Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 250-265

Article title

Modernizacja gospodarstw rolnych w Polsce w kontekście wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
MODERNISATION OF AGRICULTURAL HOLDINGS IN POLAND IN THE CONTEXT OF SPENDING FROM THE EUROPEAN UNION BUDGET

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polska od ponad dziesięciu lat jest członkiem Unii Europejskiej, co skłania do dokonania pewnych podsumowań na temat efektów członkostwa dla gospodarki krajowej. Celem niniejszego artykułu jest analiza wspólnej polityki rolnej pod kątem modernizacji gospodarstw rolnych w Polsce. Analiza dotyczy aspektów finansowych, czyli dotowania polskiego rolnictwa ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz oczekiwanych efektów w zakresie unowocześniania gospodarstw rolnych. W opracowaniu badaniem objęto także okres przedakcesyjny od 2002 roku, czyli od momentu, kiedy Polska zaczęła otrzymywać środki z programu SAPARD, jak również perspektywy wsparcia unijnego dla modernizacji gospodarstw rolnych po 2013 roku.
EN
Poland for over ten years, is a member of the European Union, which tends to make certain conclusions about the effects of membership for the national economy. The purpose of this article is to analyze the common agricultural policy for the modernisation of agricultural holdings in Poland. The analysis relates to the financial aspects, ie subsidizing Polish agriculture with funds from the EU budget and the expected results in terms of farm modernisation. The survey covered the pre-accession period since 2002, ie since the time when Poland began to receive funds from the SAPARD programme, as well as the perspective of EU support for the modernisation of agricultural holdings after 2013.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Bułkowska M., Efekty WPR w odniesieniu do rolnictwa, [w:] Wigier M. (red.), Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2011.
 • Burkiewicz W., Grochowska R., Hardt Ł., Przyszłość polityki rolnej a przegląd budżetu Unii Europejskiej w latach 2008–2009, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa 2007.
 • Działanie 121 – „Modernizacja gospodarstw rolnych” i 112 – „Ułatwianie startu młodym rolnikom” – informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007–2011, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2012.
 • EU budget 2011. Financial Report, Publication Office of the European Union, Luxembourg 2012.
 • Informacja o rezultatach Programu SAPARD, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007.
 • Informacja na temat realizacji PROW 2007–2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2012.
 • Ocena Średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
 • Raport końcowy, Tom II, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2010.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2011.
 • Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2013.
 • Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) – wyjaśnienie najważniejszych elementów, Komisja Europejska, Bruksela 2013, MEMO-13–621.
 • Rowiński J., SAPARD – programowanie i realizacja, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2005.
 • Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2012, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2013.
 • Stankiewicz D., Wpływ akcesji do UE na modernizację polskiego rolnictwa, [w:] Kłos B., Stankiewicz D. (red.), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Nr 4 (24), Warszawa 2010.
 • Wstępna analiza realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006. Część 2, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009.
 • Wykorzystanie środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w województwach, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2008.
 • www.arimr.gov.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9573

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2bf4e9c2-d863-43a6-a4a2-0676c3c2581b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.