PL EN


2013 | 3 |
Article title

Protestancka etyka pracy w zawodzie nauczyciela akademickiego

Content
Title variants
EN
Protestant Ethics in Academia
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł ten dotyczy etyki pracy w zawodzie nauczyciela akademickiego. Swoje rozważania prowadzę w oparciu o dwie główne teorie: protestanckiej etyki pracy Maxa Webera oraz jej adaptacji do środowiska akademickiego Roberta Mertona. Omawiam je w polskim kontekście kształtowania się etosu akademickiego, przywołując prace Dietricha Bonhoeff era oraz wartości fundamentalne dla protestanckiego etosu pracy czyli uczciwości, rzetelności i pracowitości w ich religij nym oraz pozareligij nym wymiarze. Na tym tle podejmę próbę przeglądu obszarów zagrożeń i wypaczeń w szeregach polskiej kadry akademickiej wskazując kategorię odpowiedzialności jako kluczową w budowaniu etosu akademickiego.
EN
In this article I focus on professional work ethics for academic teachers. My considerations are based on the analysis of two main theories: the Protestant work ethics, by Max Weber, and its adaptation to the academic environment, by Robert Merton. I evaluate how these theories can contribute to shaping the academic ethos in the Polish context, drawing upon Dietrich Bonhoeff er’s works and the fundamental values of the Protestant work ethos - honesty, reliability and diligence - presenting their religious and secular aspects. Against the above background I attempt a review of ethical risks and violations among Polish academics, pointing to the category of responsibility as crucial in the process of building an academic ethos.
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b84d260-7220-43fc-b59a-beed4d684260
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.