PL EN


2014 | 4(30) | 56-75
Article title

Ocena zależności typu klimatu moralnego instytucji administracji publicznej od poziomu rozwoju rozumowania moralnego ich decydentów w aspekcie społecznych oczekiwań

Content
Title variants
EN
Assessment of the way the type of moral climate of public administration institutions is dependent on the development of moral reasoning of the decision makers in terms of social expectations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono analizę postulowanych i zidentyfikowanych postaw moralnych decydentów z krajowych instytucji administracji rządowej i samorządowej w aspekcie oddziaływania tych postaw na poziom rozwoju klimatu moralnego badanych instytucji publicznych. Siłę i kierunek oddziaływania moralnych postaw kierowników w ww. kontekście określono za pomocą statystyki Spearmana. W niniejszym opracowaniu opisano także postawy urzędników odnośnie do wykonywania społecznej misji związanej z administracją publiczną, funkcjonujących w warunkach określonego poziomu kompetencji moralnych decydentów i rozwoju klimatu moralnego.
EN
The paper presents an analysis of the postulated and identified moral attitudes of decision makers from national state administration and local government institutions and the impact of these attitudes on the development of the moral climate in the public institutions surveyed. The strength and direction of the impact of moral attitudes of these managers on moral climate was described using Spearman's statistics. The present study also shows the attitudes of officials in the performance of their social mission related to public administration, where a certain level of moral competence of decision makers is expected, and moral climate is supposed to develop.
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
References
 • Bartkowiak G. (2011). „Oddziaływanie polityki personalnej i klimatu organizacyjnego na rozwój zawodowy pracowników”, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4, s. 11-23.
 • Brouthers K.D. (2002). „Institutional, cultural and transaction cost inf luences on entry mode choice and performance”, Journal of International Business Studies, t. 33, nr 2, s. 203-221.
 • Buszko A. (2013). Uwarunkowania współczesnych zachowań w organizacji. Warszawa: Difin.
 • Chou K.Y. (2006). „Three simple models of social capital and economic growth”, The Journal of Socio-Economics, nr 35, s. 889-912.
 • Czyżowska D. (2011). „O związkach między rozwojem moralnym a zachowaniami przestępczymi”, Roczniki Psychologiczne, t. XIV, nr 2, s. 123-139.
 • Donarski J., Bałamut J. (2010). „Etyczność pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi”, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2, s. 93-101.
 • „Efektywność zarządzania” (1998). Zarządzanie na Świecie, nr 5, s. 17-22.
 • Fukuyama F. (2005). Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, przekł. J. Serwański. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Godłów-Legiędź J. (2005). „Główny nurt współczesnej ekonomii: od formalizmu do nowego instytucjonalizmu”, w: H. Landreth, D.C. Colander (red.), Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grzywacz W. (2002). „Pomiędzy kulturą a klimatem organizacyjnym. (powrót do źródeł czy nowa perspektywa badawcza?)”, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4, s. 119-127.
 • Hausner J. (2007). „Polityka a polityka publiczna”, Zarządzanie Publiczne, nr 1, s. 43-60.
 • Hübner D. (2010). „Jak poprawić rządzenie Polską w XXI w.? Jak zapewnić ciągłość i horyzontalność rządzenia oraz partycypację obywatelską”, w: Jak poprawić rządzenie Polską w XXI wieku?: V Kongres Obywatelski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Hunt S.D. (2012). „Trust, personal moral codes, and the resource-advantage theory of competition: Explaining productivity, economic growth, and wealth creation”, Contemporary Economics, t. 6, nr 2, s. 4-19.
 • Izdebski H. (2007). „Od administracji publicznej do public governance”, Zarządzanie Publiczne, nr 1, s. 7-20.
 • Kaliński M. (2011). „Rozwój zasobów ludzkich w administracji podatkowej”, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5, s. 49-67.
 • „Karta praw podstawowych Unii Europejskiej” (2010). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 30.03.2010, C83/2.
 • „Kodeks Etyki Służby Cywilnej” (2002). Załącznik do zarządzenia nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r., Monitor Polski, nr 46, poz. 683.
 • Kołodko W.G. (2004). „Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy”, Ekonomista, nr 5, s. 609-634.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997). Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A. (2007). Statystyka. Warszawa: Difin.
 • Kozielecki J. (2004). Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Kozłowski A.J. (2012). Kwalifikacje radnych a zarządzanie zasobami gminy. Identyfikacja – diagnoza – kierunki zmian. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Kublik A. (2014). „Być szczęśliwym jak Skandynawowie”, Gazeta Wyborcza, 13.05., s. 4.
 • Lambin J.J. (2001). Strategiczne zarządzanie marketingowe, przekł. J. Adamczyk et al. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lennick D., Kiel F. (2007). Inteligencja moralna. Jak poprawić wyniki w prowadzeniu interesów i skutecznie zarządzać, przekł. I. Szuwalska. Wrocław: Wydawnictwo PURANA.
 • Lotko A. (2011). „Empatia w budowaniu jakości usług w centrach kontaktu z klientami”, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4, s. 33-38.
 • Maksimowicz-Ajchel A. (2007). Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Matysiak A. (2000). „Wpływ kapitału społecznego na mechanizm rynkowy”, Ekonomista, nr 4, s. 517-539.
 • Mroziewski M. (2014). Etyka w zarządzaniu. Wybrane problemy w aspekcie inteligencji moralnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • Mesjasz J., Witkowski S. (2006). „Potencjał ludzki w sytuacji kryzysu i zmiany”, w: B. Rożnowski, A. Biela, A. Bańka (red.), Praca i organizacja w procesie zmian. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
 • Penc J. 2002. „Etyka w kreowaniu sukcesu firmy”, Współczesne Zarządzanie, nr 3, s. 7-26.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (2006). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Radzka B. (2010). „Zróżnicowanie wynagrodzeń w perspektywie sprawiedliwości dystrybutywnej”, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2, s. 49-69.
 • Rybak M. (2004). Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Shipilov A., Danis W. (2006). „TMG social capital strategic choice and firm performance”, European Management Journal, t. 24, nr 1, s. 16-27.
 • Stor M. (2010). „Prawne i etyczne zagadnienia zarządzania kadrami”, w: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Stroiński T.R. (2005). „Wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa (law and economics)”, w: M. Bednarski, J. Wilkin (red.), Ekonomia dla prawników i nie tylko. Warszawa: LexisNexis.
 • Strus W. (2012). Dojrzałość emocjonalna a funkcjonowanie moralne, Wydawnictwo Liberi Liberi, www.LiberiLiberi.pl [data dostępu: 26.10.2014.].
 • Supernat J. (2004). „Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management” w: E. Ura (red.), Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica 23-26.05.2004 r., Rzeszów.
 • Sztompka P. (2004). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Szulczewski G. (2012). Rozważania o miejscu etyki i moralności w teorii i praktyce gospodarczej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Toor S.R., Ofori G. (2008). „Leadership for future construction industry: Agenda for authentic leadership”, International Journal of Project Management, nr 26, s. 620-630.
 • Ulrich C., O’Donnell P., Taylor C., Farrar A., Danis M., Grady C. (2007). „Ethical climate, etics stress, and the job satisfaction of nurses and social workers in the United States”, Social Science & Medicine, nr 65, s. 1708-1719.
 • Urban W. (2008). „Klimat organizacyjny jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw usługowych”, Przegląd Organizacji, nr 7-8, s. 19-22.
 • Zieliński R., Zieliński W. (1990). Tablice statystyczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b807589-da6e-4bec-a4d2-ad19ac5a0ce0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.