumentach Polski i Unii Europejskiej, [w:] Sobocka-Szczapa Halina [red.], Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu. Wyniki badań, Instytut Pracy i Spraw Socjal-nych, Warszawa 2011, s. 24-49.
 • Naisbitt John, Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Oleński Józef, Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Uniwersy-tet Warszawski, Warszawa 2006.
 • Organization for Ecconomic Cooperation and Development (OECD), Understanding the Digital Divide, Paris 2001, s. 5; http://www.oecd.org/sti/1888451.pdf (2.03.2015).
 • Pierson John, Tackling Social Exclusion, Routledge, London-New York 2002.
 • Pietrowicz Krzysztof, Nowa stratyfikacja społeczna? „Digital Divide” a Polska, [w:] Haber Lesław H. [red.], Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość, t. II, BG AGH, Kraków 2004, s. 255-260.
 • Podgórski Ryszard A., Socjologia. Makrostruktury, Contact, Poznań 2011.
 • Sobocka-Szczapa Halina [red.], Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu. Wyniki badań, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2011.
 • Szewczyk Agnieszka [red.], Dylematy cywilizacji informatycznej, Polskie Wydawnic-two Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Szpunar Magdalena, Digital divide a nowe formy stratyfikacji społecznej w społeczeń-stwie informacyjnym – próba typologizacji, [w:] Wódz Kazimiera, Wieczorek Tade-usz [red.], Społeczeństwo informacyjne, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2007, s. 38-48.
 • Tadeusiewicz Ryszard, Społeczeństwo internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002.
 • Toffler Alvin, Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.
 • Turowski Jan, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000.
 • Wódz Kazimiera, Wieczorek Tadeusz [red.], Społeczeństwo informacyjne, Wyższa Szko­ła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b553aa3-2275-4955-8229-1d4f72c1dd82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.