PL EN


2013 | 4(30) |
Article title

Zmiany na rynku nawozów azotowych w Polsce w latach 2000-2010

Content
Title variants
EN
Changes in nitrogen fertilizers market in Poland in 2000-2010
Languages of publication
Abstracts
EN
The article describes the evolution of production, consumption and foreign trade of nitrogen fertilizers in Poland in years 2000-2010. The structure of the use of nitrogen fertilizers, foreign trade and balance of the market of urea, ammonium sulfate, ammonium nitrate, calcium ammonium nitrate, ammonium phosphate and UAN were analysed. Geographical directions of foreign trade were specified. The results showed that the domestic fertilizer sector is fully self-sufficient in the area of production of various nitrogen fertilizers. The most commonly used nitrogen fertilizers were: ammonium nitrate, urea and calcium ammonium nitrate while the importance of ammonium nitrate was clearly reduced. Ammonium sulphate and UAN produced mainly for export, and ammonium nitrate for the domestic market.
PL
Przedstawiono zmiany produkcji, zużycia oraz handlu zagranicznego nawozami azotowymi w Polsce latach 2000-2010. Przeprowadzono analizę struktury zużycia nawozów azotowych, handlu zagranicznego oraz bilansu rynkowego: mocznika, siarczanu amonu, saletry amonowej, saletrzaków, fosforanu amonu oraz RSM. Określono kierunki geograficzne handlu zagranicznego. Wyniki badań wykazały, że krajowy sektor nawozowy jest w pełni samowystarczalny w produkcji poszczególnych nawozów azotowych. Najczęściej stosowanymi nawozami azotowymi były: saletra amonowa, mocznik i saletrzaki, przy czym znaczenie saletry amonowej wyraźnie się zmniejszało. Siarczan amonu i RSM produkowano głównie na potrzeby eksportu, a saletrę amonową na rynek krajowy.
Contributors
References
  • Baza Danych Handu Zagranicznego GUS. http://hinex.stat.gov.pl/hinex/aspx/index.aspx [dostęp: 15.03.2013].
  • Fotyma M., Igras J., Kopiński J. 2009. Produkcyjne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki nawozowej w Polsce. W: Kierunki zmian w produkcji roślinnej do roku 2020. IUNG, Puławy, 187-206.
  • Grzebisz W. 2008. Nawożenie roślin uprawnych. Podstawy nawożenia. PWRiL, Poznań.
  • Misala J., 2000. Istota i mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w świetle teorii wymiany. W: Konkurencyjnośćgospodarki Polski w dobie integracji z UE i globalizacji. SGH, Warszawa, 103-125.
  • Piwowar A., 2012 a. Charakterystyka przemysłu nawozowego w Polsce. Przem. Chem. 11, 2085- -2089.
  • Piwowar A., 2012 b. Rynek nawozów azotowych w Polsce – stan i kierunki zmian. Zesz. Nauk. SGGW – Ekon. Org. Gospod. Żyw. 95, 146-156.
  • IFA 2012. http://www.fertilizer.org/ifa/HomePage/STATISTICS [dostęp: 1.03.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b8d4239-2c38-4109-950d-498a2312c238
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.