PL EN


2016 | 4(46) | 31-38
Article title

An Analysis of Chosen Aspects of Regional Potentials of Housing Economy with Particular Focus on Social and Economic Dimension

Authors
Title variants
PL
Analiza wybranych potencjałów regionalnych gospodarki mieszkaniowej ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru społecznego i gospodarczego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article presents factors which influence creation of regional housing economy potential. Such factors, according to public statistics, include heat engineering, housing benefits, renovations and modernizations, quantity and quality of web devices and status of housing resources. The author has chosen some factors, from those mentioned above, taking into consideration sustainable regional development with particular focus on social and economic dimension. In the calculative part, the author used multidimensional comparative analysis allowing for parametrization and analysis of the examined areas. Application of multidimensional comparative analysis showed potential of housing economy development in the chosen areas related to housing resources. The use of multi-criteria approach allows the simultaneous consideration of several dimensions of regional development, which allows the calculation of an integral multidimensional development index.
PL
W artykule przedstawiono czynniki wpływające na tworzenie potencjałów regionalnych gospodarki mieszkaniowej. Do czynników tych według statystyk publicznych zalicza się ciepłownictwo, dodatki mieszkaniowe, ubytki w mieszkaniach, remonty i modernizacje, ilość i jakość urządzeń sieciowych oraz stan zasobu mieszkaniowego. Wymienione czynniki wykorzystano do analizy gospodarki mieszkaniowej województw, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru społecznego i gospodarczego. W artykule w części obliczeniowej wykorzystano wielowymiarową analizę porównawczą, pozwalającą na parametryzację i analizę badanych województw. Uwzględnienie analizy wielowymiarowej w badaniu rozwoju regionalnego, daje m.in. możliwość obliczenia integralnego wskaźnika rozwoju.
Contributors
author
 • Opole University of Technology, Poland
References
 • Aczel, A.D. 2000. Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład. Translated by Z. Czerwiński and W. Latusek, Przedsiębiorczość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Borys, T. ed. 1999. Wskaźniki ekorozwoju. Białystok: “Ekonomia i Środowisko”.
 • Domański, B. 2004. “Krytyka pojęcia rozwoju regionu a studia regionalne.” Studia Regionalne i Lokalne no. 2 (16):7–23.
 • Ekins, P. 2000. Economic Growth and Environmental Sustainability. The Prospects for Green Growth. London New York: Routledge.
 • Fiedor, B. 1990. Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Fiedor, B. 2002. “Teoria trwałego rozwoju (ekorozwoju) jako krytyka neoklasycznej ekonomii środowiska i wzrostu gospodarczego.” In Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, edited by B. Fiedor. Warszawa: C. H. Beck.
 • Grosse, T.G. 2002. “Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego.” Studia Regionalne i Lokalne no. 1 (8):25–48.
 • Malik, K. 2011. Ewaluacja polityki rozwoju regionu. Metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego, Studia/Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Warszawa: KPZK PAN.
 • Nowińska-Łaźniewska, E. 2004. Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego, Prace Habilitacyjne/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo AE.
 • Panek, T. 2009. Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 • Porter, M.E. 1990. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.
 • Schumpeter, J.A. 1934. The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Translated by R. Opie, Harvard economic studies. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
 • Stackelberg, K., and U. Halne. 1998. “Teorie rozwoju regionalnego.” In Rozwój ekonomiczny regionów, rynek pracy, procesy migracyjne. Polska, Czechy, Niemcy, edited by S. Golinowska. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Strahl, D. ed. 2006. Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Zygmunt, A. 2014. “R&D Expenditures in Poland. Voivodship Perspective.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2):13–20.
 • Zygmunt, J. 2014. “Firms as a Component of Smart Specialisation in the Opolskie Voivodship Development Strategy.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (3):29–34.
 • Zygmunt, J. 2015. “Entrepreneurship as a Factor of Regional Development.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 13 (4):119–125.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c3636ac-2472-45ab-a2b2-8ea879400db7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.