PL EN


2014 | 6 (353) | 299-312
Article title

Rola innowacyjnych produktów turystycznych w kreowaniu wizerunku obszaru recepcji (na przykładzie Podziemi Rynku Głównego w Krakowie)

Authors
Content
Title variants
EN
The Role of Innovative Tourist Products in Creating the Image of Reception Area (on the Example of the Main Square Underground in Cracow)
RU
Роль инновационных туристических продуктов в создании имиджа территории приема (на примере Подземелий Главного рынка в Кракове)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter badawczy. Jego celem jest określenie wizerunkowego znaczenia innowacyjnych produktów w turystyce. Wykorzystując wyniki badań ruchu turystycznego w Krakowie, empirycznie potwierdzono tezę, że innowacje produktowe szybko stają się dla znacznego odsetka odwiedzających obszar recepcji główną atrakcją pobytu. Stosując test U Manna-Whitneya pozytywnie zweryfikowano też dwie hipotezy badawcze, związane z rolą innowacji w kreowaniu wizerunku obszaru recepcji – H1: Korzystający z innowacyjnych produktów wyżej niż pozostali odwiedzający oceniają pobyt w destynacji, H2: Korzystający z innowacji produktowych częściej niż pozostali odwiedzający są skłonni polecić obszar recepcji znajomym. Są to ważne wnioski dla władz destynacji i funkcjonujących tam podmiotów – w warunkach ostrej rywalizacji na współczesnym rynku wprowadzanie innowacji jest kwestią niezbędną. Analizy empiryczne poprzedziła kwerenda literatury, poruszającej kwestie innowacyjności i wizerunku obszaru recepcji.
EN
The article is of the research nature. Its aim is to define the image importance of innovative products in tourism. Making use of results of tourism research in Cracow, the author empirically confirmed the thesis that product innovations quickly become for a considerable per cent of those visiting the reception area the main attraction of their stay. Applying the Mann-Whitney U test, she also positively verified the two research hypotheses connected with the role of innovation in creating the image of the reception area – H1: Users of innovative products better than other visitors assess their stay at destination; H2: Users of product innovations more frequently than other visitors are ready to recommend the reception area to their acquaintances. These are important conclusions for authorities of the destination and functioning there entities – under the conditions of sharp rivalry in the contemporary market, introduction of innovations is an indispensable issue. The empirical analyses were preceded by research of the literature touching the issues of innovativeness and image of the reception area.
RU
Статья имеет исследовательский характер. Ее цельопределить значение с точки зрения имиджа инновационных продуктов в туризме. Используя результаты изучения туристического движения в Кракове, эмпирически подтвердили тезис, что продуктовые инновации быстро становятся для значительной доли посещающих территорию приема основным атракционом пребывания. Применяя U-критерий Манна-Уитни,положительно верифицировали также две исследовательские гипотезы, связанные с ролью инноваций в формировании имиджа терртории приема – H1: Пользующиеся инновационными продуктами выше, нежели остальные посетители, оценивают пребывание в месте, куда они направляются; H2: Пользующиеся продуктовыми инноваци- ями чаще, нежели остальные посетители, склонны рекомендовать территорию приема знакомым. Это важные выводы для властей места, куда направляются приезжие, и действующих там субъектов – в условиях острого соперничества на современном рынке ввод инноваций – неотложный вопрос. Эмпирическим анализам предшествовал поиск литературы, затрагивающей вопросы инновационности и имиджа территории приема.
Year
Issue
Pages
299-312
Physical description
Dates
published
2014-11-2014-12
Contributors
References
 • Aczel A.D. (2006), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Aldebert B., Dang R.J., Longhi C. (2011), Innovation in the Tourism Industry: The Case of Tourism@, “Tourism Management”, Vol. 32, No. 5.
 • Barras R. (1986), Towards a Theory of Innovation in Services, “Research Policy”, Vol. 15, No. 4.
 • Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L. (2011), Ruch turystyczny w Krakowie w 2011 r., Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków.
 • Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L. (2012), Ruch turystyczny w Krakowie w 2012 r., Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków.
 • Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L. (2013), Ruch turystyczny w Krakowie w 2013 r., Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków.
 • Dadgostar B., Isotalo R.M. (1992), Factors affecting time spent by near-home tourists in city destinations, “Journal of Travel Research”, Vol. 31, No. 2.
 • Drucker P.F. (2006), Innovation and Entrepreneurship, HarperCollins Publishers, New York.
 • Echtner C.M., Ritchie J.R.B. (2003), The meaning and measurement of destination image, “Journal of Tourism Studies”, Vol. 14, No. 1.
 • Evangelista R., Savona M. (2003), Innovation, Employment and Skills in Services. Firm and Sectoral Evidence, “Structural Change and Economic Dynamics”, Vol. 14, No. 4.
 • Gallouj F., Weinstein O. (1997), Innovation in Services, “Research Policy”, Vol. 26, No. 4-5.
 • Gauci S. (2010), Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Innowacje w turystyce: określenie strategii rozwoju zrównoważonego wysp”, Dziennik Urzędowy UE, 11 lutego 2011, nr C44/13.
 • Hjalager A.-M. (2010), A Review of Innovation Research in Tourism, “Tourism Management”, Vol. 31, No. 1.
 • Jędrysiak T. (2009), Turystyka muzealna, (w:) Buczkowska K., Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF w Poznaniu, Poznań.
 • López-Fernández M.C., Serrano-Bedia A.M., Gómez-López R. (2011), Factors Encouraging Innovation in Spanish Hospitality Firms, ”Cornell Hospitality Quarterly”, Vol. 52, No. 2.
 • Luszniewicz A., Słaby T. (1996), Statystyka stosowana, PWE, Warszawa.
 • Meneses O.A.M., Teixeira A.A.C. (2011), The Innovative Behaviour of Tourism Firms, ”Economics and Management Research Projects: An International Journal”, Vol. 1, No. 1.
 • Morris D.B., Dorsch M.J., Backman S.J. (2004), Can Tourism Providers Buy their Customers’ Loyalty? Examining the Influence of Customer-Provider Investments on Loyalty, “Journal of Travel Research”, Vol. 42, No. 3.
 • Niemczyk A. (2012), Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, „Zeszyty
 • Naukowe”, Seria specjalna: Monografie nr 214, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Orfila-Sintes F., Crespi-Cladera R., Martinez-Ros E. (2005), Innovation Activity in the Hotel Industry: Evidence from Balearic Islands, “Tourism Management”, Vol. 26, No. 6.
 • Orfila-Sintes F., Mattsson J. 2009), Innovation Behaviour in the Hotel Industry, “Omega – The International Journal of Management Science”, Vol. 37, No. 2.
 • Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (2005), 3rd edition, OECD, Paris.
 • „Podziemia Rynku” czyli krakowski spektakl wrażeń... (2010), http://www.krakow.pl/podziemia_rynku/1828,artykul,podziemia_rynku.html [dostęp: 29.10.2014].
 • Popczyk M. (2010), Autorytet muzeum w dobie muzeum otwartego, (w:) Rottermud A. (red.), Muzeum – przestrzeń otwarta, Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (1939), Business Cycles – A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Seweryn R. (2006), Turystyka rozrywkowa w Krakowie i warunki jej rozwoju, (w:) Gołembski G. (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – przestrzeń – przedsiębiorstwo, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Seweryn R. (2008), Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Seweryn R. (2012a), Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej, „Zeszyty Naukowe”, Seria specjalna: Monografie nr 220, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Seweryn R. (2012b), Wartość usług turystycznych dla klienta jako instrument budowania jego lojalności wobec obszaru recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa), (w:) Rosa G., Smalec A. (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 709, seria: „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 23: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Strategie marketingowe miast i regionów.
 • Shaw G., Williams A. (2009), Knowledge Transfer and Management in Tourism Organizations: An Emerging Research Agenda, “Tourism Management”, Vol. 30, No. 3.
 • Stefanik M., Kamel M. (2013), Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna, „Turystyka Kulturowa”, nr 8.
 • Sundbo J., Orfila-Sintes F., Sørensen F. (2007), The Innovative Behaviour of Tourism Firms – Comparative Studies of Denmark and Spain, ”Research Policy”, Vol. 36, No. 1.
 • Verma R., Anderson C., Dixon M., Enz C.A., Thompson G.M., Victorino L. (2008), Key Elements in Service Innovation: Insights for the Hospitality Industry, “Cornell Hospitality Roundtable Proceedings”, No. 1.
 • Victorino L., Verma R., Plaschka G., Dev C. (2005), Service Innovation and Customer Choices in the Hospitality Industry, ”Managing Service Quality”, Vol. 15, No. 6.
 • Walas B. (red.) (2011), Marketingowa Strategia Polski w Sektorze Turystyki w latach 2012-2020, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bd42d64-3e2c-4894-9e91-1ae8461ef323
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.