Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 (60) | 7-19

Article title

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa społecznego i socjalnego

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Local government duties in the range of social safety and security
RU
Задачи местного самоуправления в сфере общественной и социальной защиты

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Samorząd terytorialny realizuje szereg różnych zadań o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania społeczności lokalnych i regionalnych. Jest to oczywista konsekwencja decentralizacji administracji publicznej. Wśród tych zadań znajdują się także te, które wpływają i zapewniają bezpieczeństwo społeczne i socjalne obywateli. Waga i znaczenie tych zadań jest nie do przecenia, ponieważ mają one wpływ na codzienne życie ludzi, którzy często z nie swojej winny popadli w stan niedostatku, ubóstwa czy bezdomności. Dlatego też ważnym jest by te zadania i ich realizacja zapewniały tym ludziom autentyczne bezpieczeństwo społeczne i socjalne, wpływając nie tylko na ich byt materialny ale także na ochronę, a czasem wręcz przywrócenie im godności ludzkiej.
EN
Local government executes a number of different duties that have great significance for the function of local and regional communities. It is an obvious consequence of the decentralization of public administration. Among the local government duties there are also the ones that ensure and influence social safety of citizens. The importance of these duties cannot be overrated, as they affect everyday lives of people who, through no fault of their own, fell into homelessness or poverty. The main role of these duties, as well as their execution, is to ensure the authentic social safety and security of the poor and homeless. The duties could influence not only their mental being, but also protection and, in some cases, restoration of their human dignity.
RU
Местное самоуправление исполняет целый ряд различных очень важных заданий для функционирования локальных и региональных сообществ. Это является очевидным следствием децентрализации государственного управления. Среди этих задач находятся также те, которые влияют и обеспечивают общественную безопасность и социальное благополучие граждан. Важность и актуальность этих задач не переоценить, потому что они имеют влияние на повседневную жизнь людей, которые часто не из-за собственной вины оказались в состоянии нужды, бедности или бездомности. Таким образом, важно, чтобы эти задачи и их исполнение гарантировали этим людям общественную безопасность и подлинную социальную защищенность, влияя не только на их материальное благополучие, но и на безопасность, а иногда даже и восстанавливали их человеческое достоинство.

Publisher

Year

Issue

Pages

7-19

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2b7012d9-2e50-47cd-87c2-b21fe5a219f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.