PL EN


2013 | 1(39) | 37-58
Article title

Problem ubóstwa w krajach Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
The problem of poverty in the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje problematykę ubóstwa w Polsce. Problem ten został przedstawiony w oparciu o sytuację w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę na przedstawienie wielowymiarowości pojęcia ubóstwa. Nie mogło zabraknąć przestawienia skali tego zjawiska w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Praca porusza również problem czynników generujących ubóstwo oraz przedstawia sposoby jego zwalczania.
EN
The article is to show the problem of poverty in Poland and presents this issue based on the situation in other EU countries. Attention is drawn to the presentation of the multidimensionality of poverty concept and scale of this phenomenon in Poland as compared to other EU countries is presented. The articles also refers to factors which generate poverty and presents ways of combating it.
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
  • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
References
  • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.Auleytner J., Głąbicka K., Polityka społeczna: pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2000.Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1994.Brandstaetter A., Herrmann P., O’Connell C., Definiowanie usług socjalnych w kontekście europejskim - od ogółu do szczegółu,Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa 2010.Ciecieląg J., Pomiar ubóstwa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2008.Czekaj K., Gorlach K., Leśniak M., Labirynty współczesnego społeczeństwa, Interart, Warszawa 1996.Domańska H., Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.Drozdowski R., Rynek pracy w Polsce: recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2002.Dutkiewicz M., Zatrudnienie socjalne w krajach Unii Europejskiej, „Rynek Pracy” 2004, nr 4.Dziewięcka-Bokun L., Mielecki J., Wybrane problemy polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.Gazon J., Ani bezrobocie, ani opieka społeczna: od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji, tłum. K. Malaga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.Goetz M., Dobrowolska-Polak J., 2010 - Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Bieda w Polsce i w Niemczech, Biuletyn Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego, Poznań 2010, nr 41 (wydruk komputerowy).Golinowska S., Tarkowska E., Kopińska I., Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.Golnau W., Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.Góra M., Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Wyjaśnienia i propozycje, „Ekonomista” 2005, nr 1.Juros A., Przedsiębiorczość obywatelska w kształtowaniu ekonomii społecznej w Polsce, [w:] W stronę aktywnej polityki społecznej, Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.Kabaj M., Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywacja Polski?, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.Kabaj M., Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000.Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1997.Kozak S., Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Difin, Warszawa 2010.Kuta B., Krajowy Plan Działania na rzecz Zatrudnienia na 2005 rok., „Rynek Pracy” 2004, nr 4.Leszczyńska M., Ubóstwo dochodowe w Polsce – tendencje i uwarunkowania, [w:] Oblicza nierówności społecznych, J. Klebaniuk (red.), Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2007.Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008.Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro-i makroekonomii, Wydawnictwo Key Test, Warszawa 1998.Panek T., Podgórski J., Szulc A., Ubóstwo: teoria i praktyka pomiaru, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1999.Pospiszyl I., Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.Radziukiewicz M., Zasięg ubóstwa w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.Rojek – Nowosielska M., Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw – podstawowe zagadnienia, Departament Pożytku Publicznego, dostęp 25 marca 2011, dostępny [w:] http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,653.htmlRybczyński D., Jakość życia młodzieży z rodzin ubogich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1998.Sachs J., Koniec z nędzą; zadanie dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.Sadowski A., Więcek J., Rodzaje i rola świadczeń społecznych wobec usamodzielnionych wychowanków placówek socjalnych w Polsce, [w:] Oblicza nierówności społecznych,Klebaniuk J. (red.), Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2007.Sadowski T., Ekonomia społeczna w Polsce – nowe perspektywy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, „Rynek Pracy” 2005 nr 3.domowych, GUS 2009, dostęp [w:] http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1160_Szewczyk A., Oblicza ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.Sztaudynger J. J., Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.Szylko-Skoczny M., Zwrot w polityce rynku pracy, „Polityka Społeczna” 2006, nr 1.Zalewski D., Rola instytucji pomocy społecznej w przeciwdziałaniu procesowi marginalizacji społecznej, „Polityka Społeczna” 1999, nr 11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c1e93ec-32dc-432a-ba1b-d9ea30fa66db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.