PL EN


Journal
2015 | 2 | 10-28
Article title

Od teologii lęku i uprzedzenia do teologii odwagi i dialogu. Soborowa deklaracja Nostra aetate o islamie i muzułmanach

Content
Title variants
EN
From the Theology of Fear and Prejudice to the Theology of Courage and Dialogue. Islam and Muslims in the Declaration Nostra aetate
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł zwraca uwagę na fenomen dialogu międzyreligijnego, dla którego nie ma alternatywy. Zbiegające się drogi chrześcijan i muzułmanów są wyzwaniem dla inicjowania spotkań motywowanych wiarą w Boga. Na szlakach koegzystencji „dzieci Abrahama” sytuuje się wyraźnie Jerozolima – Miasto Pokoju, wyzwalające ku odpowiedzialności za losy świata. Ważne jest, by odwracać się od złej pamięci, pragnień zemsty za doznane krzywdy i kierować swoją myśl ku prawdzie. Domaga się tego dialog – odpowiedź na wolę Boga wobec ludzkości, w tym chrześcijan i muzułmanów. Wielką przeszkodę w spotkaniu wyznawców tych dwóch religii stanowi fundamentalizm. Konieczna jest jego reinterpretacja (zdemaskowanie). Mimo „czasu apokaliptycznej trwogi”, przypadającej na przełom II i III tysiąclecia, nie można rezygnować z dialogu. Dla katolików zawsze aktualna jest ogłoszona w 1965 roku przez Sobór Watykański II deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate.
EN
The parallel paths of Christians and Muslims call for organising meetings where the participants are driven by their faith in God. There is no alternative to interreligious dialogue. ”Children of Abraham” can discern one clear point on their road to coexistence: Jerusalem, that City of Peace, making man free to take responsibility for the world. It is important to turn away from bad memories, abandon the urge for revenge for the wrong once done and direct one’s thoughts to the truth. It is the dialogue that calls for it – the answer to God’s plan towards humanity, including Christians and Muslims. Fundamentalism is one of the greatest obstacles in their relationships. What is needed is its reinterpretation (tearing off its mask). Despite the ”apocalyptic fears” at the turn of the second and third millennium, one cannot give up the dialogue. ”Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions Nostra aetate”, proclaimed by the Second Vatican Council in 1965, remains relevant to all Catholics.
Journal
Year
Issue
2
Pages
10-28
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
References
 • Cz.S. Bartnik, Metodologia teologiczna, Lublin 1998
 • M. Wojciechowski, Teologia, [w:] B. Kaczorowski i in. (red.), Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 6, Warszawa 1996
 • M. Rusecki, Teologia śmierci Boga, [w:] B. Kaczorowski i in. (red.), Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 6, Warszawa 1996
 • R. Jaszczuk, Teologia wyzwolenia, [w:] C. Rogowski (red.), Leksykon pedagogiki religii, Warszawa 2007
 • Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”. O Jana Pawła II teologii ciała, Lublin 1981
 • T. Dajczer, Teologia religii, [w:] M. Wojciechowski (red.), Chrześcijaństwo wśród religii, Warszawa 1990
 • I.S. Ledwoń, Teologia religii, [w:] M. Rusecki i in. (red.), Leksykon teologii fundamentalnej, Lublin-Kraków 2002
 • R. Łukaszyk, Absolutny charakter chrześcijaństwa, [w:] F. Gryglewicz i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973
 • K. Kościelniak, Islam a przemoc i nietolerancja, [w:] E. Sakowicz, Czy islam jest religią terrorystów?, Kraków 2002,
 • S. Skrzyniarz, Konstantynopol, [w:] A. Szostek i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002
 • J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t. 2, Warszawa 1997
 • J. Danecki, Kultura islamu. Słownik, Warszawa 1997
 • Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002
 • J. Swastek, Grzegorz VII, [w:] J. Walkusz i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993
 • T. Dajczer, Mistyka al-Halladża w perspektywie dialogu Kościoła z islamem, [w:] W. Kowalak (red.), Duchowość misyjna: materiały sympozjum misjologicznego 1977-1978, Warszawa 1982
 • Jan Paweł II, Wierzymy w Boga, wielbimy Boga, szukamy Boga. Spotkanie z młodzieżą muzułmańską. Casablanca, 19 sierpnia 1985, [w:] E. Sakowicz (red.), Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996), Warszawa 1997
 • Jan Paweł II, Przemówienie Ojca Świętego do wspólnoty katolickiej w Ankarze. Ankara, 29 listopada 1979, [w:] E. Sakowicz (red.), Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996), Warszawa 1997
 • John Paul II, To the Participants in the Symposium on „Holiness in Christianity and in Islam”. Rome, May 9, 1985, [w:] F. Gioia (red.), Interreligious Dialogue. The Official Teaching of the Catholic Church (1963-1995), Boston 1997
 • Jan Paweł II, Przemówienie Ojca Świętego do wspólnoty katolickiej w Ankarze, [w:] E. Sakowicz (red.), Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996), Warszawa 1997
 • Jan Paweł II, Do przywódców muzułmańskich, [w:] E. Sakowicz (red.), Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996), Warszawa 1997
 • Jan Paweł II, Zrozumienie i dialog. Spotkanie z muzułmanami. Bruksela, 19 maja 1985, [w:] E. Sakowicz (red.), Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996), Warszawa 1997
 • Jan Paweł II, Wspólnota i ludzkie braterstwo. Jaunde, 12 sierpnia 1985, [w:] E. Sakowicz (red.), Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996), Warszawa 1997
 • Jan Paweł II, Wierzymy w Boga, wielbimy Boga, szukamy Boga, [w:] E. Sakowicz (red.), Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996), Warszawa 1997
 • Jan Paweł II, Zwartości Nigerii sprzyja połączenie sił w imię Boże. Spotkanie z ludnością muzułmańską. Kaduna, 15 lutego 1982, [w:] E. Sakowicz (red.), Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996), Warszawa 1997
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c1029c0-c97e-47ef-857a-6ed922917037
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.