PL EN


2001 | 4(7) | 83-101
Article title

Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce informacyjnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł opisuje wpływ procesu metropolizacji na rozwój regionalny. Na wstępie podaje przykłady tworzenia się światowej sieci miast oraz opisuje wybrane koncepcje teoretyczne wyjaśniające ten mechanizm. Następnie definiuje proces metropolizacji oraz formułuje model zmian relacji między metropolią i regionem. Na zakończenie przedstawia zarys procesów metropolizacji zachodzących w Polsce oraz związane z tym wyzwania badawcze.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
References
 • ACI, 2001, Traffic data, www.airports.org/trafiic/td-passengers-doc.html
 • Bassand M., 1997, Métropolisation et inégalités sociales, Lausanne: Presses Polytechniques et Universitaires Romandes.
 • Benko B., 1993, Geografia technopolii, Warszawa: PWN.
 • Castells M., 1998, The Information Age: Economy, Society and Culture - The rise of network society, t. 2, Oxford: Blackwell.
 • Domański R., 1997, Przestrzenna transformacja gospodarki, Warszawa: PWN.
 • Friedmann J., 1986, "The World City Hypothesis", Development and Change, nr 17(1).
 • Gawryszewski A., Korcelli P., Nowosielska E., 1998, "Funkcje metropolitalne Warszawy", Zeszyty IGiPZ PAN, nr 53, Warszawa.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B. (red.), 1998, Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, Warszawa.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000, "Konkurencyjność regionów", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1.
 • Gorzelak G., 2000, "Potencjalne ośrodki wzrostu w województwie mazowieckim i ich miejsce w strategii rozwoju województw", Studia Regionalne i Lokalne, nr 8.
 • Grzeszczak J., 1999, "Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej", Prace Geograficzne, nr 173.
 • GUS, 2000, Rocznik Statystyki Międzynarodowej, Warszawa.
 • Hall P., 1966, The World Cities, London: Weidenfeld and Nicolson.
 • Hall P., 2000, "Global City - Regions in the Twenty-first Century" (w:) A.J. Scott (red.), Global City-Regions: Trends, theory, policy, Oksford: Oxford University Press.
 • Jałowiecki B., 1999, Metropolie, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.
 • Jałowiecki B., 2000, Społeczna przestrzeń metropolii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Komorowski W., 2000, "Czynniki potencjału międzynarodowego miast polskich w latach 1992-1997", Przegląd Geograficzny, nr 4.
 • Kukliński A., Kołodziejski J., Markowski T., Dziemianowicz W. (red.), 2000, Globalizacja polskich metropolii, Warszawa: EUROREG.
 • Kunzmann K.R., 1998, "World City Regions in Europe: Structural change and future challenges" (w:) F. Lo, Y. Yeung (red.), Globalisation and the World Large Cities, Tokyo-New York-Paris: UN University Press.
 • Lo F., Yeung Y. (red.), 1998, Globalisation and the World Large Cities, Tokyo-New York-Paris: UN University Press.
 • Parysek J., 1995, "Duże miasta Europy i ich rola w procesie urbanizacji, rozwoju społeczno-gospodarczego i europejskiej integracji u schyłku XX wieku", Przegląd Geograficzny, t. LXVII, z. 3-4.
 • Rimmer P.J., 1998, "Transport and Telecomunications among World Cities" (w:) F. Lo, Y. Yeung (red.), Globalisation and the World Large Cities, Tokyo-New York-Paris: UN University Press.
 • Sassen S., 1991, The global city, Princetown: Princetown University Press.
 • Sassen S., 2000, "Global City and Global City-Regions: A comparison" (w:) A.J. Scott (red.), Global City-Regions: Trends, theory, policy, Oxford: Oxford University Press.
 • Scott A.J. (red.), 2000, Global City-Regions: Trends, theory, policy, Oxford: Oxford University Press.
 • Scott A.J, Agnew J., Soja E.W., Storper M., 2000, "Global City - Regions" (w:) A.J. Scott (red.), Global City-Regions: Trends, theory, policy, Oxford: Oxford University Press.
 • Soja E.W., 2000, Postmetropolis - Critical Studies of Cities and Regions, Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
 • SPESP, 2000, Study Programme on European Spatial Planning, http://www.nordregio.se.
 • UN, 1998, World Population Monitoring, New York.
 • World Bank, 2001, http://www.worldbank.org/data/databytopic/databytopic.html - dane statystyczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b72032d-5ac6-46db-9898-fdf9ba7e71eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.