PL EN


2011 | 8 | 45-64
Article title

Instytucja „służby specjalne” a rzeczywistość funkcjonowania państwa polskiego. Wybrane zagadnienia

Content
Title variants
EN
‘Special forces’ vs. the reality in the Polish state
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyses the role of special forces in a democratic state. The author puts a special emphasis on the conditions that shape the new Polish democracy and aspects of ensuring national and international security within. Special forces in a democratic state are a tool in a state’s policies. Their operations are crucial not only as an institution meant to ensure national social and political order but also to counteract all interference of criminal groups in centres of political power on a local scale.
Year
Volume
8
Pages
45-64
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • pracownik administracji państwowej
References
 • Abueva N. A., Stanovlenie vlastvuuščcej elite Republiki Kazachstan: problemy i perspektivy, Almaty 2002.
 • Bankowicz M., Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • Bednarz M., Bezpieczeństwo europejskie jako kategoria polityczna, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i regionalne w procesach globalizacji, pod red. J. Knopka, D. J. Mierzejewskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, Piła 2006.
 • Chodubski A., Jednostka, naród, państwo, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, pod red. B. Szmulika, M. Żmigrodzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie--Skłodowskiej, Lublin 2002.
 • Gadowska K., Klientelizm oraz kolesiostwo w polskiej polityce i gospodarce, [w:] Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska. Europa. Świat, pod red. W. Wesołowskiego, J. Włodarka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Gliński P., Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – problemy i nadzieje, [w:] Budowa lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie integracji europejskiej, pod red. E. Nycza, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2003.
 • Grzybowski M., Państwo prawa, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, pod red. B. Szmulika, M. Żmigrodzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 • Gulczyński M., Panorama systemów politycznych świata, Wydawnictwo Sejmowe; Kancelaria Sejmu, Warszawa 2004.
 • Hoc S., Ochrona informacji niejawnych (wybrane problemy), „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1999, nr 3–4.
 • Jarzęcka-Siwik E., Nowy system ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, „Kontrola Państwowa” 1999, nr 6.
 • Kessler R., CIA od środka, przekł. Z. Zemler, „Ryton”; „Univ-Comp”, Warszawa 1994.
 • Kitler W., System bezpieczeństwa obronności Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Policja w systemie bezpieczeństwa państwa. Materiały z konferencji, Legionowo 15–16 V 2003, Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji, Warszawa 2003.
 • Kowalski J., Lamentowicz W., Winczorek P., Teoria państwa i prawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
 • Mordaszewski K., Proces kształtowania służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1.
 • Ortega y Gasset J., Bunt mas, przeł. P. Niklewicz, „Muza”, Warszawa 2002.
 • Pałecki K., Z kuluarów konferencji – elity polityczne w Polsce, [w:] Elity polityczne w Polsce. Wydawnictwo pokonferencyjne. Kazimierz Dolny 19–21 listopada 1992, pod red. K. Pałeckiego, ZGPTNP, Warszawa 1992.
 • Polityka i sejm. Formowanie się elity politycznej, pod red. W. Wesołowskiego, B. Posta, Wydawnictwo Sejmowe; Kancelaria Sejmu, Warszawa 1998.
 • Raviv D., Melman Y., A każdy szpieg to książę. Pełna historia wywiadu izraelskiego, przeł. E. Możejko, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1996.
 • Rosa R., Prawa i wolności człowieka w armiach demokratycznego państwa, AON, Warszawa 1997.
 • Zbigniew Grzegorowski, Rotfeld A., Polska w niepewnym świecie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006.
 • Rydlewski G., Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, pod red. S. Sulowskiego, M. Brzezińskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009.
 • Sartori G., Teoria demokracji, przeł. P. Amsterdamski i D. Grinberg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Skoneczny Ł., Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1.
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2000.
 • Stefaniuk M., Teoria elit Vilfreda Pareto, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.
 • Tismaneanu V., Wizje zbawienia. Demokracja, nacjonalizm i mit w postkomunistycznej Europie, przeł. H. Jankowska, „Muza”, Warszawa 2000.
 • Tzu S., Pin S., Sztuka wojny, tł. D. Bakalarz, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004.
 • Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie, „Liber”, Warszawa 1995.
 • Wódz J., Aktywność społeczna na poziomie lokalnym – samorząd lokalny a polityka, [w:] Teorie wspónotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość, polityka, lokalność, praca pod red. A. Gawkowskiej, P. Glińskiego, A. Kościańskiego, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2005.
 • Zalewski S., Służby specjalne w państwie demokratycznym, Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wydawniczy, Warszawa 2005.
 • Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, „Elipsa”, Warszawa 2001.
 • Ziółkowski M., Pragmatyzacja świadomości społeczeństwa polskiego, „Kultura i Społeczeństwo” 1994, nr 4.
 • Żebrowski A., Żmigrodzki M., Babula M. J., Rola służb specjalnych, red. nauk. A. Żebrowski, „Abrys”, Kraków 1999.
 • Żebrowski A., Kontrola cywilna nad służbami specjalnymi III Rzeczypospolitej (1989–1999). Zagadnienia politologiczno-prawne, „Abrys”, Kraków 2001.
 • Żebrowski A., Ewolucja polskich służb specjalnych. Wybrane obszary walki informacyjnej, Oficyna Wydawnicza Abrys, Kraków 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c3b09dc-6bdc-4064-8537-6c1b78ce2505
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.