PL EN


Journal
2016 | 2(46) | 79-93
Article title

Projekty profesora Andrzeja Frydeckiego dla wrocławskich szkół wyższych

Authors
Content
Title variants
EN
Projects by Professor Andrzej Frydecki for universities in Wrocław
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Andrzej Frydecki (1903–1989), architekt i jeden z założycieli Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, rozpoczął karierę zawodową pod koniec lat 20. XX w. we Lwowie. W czasie kilkunastoletniej działalności zaprojektował kilkadziesiąt domów jedno- i wielorodzinnych, budynki użyteczności publicznej, kościoły, obiekty kultury i zdrowia. Po wojnie architekt związał swoje losy ze stolicą Dolnego Śląska, gdzie kształcił nowe kadry inżynierskie i opracował wiele projektów, m.in. dla wrocławskich uczelni. W prezentowanym artykule przedstawiono prace Frydeckiego z przełomu lat 40. i 50. XX w. – projekty zrealizowane, jak budynek Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej wraz z halami laboratoryjno-produkcyjnymi, oraz mało znane koncepcje, których nie urzeczywistniono (domy akademickie na Szczytnikach, plany kampusu Politechniki Wrocławskiej, siedziby wydziałów: Elektrycznego i Lotniczego). Wszystkie pokazane budowle zostały zaprojektowane w stylistyce bliskiej modernizmowi, ich realizację uniemożliwiły zatem względy ideologiczne, gdyż w 1949 r. do polskiej architektury wprowadzono nową metodę projektową – realizm socjalistyczny.
EN
Andrzej Frydecki (1903–1989), an architect and one of the founders of the Faculty of Architecture at Wrocław University of Technology, began his career in the late 1920s in Lviv. During several years of professional activity he designed dozens of single- and multi-family houses, public buildings, churches, cultural and health care objects. After the end of the Second World War he became associated with the capital of Lower Silesia, where he educated young architects and prepared many projects, e.g. for Wrocław universities. The article presents architectural designs of Frydecki of the late 1940s and 1950s – erected buildings such as the new headquarters and laboratory halls of the Faculty of Mechanical Engineering at Wrocław University of Technology, as well as not so well known concepts, which were not realized (student dormitories, concepts of the technical university campus development, seats of the Faculties of Electrical Engineering and Aviation). All the shown buildings were designed in the style close to modernism; their realization was impossible for ideological reasons as in 1949 in Poland there was implemented a new method of architectural design – the socialist realism.
Journal
Year
Issue
Pages
79-93
Physical description
Contributors
 • Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
References
 • Dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. o przekształceniu Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej na polskie państwowe szkoły akademickie, Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 207.
 • Czoch R., Szkoły Wyższe we Wrocławiu (1945–2005), Centrix.pl s.c. Krzysztof Cebula i Tomasz Kalota, Wrocław 2007.
 • Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 29 kwietnia 1946 roku w sprawie utworzenia katedr na Politechnice Wrocławskiej, Dziennik Urzędowy Min. Oświaty Nr 5, poz. 132.
 • Politechnika Wrocławska w okresie dziesięciolecia 1945–1955, T. Broniewski, I. Kisiel, J. Kożuchowski (red.), PWN, Warszawa 1957.
 • Frydecki A., 1922–1982 – moje sześćdziesięciolecie (Pamiętnik ilustrowany), Wrocław 1982–1986 [rkpis, Muzeum Architektury we Wrocławiu].
 • Dackiewicz K., Od A-1 do C-13. Sto lat budowania Politechniki, „Pryzmat. Pismo informacyjne Politechniki Wrocławskiej” 2010, numer specjalny 1, 40–41.
 • Pismo Dziekana Wydziału Elektromechanicznego do Ministerstwa Przemysłu i Handlu z 26 czerwca 1949 r. [mpis, Archiwum PWr].
 • Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o Planie Odbudowy Gospodarczej, Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 285.
 • Pismo Bronisława Minca, dyrektora Departamentu Koordynacji Centralnego Urzędu Planowania do Departamentu Inwestycji Ministerstwa Przemysłu i Handlu z 14 grudnia 1948 r. [mpis, Archiwum PWr].
 • Politechnika zapoczątkowała nowe budowle we Wrocławiu, „Słowo Polskie”, Nr 146, 29.05.1949.
 • Wzorowe osiedle akademickie powstanie we Wrocławiu, „Gazeta Robotnicza”, Nr 48, 18.02.1949.
 • Szperling-Zawadzka I., Przybywają nowe tysiące, brakuje mieszkań dla studentów, „Słowo Polskie”, Nr 221, 13.08.1949.
 • Brandt-Golecka B., Burak M., Januszewska G., Politechnika Wrocławska 1945–1951. Wybór źródeł, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2005.
 • Frydecki A., Na czterdziestolecie moje i Wrocławia, Wrocław 1987 [rkpis, Muzeum Architektury we Wrocławiu].
 • Goldzamt E., Zagadnienie realizmu socjalistycznego w architekturze, [w:] O polską architekturę socjalistyczną. Materiały z krajowej partyjnej narady architektów odbytej w dniach 20–21.VI.1949 roku w Warszawie,Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1950, s. 15–47.
 • Protokół w sprawie rewizji wstępnego planu zagospodarowania przestrzennego m. Wrocławia, 27.04.1950 [mpis, Archiwum Państwowe we Wrocławiu].
 • Ustawa z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950–1955, Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 344.
 • Wrocławianie zadecydują, który projekt Politechniki jest najładniejszy, „Gazeta Robotnicza”, Nr 199, 21.07.1950.
 • Program dla opracowań konkursowych ukształtowania Placu Grunwaldzkiego [mpis, Archiwum Państwowe we Wrocławiu].
 • Protokół posiedzenia Zespołu sędziowskiego powołanego przez Ministerstwo Budowy Miast i Osiedli dla rozpatrzenia projektów alternatywnych Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu [mpis, Archiwum Państwowe we Wrocławiu].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bf7d4a5-a498-4b8f-9fde-eed9c066fe99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.