PL EN


Journal
2017 | 13 | 2 | 183-193
Article title

Sharing economy in logistics and supply chain management

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Ekonomia współdzielenia w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Challenges in today’s business environment require from logistics and supply chains managers continuous searching for innovative methods in business processes management, oriented to the simultaneous achievement of the Triple Bottom Line effects, namely economic, social and environmental. As a result, the concept of sharing economy is nowadays gaining rising significance among business practices. It has positive impact on building and development of collaborative relations between business partners in value chains as well as between potential market competitors. Sharing economy in logistics and supply chain management determines the requirement to manage companies’ potential and relations between them in a different way. Materials and results: The paper is based on a desk research. The authors conducted a review of recent literature, reports of international institutions and consulting firms, conference presentations, materials provided by companies, professional business movies and other Internet sources. As a result of the materials analysis, different best practices in sharing were described and success factors for their development in logistics and supply chain management were indicated. Conclusions: The development of sharing practices is one of the most important aims of the managers responsible for business processes management in supply chains, especially for logistics processes. The presented sharing practices highlight different implementation possibilities and their significant influence on business activities in various aspects. Despite the variety, sharing practices have common characteristics, which could be indicated as their operational and strategic success factors. They enable the authors to present practical recommendations addressed to logistics and supply chain managers.
Wstęp: Wyzwania współczesnego otoczenia biznesowego wymagają od menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw ciągłego poszukiwania innowacyjnych metod zarządzania procesami biznesowymi, zorientowanych na równoczesne osiąganie efektów Triple Bottom Line, czyli ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. W rezultacie, obecnie wśród praktyk przedsiębiorstw coraz większe znaczenie zyskuje koncepcja ekonomii współdzielenia. Ma ona pozytywny wpływ na budowanie i rozwój relacji współpracy zarówno pomiędzy partnerami biznesowymi w łańcuchach wartości, jak i pomiędzy potencjalnymi konkurentami rynkowymi. Ekonomia współdzielenia w logistyce i zarządzaniu łańcuchami dostaw tworzy potrzebę odmiennego sposobu zarządzania potencjałem przedsiębiorstw i relacjami między nimi. Materiały i rezultaty: Praca powstała na podstawie analizy źródeł wtórnych. Autorki przeprowadziły przegląd najnowszej literatury, raportów z badań międzynarodowych instytucji i firm doradczych, prezentacji konferencyjnych, materiałów udostępnionych przez przedsiębiorstwa, profesjonalnych filmów i innych materiałów internetowych. Na podstawie analizy materiałów źródłowych, przedstawiono różnorodne najlepsze praktyki współdzielenia zasobów i wskazano czynniki sukcesu ich rozwoju w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wnioski: Rozwój praktyk współdzielenia zasobów stanowi ważny cel menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie procesami biznesowymi w łańcuchach dostaw, w tym w szczególności za zarządzanie procesami logistycznymi. Zaprezentowane przykłady przedsięwzięć sharingowych określają różnorodne możliwości zastosowań i ich istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw w różnych aspektach. Pomimo różnorodności, można wskazać ich wspólne cechy mające charakter operacyjnych i strategicznych czynników sukcesu. Umożliwiły one autorkom sformułowanie rekomendacji mających walory aplikacyjne, skierowanych do menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.
Journal
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
183-193
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c003e89-8364-40ed-94bb-6582d7ab3cf7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.