PL EN


2012 | 59 | numer specjalny 1 | 173-184
Article title

Możliwości wykorzystania statystyki bilansów przepływów międzygałęziowych dla makroekonomicznych ocen w gospodarce

Content
Title variants
EN
Possibilities of using the statistic of input-output in macroeconomics evaluation of the economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania modelu przepływów międzygałęziowych w zakresie ocen makroekonomicznych gospodarki. Zasadniczym przesłaniem bilansu przepływów międzygałęziowych jest ukazanie wzajemnych zależności w gospodarce, które decydują o jej rozwoju jako całości, jak i jej części. Stwierdzono, że oceny dokonywane za pośrednictwem bilansów przepływów międzygałęziowych umożliwiają i poszerzają perspektywę badawczą uwzględniając pozycję badanych sektorów (grup produktów) w gospodarce, a także ich efektywność makroekonomiczną i współzależności w procesie rozwoju. Dostrzeżono, że model przepływów międzygałęziowych wykazuje znaczące walory dla pełniejszego zrozumienia funkcjonowania mechanizmu rynkowego i budżetowego, schematu przepływu strumieni dochodów i wydatków w gospodarce oraz kształtowania się podstawowych parametrów makroekonomicznych. Istnieje także potrzeba poszerzenia zapisu i interpretacji tablicy przepływów międzygałęziowych o ćwiartkę czwartą (podział dochodów), szersze uwzględnienie powiązań badanych podmiotów z sektorem bankowym i tym samym pokazanie skali oraz struktur kreacji pieniądza emisyjnego i kredytowego w gospodarce. Do rozważenia pozostaje także wykorzystanie tablicy input-output do określenia zakresu nierównowagi podażowej w gospodarce poprzez zestawienie popytu potencjalnego i efektywnego oraz określenie w ten sposób przybliżonego poziomu nierównowagi.
EN
The possibilities of using of the input-output table for macroeconomics evaluation of economy was presented in the article. The principal message of input-output model is appearance mutual interdependence in economy, which decide about her development as the whole, and as her part. It has stated that the evaluation conducted by use of this model makes possible extension of investigative perspective regarding such questions as: position of a examined sectors in the economy, macroeconomics efficiency, and interdependences in developmental processes. One had noticed that the input-output model points out considerable values in for fuller understanding of functioning of the market and budget mechanism, the roundabout pattern of streams of incomes and the expenses in economy, and the shaping of the basic macroeconomics parameters. There is a need extension of record and the interpretation of input-output model about fourth quarter (the division of incomes), the wider regard of connections of studied subjects with bank sector and the same show the scale and the structures of creation of issue and credit money in the economy. It stays for considering also the use of this model for evaluation the range of the supply non-equilibrium in the economy by composition of potential demand and effective and qualification in this way an approximate level the non-equilibrium.
Year
Volume
59
Pages
173-184
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Czyżewski A., (2011), Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 • Czyżewski A., Grzelak A., (2009), Możliwości oceny rozwoju rolnictwa w warunkach globalnych z zastosowaniem tabeli przepływów międzygałęziowych, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XI, z. 2.
 • Czyżewski A., Grzelak A., (2007), The use of Input-Output to Evaluate the Agriculture Situation in Poland after 1990, Management, Vol.11, No 2.
 • Czyżewski A., Helak K., (1991), Przekształcenia w kompleksie gospodarki żywnościowej w Polsce, Wieś i Rolnictwo, nr 3.
 • Grzelak A., (2008), Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektywności, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Kujaczyński T., (2008), Zmiany struktur wytwórczych w gospodarce żywnościowej w świetle przepływów międzygałęziowych, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz.
 • 7. Leontief W., (1936), Quantitative input and output relations in the economic system of the United States, The Review of Economics and Statistics, vol. XVIII, August.
 • Lonc T., (1985), Związki rolnictwa z gospodarką narodową na początku lat 1980-tych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6.
 • Malaga K., (1992), Struktura produkcyjna gospodarki żywnościowej Wielkopolski w świetle przepływów międzygałęziowych, [w:] Gospodarka żywnościowa w Polsce i regionie, Czyżewski A. (red.), Wyd. PWE, Warszawa.
 • Mrówczyńska-Kamińska A., Czyżewski B., (2011), Zaopatrzenie materiałowe rolnictwa w Polsce i Niemczech w świetle bilansów przepływów międzygałęziowych, Roczniki SERiA, Tom XIII, z.3.
 • Opracowanie Biura Ekonomicznego NBP, (1958), NBP, Warszawa.
 • Quesnay F., (1928), Pisma wybrane (tłum. B.J. Pietkiewiczówna), Gebetnber i Wolf, Warszawa.
 • Tomaszewicz Ł., (1994), Metody analizy input-output, PWE, Warszawa.
 • Tomaszewicz Ł., J. Trębska, (2005), Regional and Interregional Input-Output Tables for Poland, [w:] Modeling Economies in Transition, Welfe W., Wdowiński P. (red.), Wyd. UŁ, Łódź.
 • Woś A., (1973), Rolnictwo w bilansie przepływów międzygałęziowych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa, nr 1.
 • Zawalińska K., (2009), Regionalne efekty wsparcia Unii Europejskiej dla rozwoju obszarów wiejskich, IRWiR, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bc8e123-6813-416c-b0f6-2dd7cec6e839
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.