PL EN


2017 | 1(47) | 97-106
Article title

Opinion Survey of Lublin University Students on Genetically Modified Plants

Title variants
PL
Badanie opinii studentów uczelni lubelskich na temat roślin modyfikowanych genetycznie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In recent years genetically modified plants have become a subject of discussion not only among scientists but among consumers and politicians as well. This is a controversial issue, mainly due to the conflicting information appearing in the media concerning the properties of these plants, their impact on human health, and how they function in the natural environment. A survey was conducted to learn the opinions of students of Lublin universities regarding the cultivation and applications of genetically modified crops. The students surveyed claim to be familiar with issues associated with GMOs and express a desire to learn more about the subject, although their main sources of information are the Internet and television. They also perceive the need for the government to conduct a reliable information campaign on this subject. Their opinions on GMO plants are ambivalent; they have concerns about the cultivation and use of GMO plants, but also perceive the benefits that this biotechnology could provide.
PL
W ostatnich latach temat genetycznie modyfikowanych roślin stał się obiektem dyskusji nie tylko naukowców ale także konsumentów i polityków. W opinii społecznej jest to zagadnienie kontrowersyjne, głównie ze względu na sprzeczność pojawiających się w mediach informacji dotyczących właściwości tych roślin, ich wpływu na zdrowie ludzi i funkcjonowanie w środowisku naturalnym. Przeprowadzono badania ankietowe w celu poznania opinii studentów lubelskich uczelni na temat uprawy i zastosowań roślin genetycznie modyfikowanych. Ankietowani studenci deklarują znajomość zagadnień związanych z GMO, wykazują chęć pogłębienia wiedzy na ten temat chociaż głównym źródłem wiedzy są dla nich Internet i telewizja. Zauważają też potrzebę działań podejmowanych przez rząd w celu rzetelnej kampanii informującej na ten temat. Ich opinie o roślinach GMO są ambiwalentne, mają obawy odnośnie do uprawy i stosowania roślin GMO, dostrzegają też korzyści jakie ta biotechnologia mogłaby przynieść.
Keywords
EN
Contributors
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
 • Maria Curie-Sklodowska University, Poland
 • Medical University of Lublin, Poland
References
 • Bhullar, N.K., and W. Gruissem. 2013. “Nutritional Enhancement of Rice for Human Health: the Contribution of Biotechnology.” Biotechnology Advances 31 (1): 50–57. doi: 10.1016/j.biotechadv.2012.02.001.
 • Borek-Wojciechowska, R. 2010. “Żywność modyfikowana genetycznie i jej odbiór w środowisku uniwersyteckim.” Towaroznawcze Problemy Jakości (1): 62–70.
 • Borek, S., and A. Galor. 2012. “Rośliny Transgeniczne Źródłem Wysokiej Jakości Olejów.” Kosmos 61 (3): 477–491.
 • Cichosz, G., and S.K. Wiąckowski. 2012. “Żywność genetycznie modyfikowana. Wielka niewiadoma.” Polski Merkuriusz Lekarski 33 (194): 59–63.
 • Florek-Łuszczki, M., and L. Wdowiak. eds. 2009. Źródła zagrożeń i profilaktyka zdrowotna w rolnictwie. Lublin: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki.
 • Jurkiewicz, A. 2012. “Genetyczne modyfikacje organizmów — biotechnologiczny eksperyment na organizmach żywych.” Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 18 (3): 236–242.
 • Lisowska, K., and M. Chorąży. 2011. “Zboża genetycznie modyfikowane (GM) w rolnictwie: aspekty zdrowotne, środowiskowe i społeczne.” Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 2: 5–23.
 • Lorch, A., and C. Then. 2007. How Much Bt Toxin Do Genetically Engineered MON810 Maize Plants Actually Produce? Bt Concentration in Field Plants from Germany and Spain. https://www.testbiotech.org/sites/default/files/How%20much%20Bt%20toxin%20produced%20in%20MON810_Greenpeace.pdf.
 • Maciejczak, M. 2010. “Modyfikacje genetyczne w rolnictwie w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej.” Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 12 (1): 110–116.
 • Malepszy, S. ed. 2001. Biotechnologia roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Małyska, A., M. Filipiak, and T. Twardowski. 2013. “Opinie ekspertów i praktyków o agrobiotechnologii.” Nauka (Wrocław ) (1): 149–160.
 • Małyska, A., and T. Twardowski. 2011a. “Opinia publiczna o biotechnologii w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.” Nauka (Wrocław) (1): 85–98.
 • Małyska, A., and T. Twardowski. 2011b. “Social Determinants of the Implementation of Innovative Biotechnology in Poland and Other EU Countries.” BioTechnologia 92 (2): 141–145. doi: 10.5114/bta.2011.46527.
 • Małyska, A., and T. Twardowski. 2015. “Co nowego w agrobiotechnologii, A.D. 2015?” Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (276): 3–7.
 • Michalczyk, J. 2016. “Międzynarodowe znaczenie żywności genetycznie modyfikowanej i jej rola w rozwiązywaniu ekonomiczno-społecznych problemów świata.” Ekonomia XXI Wieku (1): 100–115.
 • Nguyen, H.T., and J.A. Jehle. 2007. “Quantitative Analysis of the Seasonal and Tissue-Specific Expression of Cry1Ab in Transgenic Maize Mon810.” Journal of Plant Diseases and Protection 114 (2): 82–87.
 • Niemirowicz-Szczytt, K. ed. 2012. GMO w świetle najnowszych badań. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Nisztuk, S., M. Jankowska, B. Ślaska, and G. Zięba. 2012. “Knowledge and Opinions of Poles on Genetically Modified Organisms (GMOs).” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EE 30 (4): 66–75. doi: 10.2478/v10083–012–0033-x.
 • Potrykus, I. 2012. “‘Golden Rice’, a GMO-Product for Public Good, and the Consequences of GE-Regulation.” Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology 21 (Supplement 1): 68–75. doi: 10.1007/s13562–012–0130–5.
 • Richard, S., S. Moslemi, H. Sipahutar, N. Benachour, and G.-E. Seralini. 2005. “Differential Effects of Glyphosate and Roundup on Human Placental Cells and Aromatase.” Environmental Health Perspectives 113 (6): 716–720. doi: 10.1289/ehp.7728.
 • Tomiałojć, L. 2011. “Uprawy i pasze z kontrowersyjnych odmian GMO w Polsce. Możliwe skutki ekologiczne i gospodarczo-społeczne.” Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 2: 87–104.
 • Twardowski, T. 2007. “Opinia publiczna a GMO.” Biotechnologia 3 (78): 45–65.
 • Twardowski, T., and A. Małyska. 2015. “Uninformed and Disinformed Society and the GMO Market.” Trends in Biotechnology 33 (1): 1–3. doi: 10.1016/j.tibtech.2014.11.006.
 • Unstable Transgenic Lines Illegal. 2003. http://www.i-sis.org.uk/UTLI.php.
 • Wilczyńska, A., and M. Wittbrodt. 2012. “Wiedza młodzieży akademickiej o żywności genetycznie modyfikowanej i jej postawy wobec tego zagadnienia.” Zeszyty Naukowe — Akademia Morska w Gdyni (73): 16–22.
 • Zhang, L., D. Hou, X. Chen, D. Li, L. Zhu, Y. Zhang, J. Li, Z. Bian, X. Liang, X. Cai, Y. Yin, C. Wang, T. Zhang, D. Zhu, D. Zhang, J. Xu, Q. Chen, Y. Ba, J. Liu, Q. Wang, J. Chen, J. Wang, M. Wang, Q. Zhang, J. Zhang, K. Zen, and C.Y. Zhang. 2012. “Exogenous Plant MIR168a Specifically Targets Mammalian LDLRAP1: Evidence of Cross-Kingdom Regulation by microRNA.” Cell Research 22 (1): 107–126. doi: 10.1038/cr.2011.158.
 • Zimny, J. 2007. “Żywność modyfikowana genetycznie i bezpieczeństwo jej stosowania.” Postępy Nauk Rolniczych (1): 31–48.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b6e39b5-05da-4c78-ab02-bbc2cc09bcff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.