PL EN


2017 | Volume 31, Issue 1 | 97-107
Article title

Identyfikacja skali wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach usługowych

Content
Title variants
EN
Identification of the Scale of Implementation of Certified Quality Management Systems in Service Companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest zidentyfikowanie popularności certyfikowanych systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach usługowych. Autor podejmuje próbę zdefiniowania systemów zarządzania jakością oraz oceny ich wpływu na zarządzanie jednostką. Część pierwsza stanowi rozważania na temat istoty usług i działalności usługowej oraz prezentuje elementy różnicujące usługi od innych typów działalności. Druga i trzecia część zawierają teoretyczne aspekty systemów zarządzania jakością oraz prezentują dane ilościowe dotyczące implementacji certyfikowanych systemów zarządzania jakością w Polsce i na świecie. W pracy przeprowadzono analizę piśmiennictwa naukowego z zakresu zarządzania jakością, marketingu usług i ekonomii oraz zastosowano metody indukcji i dedukcji. Sektor usług jest bardzo rozległą i zróżnicowaną gałęzią gospodarki. To przedsiębiorstwa usługowe wysoko rozwiniętych gospodarek tworzą 80% dochodu narodowego. Jakość realizowanych usług wpływa na wynik finansowy organizacji. Do odniesienia sukcesu na bardzo konkurencyjnym, globalnym rynku, gdzie klient dyktuje warunki dotyczące jakości usługi, najważniejsze staje się wdrożenie systemu zarządzania jakością, który pozwala efektywniej zarządzać jednostką. Rozwiązania te stają się coraz bardziej popularne i powszechne na świecie.
EN
The main aim of this article is to identify the popularity of certified quality management systems in service companies. The author attempts to define the quality management systems and assess their impact on the management of a unit. The first part is a reflection on the nature of services and service activities. In the second section the author presents the elements differentiating services from other types of activities. The third and fourth part include theoretical aspects of quality management systems and present quantitative data on the implementation of certified quality management systems in Poland and around the world. The paper analyses the literature in the field of quality management, service marketing and economics and applied methods of induction and deduction. The service sector is a very broad and diverse sector of the economy. Service companies of developed economies make up for 80% of national income. Quality of the services affect the financial results of the organization. To succeed in a highly competitive global market, in which the customer dictates the terms of the quality of services, the key is to implement a quality management system which allows for effective management of a unit. These solutions are becoming more popular and widespread in the world.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Rachunkowości Międzynarodowej, wojciech.sadkowski@uj.edu.pl
References
 • Bareja, K., Giedroyć, M. (2007). Rachunek kosztów jakości. W: A. Karmańska (red.). Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin, 31–69.
 • Drummond, H. (1998). W pogoni za jakością. Total Quality Management. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Gilmore, A. (2006). Usługi. Marketing i zarządzanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Jaciow, M., Kolny, B., Maciejewski, G., Mikołajczyk, B., Wolny, R. (2015). Services in Europe – diagnosis and development perspectives. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Kolman, R. (2013). Różne odmiany jakości i ich praktyczne wykorzystanie. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 • Kostera, M., Śliwa, M. (2012). Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Łańcucki, J. (2006). Istota jakości wyrobów i usług. Zasady TQM. W: J. Łańcucki (red.). Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 9–28.
 • Michalski, E. (2012). Marketing. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Panasiuk, A. (2005). Koncepcja marketingu usług. W: A. Panasiuk (red.). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 13–23.
 • Panasiuk, A., Tokarz, A. (2008). Wstęp do ekonomiki przedsiębiorstwa usługowego. W: B. Filipiak, A. Panasiuk (red.). Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 29–46.
 • Payne, A. (1997). Marketing usług. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Polska 2015.
 • Raport o stanie gospodarki (2015). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2015 (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Szczepańska, K. (2012). Doskonalenie i samoocena w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwie. Problemy Zarządzania, 2(37), 9–27.
 • The ISO Survey (2014). International Organization for Standardization.
 • Toruński, J. (2013). Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie usługowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 97, 73–87.
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 47, poz. 278, art. 2).
 • Zapata, S. (2009). Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności. Warszawa: Wolters Kluwer.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c0e582a-e408-447c-b1e2-870b98c9b317
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.