PL EN


2017 | 20 | 9-27
Article title

Zagrożenia związane z separatyzmem na obszarze zakarpacia

Content
Title variants
Threats to Europe associated with separatism in Transcarpathia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sytuacja społeczna i gospodarcza Ukrainy, a zwłaszcza pauperyzacja społeczeństwa oraz pogłębiające się problemy budżetu, skłaniają do zwrócenia uwagi na te obszary państwa, które mogą generować zagrożenia dla Europy. Powiększa się rozdźwięk między obecną władzą a niektórymi środowiskami nacjonalistycznymi, posiadającymi dużą reprezentację w Radzie Najwyższej Ukrainy, co sprawia, iż należy podchodzić pesymistycznie od wdrożenia porozumienia „Mińsk II” w zakresie deeskalacji sytuacji w Donbasie. W związku z tym na Ukrainie można mówić o trwałym zagrożeniu destabilizacją. Występuje ono w szczególny sposób w wielu obszarach zachodniej części Ukrainy. Procesy separatystyczne mają miejsce w szczególności w regionie Zakarpacia, gdzie rozwija się ruch Rusinów karpackich i mniejszości węgierskiej. Ponadto regionem tym wstrząsają konflikty między silnymi grupami przestępczymi, związanymi z ukraińskimi nacjonalistami.
EN
The current social and economic situation of Ukraine, and especially the impoverishment of society and the growing problems of the budget, tend to pay attention to those areas of the state that can generate a threat to Europe. There is growing gap between the authorities and some nationalist circles, who have a large representation in the Verkhovna Rada of Ukraine. This situation makes it necessary to approach pessimistic about the implementation of the Agreement "Minsk II" in the field of de-escalation of the conflict in Donbas. Therefore, Ukraine can talk about a permanent threat of destabilization. It occurs in a special way in many areas of the western part of Ukraine. Separatist processes take place in particular in the Transcarpathian region. There is growing national Ruthenian movement toward autonomy, supported by the Hungarian minority. Moreover the region is experiencing sharp fighting between criminal organizations associated with Ukrainian nationalists.
Keywords
Year
Volume
20
Pages
9-27
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Czerniewicz, K., 2015, Zakarpacie, czyli o groźbie separatyzmu mafijnego, Ośrodek Analiz Strategicznych, Analizy i Komentarze.
 • Darski, J., 2007, Kwestia zakarpacka, [online] jozefdarski.pl/2999-kwestia-zakarpacka.
 • Eberhardt, P., 1996, Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w., Warszawa 1996.
 • Friesen, O., 2015, Rumuni i Węgrzy na Ukrainie. Milczące mniejszości? [online] – http://geopolityka.org.
 • Konieczna, K., 2014, Istnienie państw w czasie i przestrzeni w świetle działalności ruchów separatystycznych, Pisma Humanistyczne, 12, s. 177-192.
 • Koprowski, M., 2014, Inna Ukraina. Zakarpacie - tu się zaczyna i kończy Europa, Wyd. Replika, Zakrzewo.
 • Kopyś, T., 2003, Stosunki narodowościowe na Rusi Zakarpackiej w drugiej połowie XIX i na początku XX w, [w:] A. Cetnarowicz, S. Pijaj (red.), Węgry i dookoła Węgier... Narody Europy Środkowej w walce o wolność i tożsamość w XIX i XX wieku, Historia Iagellonica, Kraków, s. 178-190.
 • Kozakiewicz, J., 1998, Ukraiński regionalizm i separatyzm. Z problematyki ustroju terytorialnego Ukrainy, Obóz, nr 33, Warszawa.
 • Kozyrska, A., 2014, Pluralizm wyznaniowy a integracja narodu ukraińskiego po 1991 roku, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń.
 • Kulińska, L., 2001, Konflikty i punkty zapalne w Europie, (w:) R. Borkowski (red.), Konflikty współczesnego świata 1, Biblioteka Główna AGH, Kraków, s. 52-68.
 • Kuzio, T., 2015, Ukraine. Democratizion, Corruption, and the New Russian Imperialism, Praeger, Santa Barbara.
 • Płonka, B., 2013, Straty terytorialne poniesione przez Węgry w wyniku dyktatu trianońskiego [w:] P. Eberhardt (red.), Studia nad geopolityką XX wieku, Warszawa.
 • Sobczyński M., Barwiński M., 2009, Wpływ przemian terytorialnych i struktury wewnętrznej ziem ukraińskich na położenie geopolityczne Rzeczypospolitej [w:] M. Franz, K. Pietkiewicz (red.), Od Zborowa do NATO (1649-2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku, Wyd. Marszałek, Toruń, s. 42-108.
 • Świeżak, P., 2008, Znaczenie ruchu rusińskiego na Ukrainie, Bezpieczeństwo Narodowe, nr 7-8.
 • Zapałowski, A., 2015, Wyzwania dla Ukrainy związane z integracją z Unią Europejską, (w:) B. Petrecka, S. Dyrda-Maciałek, K. Rejman (red.), Europa w ujęciu interdyscyplinarnym - społeczeństwo, polityka, gospodarka, turystyka, Jarosław, s. 215-225.
 • Zapałowski, A., 2016, Zakarpacie w drodze do autonomii, [online] geopolityka.net.
 • Zenderowski, R., Pieńkowski, J., 2015, Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2015 t. II, s. 121.
 • Żołądź, J., 2009, Polityka zagraniczna współczesnych Węgier a kwestia mniejszości węgierskich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Wschodnioznawstwo, nr 3, s. 215-232.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c27e724-0d23-498f-b3ca-2c05b7c18b66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.