PL EN


2017 | 3 | 1 | 7-23
Article title

Badania eyetrackingowe nad rozwiązywaniem przez uczniów tekstowych zadań z matematyki

Content
Title variants
EN
Eye-tracking research on solving mathematical text-based problems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Neurodydaktyka jest nową interdyscyplinarną dziedziną badawczą, zajmującą się mechanizmami procesu uczenia się i nauczania. O pracy naszego mózgu w czasie rozwiązywania zadań, problemów podanych w formie obrazu (zapisu słownego) świadczą między innymi ruchy oczu. Zapisem ruchu oczu zajmuje się między innymi eyetracking (okulografia). Tak jak możemy wyróżnić różne rodzaje inteligencji, tak też możemy wyróżnić różne style uczenia się. W związku z tym pojawia się pytanie, czy uczniowie – nauczani przez tego samego nauczyciela – będą stosowali jednakową kolejność wykonywania działań matematycznych, czy też będą wykorzystywali dane liczbowe przedstawione w zadaniu w kolejności, w jakiej występują one w tekście. Przeprowadzono badania na grupie trzydzieściorga uczniów piątej klas szkoły podstawowej. Przy pomocy specjalnie skonstruowanego do badań programu komputerowego, wykonując pomiary przy pomocy eyetrackera, monitorowano ruch oczu w czasie rozwiązywania prostego tekstowego zadania z matematyki. W wyniku badań stwierdzono, że nie można określić dominującego sposobu rozwiązywania przedstawianych zadań. Ten sam uczeń stosował inny sposób do rozwiązywania podobnych zadań.
EN
Neurodidactics is a new interdisciplinary research branch dealing with mechanisms of learning and teaching process. Activity of human brain during solving problems, exercises provided in the word-based form is reflected by, among others, movement of eyeballs. Recording of eye movements is, inter alia, conducted by eye tracking (oculography). Just like one can differentiate between various types of intelligence we are able to determine various learning styles. Thus a question arises whether students taught by the same teacher will apply the same sequence of doing mathematical operations or they will rather use figures presented in the task in the order they appear in the text. A research was conducted on a group of 30 students of the fifth grade of primary school. With the use of specially developed software for this study, taking measurements with the application of an eye tracker, eye movement was being monitored while solving a simple maths problem. As a result of the research, a predominant manner of solving basic problems cannot be determined. The same student applied different ways of solving similar tasks.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
7-23
Physical description
Dates
published
2017-12
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Nauk Społecznych
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Nauk Społecznych
References
 • Błasiak, W. (red.). (2016). Neuronauka i eyetracking: badania i aplikacje. Kraków: Wydawnictwo Libron – Filip Lohner.
 • Christ, M. (2015). Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Dryden, G., Vos, J. (2003). Rewolucja w uczeniu. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Grygiel, A., Płusa, S. (2015). Rozwijanie inteligencji wielorakich. W: W. Sikorski (red.). Neuroedukacja (s. 103–124). Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
 • Karpińska, A. (2007). Neurodydaktyka – perspektywą na sukces w uczeniu (się). W: E.I. Laska (red.). Nauczyciel między tradycją a współczesnością: teoria i praktyka (s. 99–107). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Nowakowska-Buryła, I., Joński, T. (2012). Eyetrackingowe badania prezentacji multimedialnych. W: W. Skrzydlewski, S. Dylak (red.). Media – Edukacja – Kultura. W stronę edukacji medialnej. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 • Paśko, J.R. (2016). Badania eyetrackingowe w dydaktyce chemii. W: W. Błasiak (red.). Neuronauka i eyetracking: badania i aplikacje (s. 123–136). Kraków: Wydawnictwo Libron – Filip Lohner.
 • Paśko, J.R., Kamisiński, A. (2011). Program komputerowy pozwalający na badanie wyobrażenia ucznia o strukturze danej substancji chemicznej. W: J. Migdałek, A. Stolińska (red.). Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela: nowe wyzwania edukacyjne (s. 181–190). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Paśko, J.R., Rosiek, R. (2014). On using eye-tracking methodology for analysing student’s strategy of balancing chemical equations. W: M. Bílek (red.). Research, theory and practice in chemistry didactics: research and research oriented studies: proceedings of the 23rd International Conference on Chemistry Education (s. 92–97). Hradec Králové: Gaudeamus.
 • Podruczny, R., Jureczko, P. (2015). Edukacja polisensoryczna. W: W. Sikorski (red.). Neuroedukacja (s. 69–102). Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
 • Sawiński, J.P. (2012). Zasady neurodydaktyki, czyli jak zrozumieć pracę ludzkiego mózgu? "Dyrektor Szkoły – Akademia zarządzania", 11, 39–46.
 • Sikora, M., Stolińska, A. (2016). Zastosowanie okulografii w badaniach interfejsów użytkownika. W: W. Błasiak (red.). Neuronauka i eyetracking: badania i aplikacje (s. 15–41). Wydawnictwo Libron, Kraków 2016.
 • Sikorski, W. (red.). (2015). Neuroedukacja. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
 • Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia: podręcznik akademicki. T. 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Wawer, R. (2014). Eyetracking w przestrzeniach edukacji medialnej. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
 • Zimbardo, P.G., Gerrig, R.J. (2012). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b798918-1aae-45b5-bc21-1d0fd81fc7b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.