PL EN


2014 | 41 | 3(480) ROZWÓJ ZAWODOWY W PROCESIE PRACY | 25-29
Article title

Kariery zawodowe w dobie transformacji kulturowych (socjopedagogiczna perspektywa oglądu)

Selected contents from this journal
Title variants
EN
VOCATIONAL CAREERS AT THE TIME OF CULTURAL TRANSFORMATIONS (A SOCIAL AND PEDAGOGICAL REVIEW PERSPECTIVE)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się na ukazaniu specyfiki karier zawodowych Polaków, które są efektem procesów globalizacji i przemian kulturowych, a także transformacji ustrojowo-gospodarczych, dla których cezurę czasową stanowił 1989 r. W artykule selektywnie zanalizowano realia społeczno-kulturowe definiujące perspektywę personalnego postrzegania rzeczywistości rynkowej. Wskazano na zróżnicowane (dotąd obecne i nowe) wzorce karier zawodowych charakterystyczne dla osób funkcjonujących obecnie na rynku pracy. Przy tym karierę traktowano jako konstrukt temporalny, odnoszący się do przebiegu zindywidualizowanego doświadczenia, na które nie nakładano zobiektywizowanych kategorii oceny, nie zaś, jak to ma miejsce w potocznym odbiorze – jako hierarchię uzyskiwanych pozycji zawodowych w biegu życia. Odwołano się także do potencjalnej roli poradnictwa zawodowego (poradnictwa kariery) w procesie konstruowania przez jednostkę kształtu swojej kariery.
EN
Vocational careers at the time of cultural transformations (a social and pedagogical review perspective) focuses on presenting the specific features of vocational careers among Poles that are an outcome of globalisation and cultural transformations, combined with the system and economic transformations for which 1989 was a turning point. It selectively analyses the social and cultural reality that defines a perspective of personal perception of the market reality. The article identifies various (existing and new) vocational career patterns that are specific for people currently active in the labour market. In the article, the career is viewed as a temporal construct that concerns an individual experience to which no objective evaluation criteria were applied; it is not a hierarchy of vocational positions acquired during the course of one’s life – as this concept is popularly understood. References are also made to a potential role of vocational guidance (career guidance) during the structuring by individuals of their career forms.
Year
Volume
41
Pages
25-29
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bccf5ea-ae54-4d21-9202-3f121b1a894a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.