PL EN


2015 | 3(11) | 113-137
Article title

Akty indywidualne z zakresu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Individual acts in the field of the municipal housing supply
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działalność administracji w zakresie gospodarowania publicznym zasobem mieszkaniowym stanowi realizację konstytucyjnie zdeterminowanej polityki mieszkaniowej państwa (art. 75 ust. 1 ustawy zasadniczej). Prowadzą ją gminy z wykorzystaniem administracyjnoprawnych i cywilnoprawnych form działania. Problematyka aktów indywidualnych wydawanych w przedmiotowej materii budzi rozbieżności w orzecznictwie. W uchwale z 21 lipca 2008 r. (sygn. I OPS 4/08) Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że postępowanie administracji w zakresie gospodarowania publicznym zasobem mieszkaniowym ma charakter dwuetapowy – administracyjny i cywilny. Późniejsze orzecznictwo przyjęło jednak odmiennie, że przeważa zdecydowanie element cywilnoprawny. W konsekwencji sądy administracyjne nie uznają się za właściwe do kontroli aktów indywidualnych z zakresu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy. Zarazem okazuje się, że sądy powszechne nie gwarantują efektywnej ochrony osobom w analizowanej materii. Przeprowadzone badania potwierdziły tymczasem, że każde postępowanie w przedmiocie najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy składa się z dwóch elementów. Element administracyjnoprawny odnosi się do kwestii rozdysponowania mienia publicznego. Sprowadza się do rozstrzygnięcia, „czy” wynająć (dany) lokal, i wyboru, „komu” może on zostać wynajęty. Materia ta ma charakter publiczny, stanowi przejaw administrowania deficytowym dobrem znajdującym się w gestii jednostki samorządu terytorialnego. Wydany w tym przedmiocie akt podlega właściwości sądów administracyjnych. Postępowanie w sprawie jego wydania determinują: akt prawa miejscowego oraz podstawowe gwarancje sprawiedliwości proceduralnej, znajdujące odbicie w odpowiednio stosowanych zasadach ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego. Drugi element dotyczy ustalenia treści umowy najmu lokalu gminnego oraz jej zawarcia – i ma charakter cywilnoprawny. W tym zakresie podlega zatem właściwości sądów powszechnych. Przesłanką zawarcia i legalności takiej umowy jest jednak wcześniejszy, pozytywny dla adresata, akt administracyjny organu gminy.
EN
The management of the municipal housing stock is a way of implementing state housing policy as stipulated in the Constitution (Art. 75). It is handled by municipalities under administrative law and civil law. Individual legislative acts regulating management of hosing stock result in considerable differences in judicial decisions delivered in case law. In the resolution of 21st July 2008 (I OPS 4/08), the Supreme Administrative Court confirmed the two-tier character of proceedings in matters regarding the municipal housing stock: that of administrative law and that of civil law. However, subsequent case law decisions determined that the civil law element prevails. As a consequence, administrative courts find themselves incompetent to review individual acts governing the municipal housing supply. At the same time, courts-oflaw do not seem to guarantee any effective protection of individuals in such matters. Research has confirmed that the lettings procedure with regard to renting a flat from the municipality housing stock consists of two elements. The administrative element covers the issue of the distribution of public property. It comes down to the resolution “whether” to let a particular flat and the decision “to whom” it can be let . Administering scarce resources is always a public matter. A legislative act issued in such proceedings falls under the competence of the administrative courts and the procedure to be applied is determined by acts of local law and the principal guarantees of procedural fairness which are reflected in relevant general principles of the Code of Administrative Procedure. The civil law element pertains to negotiations about the content of a lease/rental agreement and the procedure for entering into it, which as such should be reviewed by the courts-of-law. Nevertheless, the conclusion of a valid lease agreement is contingent upon a relevant decision issued by a municipal authority in favour of a given individual.
Year
Issue
Pages
113-137
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Adamiak B., Z problematyki właściwości sądów administracyjnych (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2006, nr 2.
 • Agopszowicz A., Glosa do wyroku NSA z 29 sierpnia 1991 r., SA/Wr 535/91, „Samorząd Terytorialny” 1993, nr 5.
 • Biernat S., Charakter prawny aktów przydzielających obywatelom deficytowe dobra społeczne, „Państwo i Prawo” 1981, nr 9–12.
 • Borkowski J., Glosa do wyroku NSA z 14 czerwca 1985 r., III SA 327/85, OSPiKA 1987, nr 7–8.
 • Federczyk W., Charakter prawny rozstrzygnięcia organu wykonawczego gminy w sprawie zakwalifi kowania osoby do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. Glosa do uchwały NSA z 21 lipca 2008 r., I OPS 4/08, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2009, nr 1.
 • Gajewski S., Model postępowania w sprawach udzielania świadczeń ze środków publicznych w drodze umowy, ZNSA 2015, nr 2.
 • Hauser R., Stosunek administracyjnoprawny, w: Instytucje prawa administracyjnego, seria System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, t. 1, Warszawa 2015.
 • Kabat A., Art. 3, w: B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Klonowski K., Kontrola sądowoadministracyjna „innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków, wynikających z przepisów prawa” z art. 3 § 2 pkt 4 p.s.a., „Przegląd Prawa Publicznego” 2012, nr 5.
 • Kremer E., Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zagadnienia wybrane, związane z orzecznictwem i kontrolą sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, nr 3.
 • Łuszpak-Zając A., Realizacja roszczenia o zawarcie umowy, Warszawa 2005.
 • Popowska B., Decyzja i umowa jako formy działania podmiotów administracji gospodarczej: konkurencja, współwystępowanie czy alternatywa?, w: Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, pod red. K. Kokocińskiej, B. Popowskiej, Poznań 2009.
 • Sancewicz P., Teoria dwóch stopni w doktrynie niemieckiego prawa publicznego, „Studia Prawa Publicznego” 2013, nr 4.
 • Szubiakowski M., Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 26 marca 2006 r., II GPS 1/06, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, nr 11.
 • Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Wosik Ł., Charakter prawny aktu o przyznaniu dofinansowania z funduszy strukturalnych UE – glosa do wyroku NSA z 8 czerwca 2006 r. (II GSK 63/06), „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 12.
 • Woś T., Art. 3, w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. T. Wosia, Warszawa 2011.
 • Ziemski K.M., Indywidualny akt administracyjny – jego istota, w: Prawne formy działania administracji, seria System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, t. 5, Warszawa 2013.
Notes
PL
I. Artykuły
EN
I. Papers
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c2b728b-0ce5-453f-8145-3ec0af6efbb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.