PL EN


2017 | 22/1 | 65-74
Article title

З досведу дыялектолага. Да пытання вывучэння гаворак беларуска-польскага памежжа

Content
Title variants
EN
From the experience of a dialectologist. To the study of dialects of the Belarusian-Polish borderlands
Languages of publication
BE
Abstracts
EN
The article summarizes the experience of the author’s field dialectological studies on the Belarusian-Polish borderland. The article describes the territory of research, touches upon the issue of national self-identification of residents of the investigated locus. The author briefly presents the features of language research at the locus of the borderland and describes the language codes identified during the field research. In conclusion, the methodological proposals for the study of the borderlands.
Year
Issue
Pages
65-74
Physical description
Contributors
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego w Grodnie
References
 • Cockiewicz W., Jak uporządkować terminologiczny chaos w glottodydaktyce i po co?, „LingVaria” 2013, nr VIII/1 (15), s. 201–213.
 • Čekman V., K sociolingvističeskoj harakteristike pol’skih govorov belorussko-litovskogo pogranič’â „Studia nad Polszczyzną Kresową” 1982, nr 1, s. 123–138. [Чекман В., К социолингвистической характеристике польских говоров белорусско-литовского пограничья, „Studia nad Polszczyzną Kresową” 1982, nr 1].
 • Kančèuskaâ K. Da pytannâ dasledavannâ dyâlektalagičnaj spadčyny Grodzenščyny, [w:] Białoruś w dyskursie naukowym. Lingwistyka, socjologia, politologia, red. R. Kaleta, Wyd. UW, Warszawa 2017, s. 315–336. [Канчэўская К., Да пытання даследавання дыялекталагічнай спадчыны Гродзеншчыны, [в:] Białoruś w dyskursie naukowym. Lingwistyka, socjologia, politologia, red. R. Kaleta, Wyd. UW, Warszawa 2017].
 • Kiss Csaba G., Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2009.
 • Konczewska K., Współczesna sytuacja socjolingwistyczna na Grodzieńszczyźnie, „Socjolingwistyka” 2015, nr XXIX, s. 149–169.
 • Mečkovskaâ N., Trasânka v kontinuume belorussko-russkih idiolektov. Kto i kogda govorit na trasânke?, [w:] Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, red. E. Smułkowa, A. Engelking, DiG, Warszawa 2007, s. 27–57. [Мечковская Н., Трасянка в континууме белорусско-русских идиолектов. Кто и когда говорит на трасянке?, [в:] Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, red. E. Smułkowa, A. Engelking, DiG, Warszawa 2007].
 • Morita K., Związek „prostej mowy” na dawnych Kresach Wschodnich z „prostą mową” w Wielkim Księstwie Litewskim. Uwagi terminologiczne, „Studia Slawistyczne” 2002, z. 3, s. 147–153.
 • Morita K., „Mowa prosta” na Kresach Wschodnich w aspekcie historycznym, [w:] Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie. Tradycja i współczesność, red. A. Kuczyński, M. Michalska, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr, Wrocław 2004, s. 151–159.
 • Nikitorowicz J., Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi i Ukrainy wobec integracji europejskiej, Trans Humana, Białystok 2000.
 • Rusek H., Tożsamość pogranicza. Wprowadzenie, „Archiwum Etnograficzne” 2003, nr 41, s. 8–10.
 • Rykiel Z., Koncepcje pogranicza i peryferii w socjologii i geografii, [w:] Peryferie i pogranicza. O potrzebie różnorodności, red. B. Jałowiecki, S. Kapralski, Scholar, Warszawa 2011, s. 55–64.
 • Sawicki A., Zagadki i labirynty tożsamości. Spojrzenie filozoficzne, „Acta Collegii Suprasliensis” 2015, nr XIX, s. 537–549.
 • Smułkowa E., Engelking A., Uwagi o metodzie badań terenowych na pograniczach Białorusi, [w:] Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, red. E. Smułkowa, A. Engelking, DiG, Warszawa 2007, s. 15–18.
 • Świątkiewicz-Mośny M., Konstruowanie nowych tożsamości w warunkach globalizacji, Wyd. UJ, Kraków 2015.
 • Wróblewski P., Mobilizacja i konflikt etniczny. Miejsca święte mniejszości narodowych w Polsce, Semper, Warszawa 2007.
 • Zajas K., Widnokręgi literatury, [w:] Na pograniczach literatury, red. J. Fazan, K. Zajas, Universitas, Kraków 2012, s. 5–13.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b7b2789-a46a-4527-ad97-0783dfe7624b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.