PL EN


2018 (R. XVII) | 3(69) | 81-90
Article title

Dylematy w badaniach opiekunów rodzinnych ludzi starych. Refleksje socjologa starości i opiekuna

Content
Title variants
EN
Dilemmas in Researching Family Carers of Elderly People A Sociologist’s of Old Age and Carer’s perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest przede wszystkim dylematom, jakie powinien rozstrzygnąć badacz chcący rozpoznać złożone kwestie związane z wielowymiarowym procesem wspomagania przez opiekunów rodzinnych ludzi zaawansowanych wiekiem. Lista pytań, na które należałoby w takim przypadku znaleźć odpowiedź, jest stosunkowo długa, gdyż odnosi się między innymi do kwestii związanych ze zdefiniowaniem osoby pełniącej rolę opiekuna, z oceną poziomu własnych profesjonalnych umiejętności badawczych, przygotowaniem ankieterów, dobieraniem odpowiednich metod oraz prób badawczych czy z etycznymi wymiarami realizacji badań. Znalezienie odpowiedzi na te pytania w istotnym stopniu decyduje o poziomie rzetelności i stopniu użyteczności wyników pozyskanych w danym procesie badawczym dla zróżnicowanych odbiorców, wśród nich innych badaczy, dostawców usług czy samych opiekunów.
EN
The article is devoted mainly to dilemmas that should solve a researcher trying to recognize issues connected with multidimensional process of supporting the elderly by family carers. A list of questions, which ought to answer a scientist in that case is rather long. These questions refer to a carer ’s definition, a level of researcher ’s professional skills, abilities of interviewers, optimal research methods and carers’ samples or ethical dimensions in providing a research process. If we would be able to find answers to these questions, we can be almost sure that our research data will be reliable and useful for various receivers as other researches, service providers or carers themselves.
Issue
Pages
81-90
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Bień B., Wojszel Z.B., Wilmańska J., Sienkiewicz J., (2001), Starość pod ochroną. Opiekunowie rodzinni niesprawnych osób starych w Polsce. Porównawcze studium środowiska miejskiego i wiejskiego, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków.
 • Bień B. (red.), (2006a), Family Caregiving for the Elderly in Poland, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok [książka zawiera obszerne (30 stron) streszczenie w języku polskim].
 • Bień B., [w imieniu Grupy EUROFAMCARE] (2006b), Projekt EUROFAMCARE. Cele, metodologia i fazy badawcze, [w:] Family Caregiving for the Elderly in Poland, Bień B. (red.), Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok, s. 249–252.
 • Czekanowski P., (2012), Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce. Perspektywa socjologii starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Lamura G., Döhner H., Kofahl C. (red.), (2008), Family Carers of Older People in Europe – A Six-Country Comparative Study, LIT VERLAG, Berlin.
 • Moskal W., (2017), Co wywołuje Alzheimera, „Gazeta Wyborcza” z 28.07.2017 r., dodatek: Tylko zdrowie, s. 3.
 • Rosochacka-Gmitrzak M., (2011), Wsparcie opiekunów nieformalnych – w stronę równowagi społecznych oczekiwań i opiekuńczych możliwości rodzin, [w:] Publiczna troska – prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Racław M., (red.), ISP, Warsza-wa, s. 137–154.
 • Savage S., Carvill N., (2009), The relationship between undertaking an informal caring role and social exclusion, [w:] Theorising social exclusion, Taket A., Crisp B.R., Nevill A., Lamaro G., Graham M., Melissa G., Barter-Godfrey S. (red.), Routledge, London–New York, s. 85–94.
 • Synak B., (2014), Bezsens i sens nieodwracalnej choroby, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk.
 • Szweda-Lewandowska Z., (2017), Opieka nad osobami starszymi. Wspierający i wspierani, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bffec84-7665-4546-ba5a-42faa0ee71d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.