PL EN


2019 | 11 | 69 - 80
Article title

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce – polityka wolnego handlu, a protekcjonizm

Authors
Content
Title variants
EN
Special Economic Zones in Poland – free trade policy, and protectionism
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Strategia wolnego handlu oraz idea protekcjonizmu – dwa przeciwstawne modele polityki wymiany gospodarczej z zagranicą. Liberalizm zakłada całkowitą likwidację ograniczeń handlowych, co w rzeczywistości nie jest możliwe. W artykule przeanalizowano argumenty przemawiające za stosowaniem zasad wolnego handlu oraz protekcjonizmu w polskich specjalnych strefach ekonomicznych. Nie można jednoznaczne stwierdzić czy powinno się stosować protekcjonizm czy liberalizm gospodarczy. Obie idee stanowią ważne instrumenty działalności krajów realizujących gospodarkę rynkową, w tym również krajów należących do Unii Europejskiej.
EN
Free trade strategy and the idea of protectionism – two opposite models of the policy of economic exchange with foreign countries. Liberalism assumes the complete elimination of trade restrictions, which is not really possible. The article analyzes the arguments for applying the principles of free trade and protectionism in Polish special economic zones. It is not clear whether protectionism or economic liberalism should be applied. Both concepts are important instruments of the activities of countries implementing the market economy, including those belonging to the European Union.
Year
Issue
11
Pages
69 - 80
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Bijak-Kaszuba, M. (1998). Preferencyjne porozumienia handlowe a liberalizacja obrotów międzynarodowych. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 146, s. 15-35.
 • Jantoń-Drozdowska, E. (2004). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Poznań: Ars boni et aequi.
 • Jantoń-Drozdowska, E. i Majewska, M. (2013). Wpływ globalizacji na wzrost poziomu specjalizacji w międzynarodowej wymianie handlowej. Wrocław: Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Makieła, Z. (2003). Europark Mielec ‒ specjalna strefa ekonomiczna w regionie podkarpackim. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 5, s. 59-72.
 • Melitz, M. J. (2003). The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. Econometrica, vol. 71, No. 6, s. 1695-1725.
 • Puślecki, Z. W. (1994). Ochrona handlowa Wspólnoty Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Rymarczyk, J. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
 • Rynarzewski, T. (2003). Cło wychowawcze i cło optymalne w teorii i praktyce polityki handlu międzynarodowego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXV, nr 1, s. 91-106.
 • Rynarzewski, T. i Zielińska-Głębocka, A. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego. Warszawa: PWN.
 • Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: PWN.
 • Zielińska-Głębocka, A. (1998). Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • TAAC Solutions (2017). Prawnopodatkowe aspekty funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Warszawa: TAAC Solutions. Pobrane 4.11.2018 z http://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=28777.
 • Myszczyszyn, J. (2010). Rola polityki wolnego handlu z uwzględnieniem infant industry w kształtowaniu fundamentów gospodarki światowej. Kultura – Historia – Globalizacja, Nr 10, s. 119-132.
 • European Commission (2017). Report from the Commission to the European Parliament and the Council on trade and investment barriers 1 January 2016 – 31 December 2016. COM/2017/0338 final. Pobrane 17.11.2018 z https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/075de022-5a6c11e7-954d-01aa75ed71a1
 • Ernst & Young (2011). Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania. Pobrane 10.11.2018 z https://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=16335
 • MPiT. (2018). Informacja o realizacji Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2017 r. Warszawa: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Pobrane 17.11.2018 z http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/6178DA8C683C4543C12582A3003728F2/%2 4File/2591.pdf
 • (Ustawa, 1991). Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1387 ze zm.).
 • (Ustawa, 1992). Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 865 ze zm.).
 • (Ustawa, 1994). Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 482).
 • (Ustawa, 2018). Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2018 poz. 1162 ze zm.).
 • (Rozporządzenie, 2008). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. 2008 nr 232 poz. 1548).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b7dbc84-4f66-434a-b1e7-36ee24460394
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.