PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 258-268
Article title

Innowacyjność społeczna firm rodzinnych – wybrane aspekty

Authors
Content
Title variants
EN
Social Innovation of Family Businesses – the Selected Aspects
RU
Социальная инновационность семейных фирм – избранные аспекты
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Innowacje rozumie się głównie jako usprawnienia technologiczne, organizacyjne, marketingowe czy produktowe. Ale obok nich istnieją jeszcze innowacje społeczne, których podstawowym zadaniem jest wdrażanie nowych produktów, pomysłów, rozwiązań, w celu zaspokajania potrzeb społecznych, współpracy między jednostkami i tworzenia relacji między nimi. Istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu innowacji społecznych powinny mieć firmy rodzinne, które zazwyczaj są „blisko” społeczeństwa i łatwiej mogą dostosowywać swe rozwiązania do jego potrzeb, szczególnie na poziomie lokalnym. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia firm rodzinnych w obszarze innowacyjności społecznej – nowego modelu biznesowego, który wdraża i stosuje coraz więcej firm. W opracowaniu, wychodząc od kwestii definicyjnych innowacyjności społecznej, przedstawiono – na wybranych przykładach – różne aspekty w jakich innowacje społeczne tworzą i wdrażają firmy rodzinne. W artykule wykorzystano analizę treści literatury źródłowej oraz analizę przypadków.
EN
Innovation is mainly understood as technological, organisational, marketing or product improvements. But next to them there are still social innovations whose primary task is to implement new products, ideas, solutions, to meet social needs, to work together and to build relationships between individuals. Families that are usually “close” to the society and should be able to tailor their solutions to their needs, particularly at the local level, should play a key role in creating and implementing social innovation. The purpose of this article is to present the importance of family businesses in the area of social innovation - a new business model that is implemented and used by more and more companies. This paper, starting from the definition of social innovation, presents, on the selected examples, various aspects of social innovation that family businesses are creating and implementing. The article is based on literature research and case studies.
RU
Инновации понимают в основном как повышение технологической, организационной, маркетинговой или продуктовой эффективности. Но наряду с ними существуют еще социальные инновации, основной задачей которых является внедрение новых продуктов, идей, решений для удовлетворения общественных потребностей, сотрудничества между индивидами и формирования отношений между ними. Существенную роль в создании и внедрении социальных инноваций должны играть семейные фирмы, которые, как правило, находятся близко общества и могут легче приспосабливать свои решения к его потребностям, особенно на локальном уровне. Цель статьи – представить значение семейных фирм в области социальной инновационности – новой модели бизнеса, которую внедряет и применяет все больше фирм. В разработке, исходя из вопросов определения социальной инновационности, представили – на избранных примерах – разные аспекты, в каких социальные инновации создаются и внедряются семейными фирмами. В статье использовали анализ содержания литературы (первоисточников) и анализ конкретных случаев.
Year
Pages
258-268
Physical description
Contributors
References
 • Anderson T., Curtis A., Wittig C. (2014), Definition and Theory in Social Innovation, Danube University, Krems.
 • Badanie firm rodzinnych 2015, Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej i świata (2015), PWC, Instytut Biznesu Rodzinnego, Warszawa.
 • Caulier-Grice J., Davies A., Patrick R., Norman W. (2012), Defining Social Innovation Part 1, TEPSIE.
 • Fazlagić J. (2012), Czy twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP, PARP, Warszawa
 • Gardawski J. (2013), Społeczna genealogia klasy przedsiębiorców prywatnych w III Rzeczypospolitej, (w:) Gardawski J., Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • „Głos Stoczni” (2014), Innowacje, Zeszyt 2, PBiIS „Stocznia”, Warszawa.
 • Guide to social innovation (2013), European Commission, Brussels.
 • Hoffmann U., Jaszewska M., Zawadka M. (2015), Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców, PARP, Warszawa.
 • Kanter R.M. (2012), Myślenie, które wyróżnia dobre firmy, „Harvard Business Review Polska”, nr 111.
 • Kanter R.M. (2006), Korporacyjna innowacyjność społeczna – nowy model innowacji, (w:) Zarządzanie innowacją, Helion, Gliwice.
 • Kwaśnicki W. (2015), Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka?, (w:) Misztal W., Chimiak G., Kościański A., Obywatelskość wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy?, IFiS PAN, Warszawa.
 • Lubimow-Burzyńska I. (2014), Proces tworzenia innowacji społecznych, (w:) Wyrwa J., Innowacje społeczne, w teorii i praktyce, PWE, Warszawa.
 • Morawski M., Prudzienica M. (2011), Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Murray R., Caulier-Grice J., Mulgan G. (2010), The Open Book of Social Innovation, Nesta, London.
 • Rok B. (2014), Społeczna innowacyjność biznesu – wymiar etyczny, (w:) Innowacje społeczne, od idei do upowszechnienia efektu, IBRKK, Warszawa.
 • Społeczne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej (2016), CBOS, Warszawa.
 • Sułkowski Ł, Marjański A. (2009), Firmy rodzinne, jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.
 • Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • This is European Social Innovation (2010), European Union.
 • Wiktorska-Święcicka A., Moroń D., Klimowicz M. (2015), Zarządzanie innowacjami społecznymi, trendy, perspektywy, wyzwania, Difin, Warszawa.
 • Zawadka M., Hoffmann U. (2011), Moja historia moja firma, portrety polskich przedsiębiorstw rodzinnych, PARP, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bb640c5-1921-4a5c-8e48-25c50e37361b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.