PL EN


2015 | 63 | 3 | 143-154
Article title

Intending Reproduction as One’s Primary Aim: Alexander Pruss on ‘Trying for a Baby’

Authors
Content
Title variants
PL
Planowanie potomstwa jako cel podstawowy: Alexander Pruss o „staraniu się o dziecko”
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Czy para może stawiać sobie poczęcie za główny cel relacji małżeńskiej? W niniejszym artykule opowiadam się przeciwko poglądowi Prussa, że jest to czymś niewłaściwym ze względu na potraktowanie istot ludzkich jako zamiennych w chwili stworzenia, gdy ich unikalne cechy nie są znane ich rodzicom. Argumentuję, że Pruss nie może odseparowywać zabiegów o potomstwo jako składo­wej powołania małżeńskiego od zabiegów o nieznane, nieokreślone dziecko, które jest częścią sukcesu w tej konkretnej dziedzinie. Podczas gdy żaden z małżonków nie powinien traktować part­nera instrumentalnie w perspektywie posiadania dziecka, pomyślność we wspólnym dążeniu do po­częcia (które będzie brało pod uwagę wartość życia dziecka), jak również ów cel sam w sobie i jego realizacja, jest bardzo ważnym elementem dobra małżeńskiego. Żyjące istoty ludzkie są moralnie niezastępowalne w tym sensie, że muszą być oceniane i szanowane w sposób indywidualny, ale też możemy promować życie nieznanych a istniejących ludzi w ramach ogólnej kategorii – możemy także w sposób zmierzony zabiegać o poczęcie nowych ludzi, o nieznanym, nieokreślonym rodzaju.
EN
May a couple have the aim of conceiving as their primary purpose in having marital relations? In this paper, I argue against the view of Alexander Pruss that it is wrong to do this since it treats human beings as fungible in their creation when their unique features are not known to their parents. I argue that Pruss cannot separate seeking reproduction as part of a marital vocation from seeking the unknown, unspecified child who is part of what makes for success in this particular area. While neither spouse should treat the other as a mere tool for having a child, success in the shared goal of conceiving (which will incorporate the value of the child’s life), as well as the goal itself and its pursuit, is very much part of the conjugal good. Existing human beings are morally irreplaceable in the sense that they must be individually valued and respected, but we may pro­mote the lives of unknown existing people under a ‘catch all’ description—and may also deliber­ately conceive new people of some unknown, indeterminate kind.
Year
Volume
63
Issue
3
Pages
143-154
Physical description
Contributors
author
References
  • BROCK, Stephen L. 2005. “Is Uniqueness at the Root of Personal Dignity? John Crosby and Thomas Aquinas.” Thomist 69:173–201.
  • KAMM, F.M. 2006. Intricate Ethics: Rights, Responsibilities, and Permissible Harm. Oxford: Ox¬ford University Press.
  • MCCARTHY, Anthony. In press. Ethical Sex: Sexual Choices and their Nature and Meaning. Fidelity Press..
  • PRUSS, Alexander. 2013. One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
  • WATT, Helen. 2011. “Ethical Reproductive Technologies: Misplaced Hope?” In Fertility and Gen¬der: Issues in Reproductive and Sexual Ethics, edited by Helen Watt. Oxford: Anscombe Bio¬ethics Centre.
  • WATT, Helen. In press. The Ethics of Pregnancy, Abortion and Childbirth. Routledge..
  • WATT, Helen. 2015. “Life and health: a value in itself for human beings?” HEC Forum 27:207–228.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b983150-9d99-42d2-ae19-e24dc28753c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.