PL EN


2016 | 2 | 91-104
Article title

Autokreacja jako sposób budowania własnej dorosłości przez studentów

Authors
Content
Title variants
EN
Self-creation as students’ method of building one’s adulthood
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przemiany społeczno-kulturowe ukazują wydłużanie się okresu młodości i odraczania zadań dorosłości, co prowadzi do wyłonienia nowego okresu rozwoju, zwanego wschodzącą dorosłością. Proces stawania się dorosłym nabiera w późnej nowoczesności charakteru subiektywnego. Celem artykułu jest charakterystyka rozwoju studentów na podstawie badań opisujących podejmowane przez nich działania autokreacyjne. Odnoszą się one do zadań rozwojowych okresu dojrzewania i dorosłości. Ich opis bliski jest także charakterystyce wschodzącej dorosłości według J.J. Arnetta. Za najważniejsze kryteria budowania przez badanych studentów własnej dorosłości można uznać: postawę refleksyjną, zdolność krytycznego myślenia oraz samooceny.
EN
It can be observed that as a result of socio-cultural changes youth becomes a longer period and the tasks of adulthood are postponed, which leads to the formation of a new phase of development, called emerging adulthood. In late modernity the process of becoming an adult becomes subjective. The aim of the article is to characterize students' development on the basis of their self-creation actions. These activities refer to developmental tasks typical of adolescence and adulthood. Their description also bears resemblance to J.J. Arnett's notion of emerging adulthood. Self-creation actions undertaken by students also shows that reflective attitude, the ability of critical thinking and self-assessment can be considered as the most important criteria for their building one's adulthood.
Year
Volume
2
Pages
91-104
Physical description
Contributors
author
References
 • Arnett J.J. (2014), Presidential Address: The Emergence of Emerging Adulthood: A Personal History, “Emerging Adulthood”, Vol. 2 (3), s. 155-162.
 • Arnett J.J., Žukauskienè R., Sugimura K. (2014), The New Life Stage of Emerging Adulthood at Ages 18-29 Years: Implications for Mental Health, “Lancet Psychiatry”, vol. 1, s. 569-576.
 • Błajet P. (2006), Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Brzezińska A. (2003), Portrety psychologiczne człowieka. Jak zmienia się człowiek w ciągu życia?, „Remedium”, nr 4 (122), s. 1-3.
 • Dubas E. (2001), Zmieniająca się dorosłość. Od dorosłości konwencjonalnej ku dorosłości subiektywnej, [w:] E. Przybylska (red.), Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, Toruń, s. 77-87.
 • Dubas E. (2009), Etapy dorosłości i proces kształcenia [w:] A. Fabiś, B. Cyboran, Dorosły w procesie kształcenia, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała – Zakopane, s. 115-132.
 • Dubas E. (2015), Przygotowanie do dorosłości – być i stawać się dorosłym, „Edukacja Dorosłych”, nr 1, s. 9-21.
 • Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłu. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hajduk E. (2001), Kulturowe wyznaczniki biegu życia, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Harwas-Napierała B. (2015), Dojrzałość osobowa dorosłych jako czynnik chroniący rodzinę, „Czasopismo Psychologiczne”, nr 21, 1, s. 47-52.
 • Jaskot K., Murawska A. (2006), Charakterystyka „wieku studiów”. Konsekwencje pedagogiczne [w:] K. Jaskot (red.), Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej, Szczecin, s. 109-116.
 • Karkowska M. (2013), Tożsamość młodzieży polskiej na przełomie wieków w perspektywie badań fenomenologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Marianowska A. (2013), Pomiędzy adolescencją a dorosłością – koncepcja emerging adulthood Jeffreya J. Arnetta, „Edukacja Dorosłych”, nr 1, s. 91-104.
 • Melosik Z. (2010), Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Messyasz K. (2013), Obraz młodzieży polskiej w dyskursie prasowym. Młodzież o sobie i rzeczywistości społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Miś L. (2000), Ery i fazy rozwoju w życiu człowieka dorosłego w ujęciu Daniela J. Levinsona [w:] P. Socha (red.), Duchowy rozwój człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 45-60.
 • Pauluk D. (2015), Studiująca młodzież w okresie przejścia – możliwe zyski w rozwoju i stracone szanse, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, T. 18, nr 1 (69), s. 179-193.
 • Pawlak J. (2009), Autokreacja. Psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju człowieka, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Pietrasiński Z. (1992), Wiedza i „rola” autokreacyjna jednostki jako przedmiot rozwoju, „Przegląd Psychologiczny”, nr 1, s. 9-18.
 • Pietrasiński Z. (1997), Konstruowanie perspektywy biograficznej, „Psychologia Wychowawcza”, nr 4, s. 385-395.
 • Sękowska M. (2000), Neopsychoanalityczna koncepcja rozwoju psychospołecznego Erika H. Eriksona [w:] P. Socha (red.), Duchowy rozwój człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 101-143.
 • Silverman D (2012), Interpretacja danych jakościowych, tłum. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Shilling Ch. (2010), Socjologia ciała, tłum. M. Skowrońska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sladek A. (2014), Wkraczanie w dorosłość. Działania autokreacyjne studentów na rzecz kształtowania własnej przyszłości [w:] I.Paszenda i R.Włodarczyk (red.), Transgresje w edukacji, t. 2, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 185-197.
 • Sladek A. (2015), Obszary samorozwoju w ujęciu studentów różnych kierunków kształcenia wrocławskich uczelni [w:] A. Kalus, E. Mazurek, J. Szymańska (red.) Architektura a rozwój człowieka. Ujęcie multidyscyplinarne, Politechnika Wrocławska, Wrocław, s. 112-129.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b7ca2ca-7547-44a5-94bd-3afb96950ca6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.