PL EN


2012 | 3 | 1 | 488-505
Article title

Aspekty jakości w innowacyjnych projektach grupy Akcelerator Wiedzy Technicznej®

Content
Title variants
EN
Quality aspects in innovative projects from the Technical Knowledge Acceleration® group
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano przeglądu aspektów jakości, uwzględnionych w „Programie akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej w Polsce” oraz w projektach realizowanych w ramach programu, wśród których należy wymienić: −„Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” kształcenia zawodowego, finansowany ze środków UE, przyznanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, −„Partnerski związek nauki i postępu”, dotyczący promocji nauki, finanso-wany ze środków UE, przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obecnie zarządzanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, −„Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej” z wykorzystaniem GPS i GIS, projekt rozwojowy, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prezentację wielopłaszczyznowej problematyki jakości poprzedzono syntetyczną charakterystyką Programu i projektów oraz przybliżeniem idei akceleracji działań. Wskazano możliwe kierunki dalszego rozwoju koncepcji i programu, podkreślając, że w okresie ponad pięciu lat rozwijania koncepcji stworzono podstawy do rozwoju koncepcji na rzecz przyspieszenia podnoszenia poziomu jakości życia osób i społeczeństwa.
Keywords
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
488-505
Physical description
Contributors
References
 • Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (2010), praca zbiorowa pod red. E. Chmieleckiej, MNiSW, Warszawa.
 • Goliński M., Szafrański M., Graczyk M., Rosiński-Pusiak M., Miądowicz M. (2009a), Chosen systems of access to information and their influence on formation of the quality of life in urban area, [w:] Health protection and ergonomics for human live quality formation, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań.
 • Goliński M., Szafrański M., Graczyk M., Rosiński-Pusiak M., Miądowicz M. (2009b), A comparison of selected information technologies supporting the access to information in urban area, [w:] The ergonomics and safety in environment of human live, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań.
 • Kolman R. (2002), Jakość życia na co dzień: o umiejętności kształtowania jakości swego życia, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Kolman R. (2009), Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Kurzweil R. (2005), The Singularity is Near, Viking Penguin.
 • Mantura W. (2002), Jakość życia a marketing przedsiębiorstw, [w:] Inżynieria Jakości'02. Jubileusz 80-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. inż. Romualda Kolmana, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 • Mantura W. (2010), Zarys kwalitologii, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Mantura W., Bondarowska K., Branowski M., Goliński M., Miądowicz M., Szafrański M. (2010), Rachunkowość zarządcza. Wprowadzenie, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Od Europejskich do Krajowych Ram Kwalifikacji (2009), E. Chmielecka (red.), Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 • Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 (2007), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa. Sidor-Rządkowska M. (2006), Zarządzanie kompetencjami – teoria i praktyka, cz. I., [w:] Zarządzanie zmianami. Biuletyn POU (wydanie elektroniczne), http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/index_test.php?strona=biul_akt20_rzad&nr=20&p=, 2012-06-06
 • Stevenson M. (2011), Co nas czeka? Krótki przewodnik po przyszłości, Carta Blanca, Warszawa.
 • Szafrański M. (2007), Elementy ekonomiki jakości w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Szafrański M. (2009), Kapitał ludzki w modelu działania ujętym jakościo-wo, [w:] Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym, P. Grudowski, M. Dobrzyński, J. Preihs, P. Waszczur (red.), Wydawnictwo Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Szafrański M. (2006), Skuteczność działań w systemach zarządzania jako-ścią przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Szafrański M. (red.) (2011), Wielkopolski system monitorowania i pro-gnozowania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Szafrański M. (2011a), Wykorzystanie metody QFD w projektowaniu zintegrowanego systemu wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej, [w:] Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, t. II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne problemy usług nr 68, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szcze-cin , s. 755-762.
 • Szafrański M. (2011b), Zarządzanie jakością w procesie projektowania produktu w projektach strukturalnych, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marketing w działalnośc podmiotów rynk-wych, G. Ros, A. Smalec, L. Gracz (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 662, Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Wydawnictwo Naukowe UniwersytetuSzczecińskiego, Szczecin.
 • Szafrański M., Bondarowska K., Więcek-Janka E., Goliński M. (2008), Akcelerator Wiedzy Techniczne j Politechniki Poznańskiej – innowacja w doskonaleniu jakości kształcenia w zakresie wiedzy technicznej, [w:] TQM stymulatorem innowacyjności, Z. Kłos (red.), Materiały z X konferencji, Boszkowo 23-25 kwietnia 2008 r., Wyd. P.W. KMB DRUK Parkowo 52, Poznań 2008, s. 351-358.
 • Szafrański M., Goliński M., Graczyk M., Rosiński-Pusiak M., Miądowicz M. (2009), Chosen system of Access to information and their influence on formation of the quality of life in urban area, [w:] Chapter 1 – Health protection and ergonomics for human live quality formation, G. Dahlke, A. Górny (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Szafrański M., Grupka K., Goliński M. (2008), Program akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Tablica wyników „Unii innowacji” z 2010 r. (2010). http://ec.europa.eu/ enterprise/policies/innovation/files/ius/ius2010-cp_pl.pdf, 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b70ad0d-2529-4562-8e59-ff603446c6d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.