PL EN


2009 | 3 | 73-86
Article title

Sprache – Kultur – Idiokultur – Interkulturalität. Anmerkungen zur Begriffsunterscheidung

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Language – culture – idioculture– intercultur. Remarks on notions differentiation
PL
Język – kultura – idiokultura – międzykulturowość. Uwagi na temat różnicowania/odróżniania pojęć
Languages of publication
DE
Abstracts
EN
There are different defi nition of language. F. Grucza shows that the ontological meaning of language is not the function or the utterances, but the language – “idiolect” – that every human being has got in his brain. Therefore language is knowledge and the ability to make use of it. In this article it is shown that there is a similar case with the term culture. As language is a part of culture, every human being has his/her “idioculture”. This is, apart from the language, the behaviour, experiences and attitude of a person. From this point of view the term interculturality has to be analysed in a different way, namely as a possible process. The author speaks about the (inter)cultural potential of culture and art products – learning from another culture is not an automatic process, but has to be conducted by a teacher who knows how to make use of the (inter)cultural potential.
PL
W literaturze znajdziemy różne defi nicje języka. F. Grucza pokazuje, że ontologiczne znaczenie języka nie jest ani funkcją, ani wyrażeniem, tylko „idiolektem”, który każdy ma w swoim mózgu. Język więc jest wiedzą i umiejętnością posługiwania się tą wiedzą. W artykule pokazywano, że podobno można patrzeć na wyraz „kultura”. Kulturą jest, poza językiem, zachowanie, doświadczenie i poglądy każdej osoby – jej „idiokultura”. Z tego punktu widzenia interkulturowość musi być analizowana inaczej, mianowicie jako proces. Autor mówi o (inter)kulturowym potencjale produktów kultury i sztuki – uczenie się od innej kultury nie jest procesem automatycznym, ale powinno być prowadzone przez nauczyciela, który wie, jak wykorzystać ten (inter)kulturowy potencjał.
Year
Issue
3
Pages
73-86
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • E. Sapir, Sprache – Eine Einführung in das Wesen der Sprache, München 1972.
 • L. Bloomfield, A set of postulates for the science of language, “Language” 1926, Nr 2.
 • F. Grucza, Kulturowe determinanty języka oraz komunikacji językowej, [w:] Język, kultura – kompetencja kulturowa, red. F. Grucza, Warszawa 1992.
 • I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji. Wydanie nowe, Warszawa 2005.
 • S. Grucza, Języki. Kultury. Teksty. Wiedza 10: Lingwistyka języków specjalistycznych, Warszawa 2008.
 • E. Wąsik, Język – narzędzie czy właściwość człowieka? Założenia gramatyki ekologicznej lingwistycznych związków międzyludzkich, Poznań 2007.
 • F. Vester, Denken, Lernen, Vergessen. Was geht in unserem Kopf vor, wie lernt das Gehirn, und wann läßt es uns im Stich?, München 1978.
 • J. Osiejewicz, Fachsprache(n) im Lichte der anthropozentrischen Sprachentheorie. „Komunikacja Specjalistyczna (Fachsprachenkommunikation)“ 2009, t. 1.
 • R. Utri, Interkulturalität und Fremdsprachenlernen in Österreich, Deutschland und Polen vor dem Hintergrund der Sprachenpolitik der Europäischen Union. Unveröffentlichte Dissertation, Warszawa 2007.
 • C. A. Lefevre, Linguistics, English, and the Language Arts, New York–London 1970.
 • F. Grucza, K. Chomicz-Jung (Hg.), Problemy komunikacji interkulturowej: Jedna Europa – wiele języków i wiele kultur. Materiały z XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej (Warszawa-Bemowo, 17–19 lutego), Warszawa 1994.
 • D. Viehweger, in: S. Grucza, Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego, Warszawa 2004.
 • H. Christ, Fremdverstehen und interkulturelles Lernen. „Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht“ 1996, nr 1 (3).
 • S. Grucza, Idiolekt specjalistyczny – idiokultura specjalistyczna – interkulturowość specjalistyczna, [in:] Języki specjalistyczne 6. Teksty specjalistyczne w kontekstach międzykulturowych i tłumaczeniach, red. J. Lewandowski, M. Kornacka, W. Woźniakowski, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-4557
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ba75c78-4e80-465a-80e6-802e5eb93110
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.