PL EN


2017 | 1(961) | 67-84
Article title

Współczesne wyzwania państwowej polityki rozwoju lokalnego w świetle oczekiwań władz małych miast

Authors
Title variants
EN
Contemporary Challenges of the State’s Local Development Policy in the Light of Expectations of the Authorities of Small Cities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w połowie 2014 r., mających na celu identyfikację oczekiwań władz małych miast wobec polskiej państwowej polityki rozwoju lokalnego. Jako źródło informacji o tych oczekiwaniach wybrano grupę 46 burmistrzów małych miast, natomiast jako metodę badawczą zastosowano sondaż diagnostyczny oparty na długim wywiadzie osobistym. Zidentyfikowane oczekiwania dotyczyły reformy systemu stałego finansowania gmin, zmian systemów dystrybucji środków unijnych, wyposażenia samorządów lokalnych w nowe instrumenty oddziaływania na ponadlokalne relacje ich gmin, redukcji antywzorców prowadzenia polityki, usuwania sprzeczności i niejasności prawa, a także zmian zasad funkcjonowania organu stanowiącego i wykonawczego władz lokalnych. Oczekiwania te można i należy traktować jako współczesne wyzwania państwowej polityki rozwoju lokalnego, ponieważ dotyczą one jej gruntownych, wielowymiarowych zmian. Ponadto rozpatrywane łącznie tworzą dla tej polityki wyzwanie, które można określić jako jej współczesne wyzwanie generalne. Jest nim oczekiwanie władz lokalnych, że władze państwowe zwiększą ich podmiotowość w definiowaniu i kreowaniu rozwoju kraju, pogłębiając swoją aprobatę dla paradygmatu rozwoju lokalnego.
EN
The article presents the results of research carried out in mid-2014 to identify the expectations presented by the authorities of small cities in the light of Polish state local development policy. 46 mayors were selected as the source of information about these expectations and a diagnostic survey based on long personal interviews was chosen as the research method. The expectations concerned the reform of the municipalities’ permanent funding system, changes in the systems governing EU funds distribution, providing local authorities with new instruments for shaping their municipalities’ supra-local relationships, reducing anti-patterns in policy and politics, eliminating contradictions and ambiguities in law, and changes in the rules governing both decisive and executive bodies of local authorities. The expectations discussed should be approached as contemporary challenges for state policy on local development, since the mayors refer to thorough and multidimensional alterations to that policy. Furthermore, if analysed jointly, the expectations constitute a challenge for this policy, which can be referred to as its general contemporary challenge. Local authorities expect that the state government will increase its subjectivity in defining and creating local development by extending its approval for the local development paradigm.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Katedra Gospodarki Regionalnej, ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra, Poland, andrzej.sztando@ue.wroc.pl
References
 • Antczak R., Dąmbska A., Glusman J., Herbst K., Kryczka A., Trzyna S. [2013], Samorząd 3.0. Raport Forum Od-nowa, red. A. Dąmbska, S. Trzyna, Forum Od-nowa, Warszawa.
 • Babbie E. [2004], Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M. [2013], Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • Brol R. [1998], Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, red. M. Obrębalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Cohesion Policy Support for Local Development: Best Practice and Future Policy Options [2010], Directorate General for Regional Policy, European Commission, Brussels.
 • Dziemianowicz W., Peszat K., Przyborowski K. [2015], Natura 2000 w kontekście konkurencyjności i możliwości rozwojowych gmin w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(59).
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., Dz.U. z 1994 r., nr 124, poz. 607.
 • Głuszczuk D. [2011], Istota rozwoju regionalnego i jego determinanty, „Ekonomia”, nr 5(17).
 • Governa F., Salone C. [2004], Territories in Action, Territories for Action: The Territorial Dimension of Italian Local Development Policies, „International Journal of Urban and Regional Research”, vol. 28, nr 4, https://doi.org/10.1111/j.0309-1317.2004.00552.x.
 • Hinderink J., Titus M.J. [1988], Paradigms of Regional Development and the Role of Small Centres, „Development and Change”, nr 19, https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1988.tb00308.x.
 • Kachniarz M. [2012], Efektywność usług publicznych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J. [2012], Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce południowej [w:] Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, red. K. Heffner, A. Halama, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Kyrgyzstan Local Development Program. A task order under the SEGIR/GBTI II IQC. Final report [2014], USAID, Washington DC.
 • Leksykon politologii wraz z aneksem o: reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych [2004], red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław.
 • Local Development, Institutions and Climate Change in Senegal. Situation Analysis and Operational Recommendations [2010], The World Bank – Social Development Department, Washington.
 • Local Development Practices and Instruments and their Relationship to the Millennium Development Goals. A Synthesis of Case Studies from UNCDF Programmes in: Burkina Faso, Guinea, Mali, Niger and Senegal [2006], UNCDF, New York.
 • Malik K. [2012], Konteksty oceny efektywności polityki rozwoju regionu [w:] Problemy współczesnej ekonomii, red. U. Zagóra-Jonkszta, A. Skórska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Marques H.R. [2011], Local development at a human scale, „Polis. Magazine of the Universidad Bolivariana”, nr 22.
 • Ofiarska M., Ofiarski Z. [2008], Istota rozwoju lokalnego i źródła jego finansowania ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych [w:] Współpraca dla rozwoju. Samorząd terytorialny jako reżyser lokalnego rozwoju. Polityka społeczna jako instrument rozwoju, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Szczecin.
 • Pająk K. [2007], Samorząd terytorialny w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Studium politologiczne, Państwowa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła.
 • Pietrzyk I. [1995], Paradygmat rozwoju terytorialnego [w:] Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, red. W. Kosiedowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Pietrzyk I. [1997], Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego [w:] Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną, red. R. Broszkiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Pietrzyk I. [2001], Paradygmat rozwoju terytorialnego [w:] Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, red. W. Kosiedowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Regulski J. [2008], Sterowanie rozwojem. Próba ujęcia teoretycznego [w:] Współpraca dla rozwoju. Samorząd terytorialny jako reżyser lokalnego rozwoju. Polityka społeczna jako instrument rozwoju, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin.
 • Rezsohazy R. [1988], Le développement des communautés, CIACO Editeur, Louvain-la-Neuve.
 • Rogers V. [2006], Reforming Regional and Local Development Policy in France, „Land Use Policy”, vol. 23, nr 3, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2004.11.002.
 • Rogowska M. [2011], Polityka rozwoju lokalnego – zarys nowych koncepcji, „Biblioteka Regionalisty”, nr 11.
 • Scaling Up Local Development Innovations [2011], UNDP – Bureau for Development Policy, New York.
 • Storey V.A., Farrar M. [2009], The New Localism in the UK: Local Governance amid National Goals, „Yearbook of the National Society for the Study of Education”, vol. 108, nr 1, https://doi.org/10.1111/j.1744-7984.2009.01152.x.
 • Trutkowski C., Mandes S. [2005], Kapitał społeczny w małych miastach, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Scholar, Warszawa.
 • Wojtasiewicz L. [1990], Planowanie rozwoju lokalnego [w:] Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, red. B. Gruchman, J. Tarajkowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bff90c6-d677-44c0-b9d6-e68aba016ed2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.