PL EN


2013 | 33 | 179-187
Article title

Ekonomia społeczna i jej wrogowie

Content
Title variants
EN
Social economy and its enemies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje genezę i główne cechy polskiego modelu ekonomii społecznej. W artykule została ukazana istota przedsiębiorczości społecznej bazującej na doświadczeniach i potencjale rodzimego trzeciego sektora oraz dominującej praktyce wiążącej się z finansowaniem podmiotów ekonomii społecznej ze środków publicznych. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw społecznych w Polsce wymusza tworzenie dostosowanego do polskich realiów systemu wspierania tej formy działalności gospodarczej. Powstanie takiego systemu może uruchomić proces odbloko-wywania tkwiących w społeczeństwie polskim zasobów i uśpionych w nim kapitałów. Koncepcje ekonomii społecznej sprawdzają się w realiach światowego kryzysu gospodarczego lepiej niż inne. W sytuacji przeciwdziałania jego skutkom, upowszechnianie form działalności go-spodarczej opierających się na koncepcjach ekonomicznych uwzględniających cele społeczne zyska-ło ogromnie na znaczeniu. W krótkim czasie stały się one istotnymi propozycjami branymi pod uwagę w debacie mającej na celu poszukiwanie rozwiązań uzdrawiających rodzimą gospodarkę. Przedstawione w artykule doświadczenia tworzenia polskiego modelu ekonomii społecznej pokazują, możliwości i szanse jego rozwoju, ale również tkwiące w nim zagrożenia.
EN
The article presents the origins and the main features of the Polish model of social economy. It discusses the essence of social entrepreneurism drawing on the experiences and the potential of the third sector in Poland and employing the widespread practice where financing for social econ-omy entities is provided from public funds. The dynamic growth of social enterprises in Poland prompts the development of a support system designed for economic operations of this type and adjusted to the Polish realities. Properly established, such system may instigate the release of resources and assets inherent to and dormant in Polish people. Concepts of social economy prove to be more effective than other approaches in the realities of the global economy crisis. In the circumstances where its effects need to be neutralized, promo-tion of operations based on the concepts of economy taking into account society-oriented goals has become increasingly important. In a short time these solutions have gained recognition in the debate aimed at finding options for healing the domestic economy. Presented in this article, the experiences of developing Polish model of social economy illus-trate the chances and opportunities for its growth as well as risks contained within it.
Year
Issue
33
Pages
179-187
Physical description
Contributors
 • Instytut Socjologii Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Karwińska A., 2010, Uwarunkowania dobrego funkcjonowania społeczeństwa. Znacze-nie gospodarki społecznej, „Ekonomia Społeczna”, Uniwersytet Ekonomiczny Kra-ków, 1/2010, s. 7–25.
 • Atlas dobrych praktyk inkluzji społecznej i zawodowej, 2011, FEBEA, Warszawa.
 • Rymsza M., 2007, Druga fala ekonomii społecznej w Polsce a koncepcja aktywnej poli-tyki społecznej [w:] Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, ISP, Warszawa, s. 175–189.
 • Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich, 2010, Warszawa, CBOS, BS/16/ 2010 dostępne na http//www.cbos.com.pl
 • Guz H., 2011, Wsparcie sektora ekonomii społecznej w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, „Ekonomia Społeczna”, Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, 1/2011, s. 7–18.
 • Hausner J., 2011, Przedmowa do wydania polskiego [w:] M. Yunus, Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi, Wyd. ConCorda. Warszawa, s. 11–18.
 • Sztompka P., 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków.
 • Yunus M., 2011, Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi, Wyd. ConCorda. Warszawa.
 • Wnioski Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, 2012, Kraków.
 • Dąbrowska J. (red.), 2008, Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej – wy-niki badań ekonomii społecznej w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Frączek P., Wygnański J., 2006, Raport otwarcia projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej, Warszawa.
 • Frączek P., Wygnański J., 2008, Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju, FISE, Warszawa.
 • Kobielska J., 2010, Obraz spółdzielni socjalnych w świetle badań przeprowadzonych w ramach projektu „Wykluczenie społeczne: diagnoza i mechanizmy przeciwdziała-nia w województwie wielkopolskim” [w:] Spółdzielnie socjalne. Skuteczny mechanizm walki z wykluczeniem społecznym czy ślepa uliczka?”, red. J. Tittenbrun, Po-znań.
 • Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (projekt), 2012, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Popper K.R., 1993, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa.
 • Malikowski M. (red.), 2006, Kategorie społeczne Podkarpacia najbardziej zagrożone trwałym bezrobociem. Diagnoza i postulaty praktyczne, Rzeszów.
 • Solecki S., 2006, Podsumowanie – konstatacje i zalecenia praktyczne [w:] Kategorie społeczne Podkarpacia najbardziej zagrożone trwałym bezrobociem. Diagnoza i postulaty praktyczne, red. M. Malikowski, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c339d2e-ffc0-4a68-af9d-e46cdfa854b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.