Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 3(5) | 51-69

Article title

Prawne podstawy systemu kontroli administracji w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Legal Grounds of the Control System in Polish Public Administration

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje problematykę funkcjonowania systemu kontroli administracji publicznej w Polsce. Wyjaśnia pojęcie kontroli, różnice występujące między kontrolą a nadzorem oraz innymi formami ingerencji w działalności administracji. Określono w nim również podmiot i przedmiot kontroli, wskazano na instytucje w polskim systemie prawnym zajmujące się kontrolą, dokonano podziału i klasyfikacji kontroli. W ostatniej części skoncentrowano się na pojęciach audytu oraz wynikających z niego implikacji dla funkcjonowania samego systemu administracji w Polsce. Zaprezentowano kontrolę wykonywaną przez sądy i starano się bronić tezy o funkcji kontrolnej sprawowanej przez te organy.
EN
The present article undertakes the issue of the functioning of the control system of public administration in Poland. It explains the notion of control, the existing differences between inspection and supervision, and also with other forms of interference in the administrative activity. The author also defined the subject and the object of inspection, identified institutions exercising controlling power in the Polish legal system, divided and classified control. In the last part, the author focussed on the notion of audit and the resulting implications for the functioning of the Polish administration system itself. In particular, the controlling power exercised by courts was presented, with arguments supporting the thesis that these organs perform a controlling function.

Contributors

References

 • Banaś G. (2007). "Sprawna administracja warunkiem do budowy nowoczesnego społeczeństwa", w: J. Sikorski (red.), Sprawność administracji państwowej i samorządowej. Kielce: Akademia Świętokrzyska.
 • Boć J. (red) (2004). Administracja publiczna. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Dawidowicz W. (1968). Naukowe podstawy organizacji pracy w administracji. Toruń: UMK. Encyklopedia PWN(20Q2). t. II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Garlicki L. (2004). Polskie prawo konstytucyjne. Warszawa: K.E. Liber.
 • Goodman N. (1992). Wstęp do socjologu, przekł. J. Polak, J. Ruszkowski, U. Zielińska. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Iserzon E. (1968). Prawo administracyjne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Jagielski J. (1999). Kontrola administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Jakość administracji publicznej. (2004). Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Cedzyna k. Kielc 24-26 września 2004. Rzeszów: Mitel.
 • Jaworski W.L. (1924). Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne. Warszawa: Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska".
 • Jędrzejewski S., Nowicki H. (1995). Kontrola administracji publicznej. Toruń: Comer.
 • Knedler K., Stasik M. (2005). Audyt wewnętrzny w praktyce. Łódź: Polska Akademia Rachunkowości S.A.
 • Kortan J. (1997). Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kuc B.R. (2007). Kontrola i audyt w sektorze publicznym - kierunki zmian. Warszawa: PTM.
 • Leoński Z. (2004). Nauka o administracji. Warszawa: C.H. Beck.
 • Malinowska I. (2007). Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie ochrony praw i wolności człowieka w Polsce. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Mazur J. (1995). "Podstawy prawne oraz sposób działania Najwyższej Izby Kontroli", w: W.J. Katner (red.) Najwyższa Izba Kontroli. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 • Ochendowski E. (1996). Postępowanie administracyjne. Toruń: TNOiK.
 • Paczuła Cz. (2003). Kontrola wewnętrzna jako element procesu zarządzania. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Praktyczny Audytor Wewnętrzny (2007). http:// www.audyt.net, stan z dnia 18.05.2007.
 • Saunders EJ. (2003). Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna. Częstochowa: Educator.
 • StarościakJ. (1971). Zarys nauki administracji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • StarościakJ. (1975). Prawo administracyjne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Sylwestrzak A. (2006). Kontrola administracji publicznej w III Rzeczpospolitej Polskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Ura E., Ura E. (2006). Prawo administracyjne. Warszawa: LexisNexis.
 • Wierzbowski M. (red.) (1996). Prawo administracyjne, Warszawa: LexisNexis.
 • Winiarska K. (2007). Audyt wewnętrzny w 2007 roku - standardy międzynarodowe - regulacje krajowe. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 • Zimmermann J. (2005). Prawo administracyjne. Kraków: Zakamycze.
 • Zimmermann M. (1949). "Zagadnienia ogólne sądownictwa administracyjnego", w: Nauka administracji i polskie prawo administracyjne, cz. I, wykłady prof. M. Zimmermanna, Poznań: Koło Prawników i Ekonomistów SUP.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, póz. 483.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji niezespolonej, DzU 1998, nr 162, poz. 1149.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych, DzU 2004, nr 16, poz. 151.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu przygotowania i prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych, DzU 2005, nr 171, póz. 1430.
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, DzU 1995, nr 13, poz. 59 ze zm.
 • Ustawa z dnia l sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, DzU 1997, nr 102, poz. 643 ze zm.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, DzU 2000, nr 100, poz. 1086 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, DzU 2000, nr 119, poz. 1117 ze zm.
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, DzU 2000, nr 122, poz. 1321 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, DzU 2001, nr 4, poz. 25 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, DzU 2001, nr 14, poz. 147 ze zm.
 • Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, DzU 2001, nr 55, poz. 577 tekst jednolity.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, DzU 2001, nr 80, poz. 872 ze zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 2001, nr 142 poz. 1590 ze zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142 poz. 1591 ze zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU 2001, nr 142, poz. 1592 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, DzU 2002, nr 101, poz. 925 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DzU 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, DzU 2002, nr 153 poz. 1270 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, DzU 2003, nr 86, poz. 804 ze zm.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, DzU 2004, nr 11, poz. 94 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, DzU 2004, nr 161, poz. 1688
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, DzU 2004, nr 243, poz. 2411 ze zm.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, DzU 2004, nr 8, poz. 65. ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1997 r. Ordynacja Podatkowa, DzU 2005, nr 8, poz. 60.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, DzU 2004, nr 53, poz. 533 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU 2005, nr 183, poz. 1538 ze zm.
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości artykułów rolno-spożywczych, DzU 2005, nr 187, poz. 1577 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005, nr 249, poz. 2104.
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, DzU 2006, nr 122, poz. 851 ze zm.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, DzU 2006, nr 156, poz. 1118 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, DzU 2007, nr 21, poz. 842.
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, DzU 2007, nr 42, poz. 276.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, DzU 2007, nr 44, poz. 287 ze zm.
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji publicznej, DzU 2007, nr 65, poz. 437 ze zm.
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, DzU 2007, nr 89, poz. 589.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, DzU 2007, nr 125, poz. 874 ze zm.
 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP, DzU 2007, nr 190, poz. 1360.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2ba59718-f101-448e-b614-a1814e8921d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.