PL EN


2014 | 1(31) |
Article title

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w świetle wyników badań gospodarstw konwencjonalnych

Content
Title variants
EN
Perspectives of organic agriculture development in the light of empirical study surveyed among conventional farms
Languages of publication
Abstracts
EN
The aim of the paper is to evaluate the perspectives of development of organic food supply in Poland. The work contains the results of the nationwide survey which was carried out among conventional farms’ owners. It was evaluated that – according to farmers’ declaration – organic farms number can be equal to 6.8-24.2% of all Polish farms. The main incentives influencing conversion into organic farming methods are health and environment care, satisfaction from work and agri-environmental subsidies. The main identified barriers are limited sales possibilities, low profitability of production, high labour intensity, high production cost, and low yield. In a long run the development of organic market could be stimulated by the increase of demand. In the middle time period, there is a need for the increase of subsidies rates which should be combined with the improvement of certification and control system.
PL
Celem opracowania było określenie perspektyw rozwoju strony podażowej rynku rolniczych produktów ekologicznych w warunkach polskich. Przedstawiono w nim wyniki ogólnopolskich badań ankietowych przeprowadzonych wśród rolników konwencjonalnych. Oszacowano, że według deklaracji rolników, liczba gospodarstw ekologicznych może wzrosnąć do wielkości odpowiadającej 6,8-24,2% ogółu polskich gospodarstw. Głównymi motywami przejścia na metody ekologiczne są dbałość o zdrowie i środowisko, satysfakcja z pracy oraz dotacje rolnośrodowiskowe. Jako bariery zidentyfikowano: ograniczone możliwości sprzedaży, niską opłacalność produkcji, dużą pracochłonność, wysokie koszty wytwarzania i obniżone plony. W długim okresie rozwój rynku może być stymulowany wzrostem popytu. W średnim okresie potrzebne jest podniesienie stawek dotacji w powiązaniu z usprawnieniem systemu certyfikacji i kontroli gospodarstw.
Contributors
References
 • Bański J., 2006. Geografia polskiej wsi. PWE, Warszawa.
 • European Council, 2013. Conclusions (Multiannual Financial Framework). European Council EUCO 37/13, Brussels.
 • Liczba producentów ekologicznych, wg stanu na 31 grudnia 2012 r. w Polsce w podziale na województwa i w podziale na kategorie prowadzonej działalności. 2013. IJHARS, Warszawa.
 • Kociszewski K., 2013. Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warun-kach członkostwa w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Łuczka-Bakuła W., 2007. Rynek żywności ekologicznej. PWE, Warszawa.
 • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2007-2013. 2011. MRiRW, Warszawa.
 • Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020), 24 stycznia 2014 r. 2014. MRiRW, Warszawa.
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010. 2011. IJHARS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011. 2012. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012. 2013. GUS, Warszawa.
 • Runowski H., 2012. Rolnictwo ekologiczne w Polsce – stan i perspektywa. W: Z badańnad rol-nictwem społecznie zrównoważonym (15). Red. J.S. Zegar. IERiGŻ, Warszawa, 38-78.
 • Stalenga J., Tyburski J., 2012. Rolnictwo ekologiczne i wsparcie PROW w Polsce w okresie programowania 2007-2013, prezentacja podczas konferencji „Programy rolnośrodowiskowe – z korzyściądla człowieka i środowiska”,organizowanej przez Polski Klub Ekologiczny we współpracy z MRiRW, Kluczbork.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b945d06-b28b-4fb1-8cdc-a00b5fad4f9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.