PL EN


2017 | 5 | 346-357
Article title

Szkoła wyższa jako instytucja wyrównująca szanse funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych

Content
Title variants
EN
Higher schol as an institution levelling the chance of social functioning of people with disabilities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka omawia zagadnienie prawa do nauki i obowiązku szkolnego w oparciu o polskie rozwiązania prawne. Wskazuje na obiektywne koszty związane z kształceniem się, szczególnie uzyskiwaniem dyplomów szkół wyższych (przykłady różnych krajów). Przytacza przykłady uwzględniania realizacji prawa do nauki przez uczelnie w Polsce i za granicą. Definiuje niepełnosprawność i wskazuje, że osoby niepełnosprawne mają zagwarantowane prawo do nauki na wszystkich szczeblach edukacji, w tym uniwersyteckiej. Obecność studentów niepełnosprawnych na uczelniach i uzyskiwane przez nich dyplomy dowodzą, iż zdają oni sobie sprawę z konieczności podnoszenia wiedzy w dobie gospodarki opartej o wiedzę.
EN
The author discusses the issue of the right to education and compulsory schooling based on the Polish legal terms. She shows the real costs associated with education, especially with obtaining higher education degrees (examples of different countries). The author gives the examples of implementation of the right to education by the universities in Poland and abroad. She defines disability and shows that people with disabilities are guaranteed the right to education at all levels, including university. Presence of students with disabilities at universities as well as degrees and diplomas they obtain, prove their awareness of the need to raise qualifications in the era of knowledge-based economy.
Year
Volume
5
Pages
346-357
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Białek I., Nowak-Adamczyk D., Edukacja włączająca – budowla o mocnych fundamentach, [w:] Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, „Biuletyn RPO” 2012, nr 7. Dane z Działu ds. Studenckich UR. Dudzińska A., Uczniowie niepełnosprawni w Polsce 2010 wg danych Systemu Informacji Oświatowej 2010, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnospra wnościami im. Hansa Aspergera „Nie-Grzeczne Dzieci”, Warszawa 2012. Frączek Z., Pokoleniowe przemiany społecznej świadomości wartości rodziny, Wyd. UR, Rzeszów 2011. Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2006. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483 z póżn.zm. Sękowski A.E., Wybrane koncepcje teoretyczne postaw wobec osób niepełnosprawnych, [w:] M. Chodkowska (red.), Człowiek niepełnosprawny, Lublin 1994, s. 12. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, DzU 1991, nr 95, poz. 425. Zarzecki M., Źródła etosu pracy: normatywne motywatory systemu gospodarczego [w:] Rodzina, Religia, Społeczeństwo. Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej, red. S.H. Zaręba, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 188.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-9888
e-ISSN
2544-1205
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b681704-2cfa-45a6-9a4d-76a523c26834
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.