PL EN


2010 | 10 | 39-58
Article title

Zespół akt dekanatu szadkowskiego w zasobie Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Część I

Authors
Content
Title variants
EN
The records of the Szadek decanate kept in the diocesan archive in Włocławek. Part I
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This contribution presents the documents and records relating to the Szadek decanate, forming a separate file in the archives stored in the Diocesan Records Office in Włocławek. It first outlines the life and work of the author of these archives, and then describes their form and content. Legal regulations constitute the main part of the records; documents describing the decanate are much less numerous.
Year
Issue
10
Pages
39-58
Physical description
Contributors
 • Zakład Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Łódzkiego
References
 • Aleksandrowicz M., Gnieźnieńska Archidiecezja. Organizacja terytorialna. Dekanaty, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989.
 • Antoniewicz M., Struktury administracyjne na ziemiach zespolonych w województwie częstochowskim (od X wieku do 1975 roku), [w:] Dwadzieścia lat województwa częstochowskiego, oprac. J. Mielczarek, Częstochowa 1995.
 • Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi, Akta dekanatu lutomierskiego i łaskiego, sygn. 56.
 • Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, Mappa archidyecezyi gnieźnieńskiej jak była w wieku XVI podczas napisania libri beneficiorum arcybiskupa Jana Łaskiego sporządzona przez ks. J. K. 1880, wyd. J. Łukowski.
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Akta dekanalne z okresu diecezji kujawsko-kaliskiej, Dekanat szadkowski, sygn. 46.
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Mappa dyecezyi kujawsko-kaliskiej ułożona przez x. Bernarda Gratowskiego kapucyna w Zakroczymiu 1887 r.
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Mappa dyecezyi włocławskiej, [w:] Chodyński Z. (red.), Statuta synodalna dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae, Warszawa 1890.
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Rejestracja archiwaliów i starych druków na terenie diecezji włocławskiej przeprowadzona pod protektoratem ks. biskupa Antoniego Pawłowskiego przez ks. prof. Stanisława Librowskiego przy pomocy studentów Seminarium Duchownego we Włocławku w latach 1960–1962 (przedstawiaj ca stan aktualny zasobów), mps.
 • Bandurka M., Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX w., Łódź 1995.
 • Borcz H., Struktura zasobu archiwów diecezjalnych w okresie nowo ytnym (XIX i XX w.), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko cielne” 1998, t. 70.
 • Chachaj J., Powstanie dekanatów w archidiakonacie krakowskim, „Rocznik Muzeum w Gliwicach” 1997, t. 11/12.
 • Czernik M., Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815–1851. Organizacja i dokumentacja działalno ci, Wrocław 1987.
 • Dyplomatyka wieków średnich, oprac. K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Warszawa 1971.
 • Górak A., Rosyjska kancelaria akt spraw w urz dach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 1867–1918, Lublin 2008.
 • Jemielity W., Kollatorzy w XIX wieku w Łomżyńskiem, „Studia Łomżyńskie” 2000, t. 11.
 • Korobowicz A., Witkowski W., Ustrój i prawo na ziemiach polskich od rozbiorów do odzyskania niepodległo ci, Lublin 1994.
 • Kumor B., Początki organizacji dekanalnej na ziemiach polskich, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1960, t. 7, z. 2.
 • Kumor B., Rozwój sieci dekanalnej w południowej cz ci diecezji krakowskiej do 1772 r., „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1962, t. 9, z. 1.
 • Kumor B., Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772–1918), Kraków 1980.
 • Królik L., Organizacja dekanalna w diecezji łuckiej i brzeskiej w XVII i XVIII wieku, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1978, t. 25, z. 4.
 • Królik L., Początki organizacji dekanalnej na Podlasiu w diecezji łuckiej i brzeskiej, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 1978, R. 47.
 • Kujawski W., Zabezpieczenie archiwów parafialnych na przykładzie diecezji włocławskiej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko cielne” 2001, t. 75.
 • Lamprecht M., Sikora A., Rozwój funkcji administracyjnych Szadku – rys historyczny, „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8.
 • Librowski S., Archiwum Diecezjalne we Włocławku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1986, t. 53.
 • Librowski S., Rejestracja archiwaliów i starych druków na terenie diecezji włocławskiej w latach 1960–1962. I, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko cielne” 1962, t. 5.
 • Librowski S., Rejestracja archiwaliów i starych druków na terenie diecezji włocławskiej w latach 1960–1962. II, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko cielne” 1963, t. 6.
 • Librowski S., Sprawozdanie z działalno ci Archiwum Diecezjalnego we Włocławku 1945–1958, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko cielne” 1959, t. 1, z. 1.
 • Librowski S., Wizytacje diecezji włocławskiej, cz. 1: Wizytacje diecezji kujawskiej i pomorskiej, t. 1: Opracowanie archiwalno-ź ródłoznawcze, z. 1: Wstęp ogólny, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko cielne” 1964, t. 8.
 • Lipiec J., Szkolnictwo okręgu częstochowskiego w latach 1815–1862, „Ziemia Częstochowska” 1976, t. 11.
 • Litak S., Kościół łaciński w Rzeczpospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1996.
 • Maciejewska W. (red.), Polski słownik archiwalny, Warszawa 1974.
 • Mapa guberni kaliskiej z zaznaczeniem urządzeń państwowych, ko cielnych i przemysłowych oraz planem miasta Kalisza, wyd. S. Graever. 1912, Warszawa 1912.
 • Michalski S. (red.), Dzieje szkolnictwa i o wiaty na wsi polskiej do 1918, t. 1, Warszawa 1982.
 • Olczak S., Kancelarie ko cielne w okresie staropolskim, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1995, t. 64.
 • Olczak S., Kancelaria, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000.
 • Pater J., Dopływ materiałów archiwalnych z placówek terenowych do archiwum diecezjalnego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko cielne” 1993, t. 62.
 • Patykiewicz W., Archidiakonat wieluński (cd.), „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 1958, R. 32, nr 1.
 • Pawluk T., Dekanat, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979.
 • Rittner E., Prawo ko cielne katolickie, Lwów 1907.
 • Różański M., Sie parafialna w archidiakonacie uniejowskim w świetle „Liber beneficiorum” Jana Łaskiego, „Łódzkie Studia Teologiczne” 1999, t. 8.
 • Rutkowski M., Zmiany strukturalne w Królestwie Polskim wczesnej epoki paskiewiczowskiej. Studium efektywno ci administracyjnej, społecznej i gospodarczej zniewolonego państwa, t. 2, Rzeszów 2007.
 • Silnicki T., Organizacja archidyakonatu w Polsce, Lwów 1927.
 • Stankowski K., Rezydencje dziekanów w archidiecezji poznańskiej na przełomie XIX i XX wieku, Pozna 1982, mps.
 • Sześcioletnia korrespondencya władz duchownych z rządem świeckim Xięstwa Warszawskiego służąca do historyi Kościoła polskiego, wyd. [I. Raczyński], [Warszawa] 1816.
 • Szkutnik P., Akta dziekana dekanatu szadkowskiego ks. Jana Gawełczyka (1826–1854), „Biuletyn Szadkowski” 2009, t. 9.
 • Szkutnik P., Duchowieństwo dekanatu szadkowskiego w roku 1835, „Biuletyn Szadkowski” 2007, t. 7.
 • Szkutnik P., Źródła do dziejów Szadku znajdujące się w archiwach ko cielnych, „Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5.
 • Wlaźlak W., Organizacja i działalno Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego w latach 1819–1918, Częstochowa 2004.
 • Wlaźlak W., Z dziejów przynależności państwowej i kościelnej terytorium diecezji częstochowskiej, „Zeszyt Naukowy. Wydział Administracyjno-Prawny / Akademia Polonijna w Częstochowie” 2001, z. 1.
 • Wolnicki P., Kancelarie dziekańskie w Królestwie Polskim, „Archeion” 2006, t. 109.
 • Wyczawski H. E., Przygotowanie do studiów w archiwach ko cielnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989.
 • Wywiad przeprowadzony przez autora z dziekanem i proboszczem parafii Szadek ks. Adolf Reizerem w końcu lat dziewięćdziesiątych XX w.
 • [Zdzitowiecki] S., Rozporządzenia dyecezalne. 1. Nowy podział dekanatów, „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” 1917, R. 11, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c2715ae-c66b-4356-aea1-10d530b26cf9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.