PL EN


2017 | 9 (812) | 32-41
Article title

External Stakeholders in Higher Education Governance

Authors
Title variants
PL
Interesariusze zewnętrzni w zarządzaniu szkolnictwem wyższym
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Governance of a university is a long-lasting process. When it comes to higher education, governance is focused on principles and mechanisms, which allows various interested groups (so-called stakeholders) to influence the decisions, as well as on the manners they are reckoned in and the persons they are responsible to. Operations of universities focus at cooperation with political, administrative and business surroundings. A consequence of universities getting adjusted to the new market circumstances is their adoption of market orientation and inclusion of governance of the environment, in which they function into their strategies. Purpose of the paper is to characterize the impact exerted by the external stakeholders on the governance process in a higher school.
PL
Zarządzanie szkołą wyższą jest procesem długoterminowym. W odniesieniu do szkolnictwa wyższego zarządzanie koncentruje się na zasadach i mechanizmach, za pomocą których różne zainteresowane grupy (tzw. interesariusze) wpływają na decyzje, oraz na tym, w jaki sposób są one rozliczane i przed kim odpowiadają. Działalność uczelni ukierunkowana jest na współpracę z otoczeniem politycznym, administracyjnym i biznesowym. Konsekwencją dostosowywania się szkół wyższych do nowych warunków rynkowych jest przyjęcie przez uczelnie orientacji rynkowej i wzięcie pod uwagę w przyjętych strategiach zarządzania środowiska w jakim uczelnia funkcjonuje. Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie wpływu intersariuszy zewnętrznych na proces zarządzania szkołą wyższą .
Contributors
author
  • dr Judyta Kabus, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Logistyki i Prawa Międzynarodowego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b58fe97-2607-496c-900c-9acca8db0e79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.