PL EN


2013 | 3 | 85-93
Article title

Rewitalizacja w krajach postsocjalistycznych na przykładzie rumuńskiego miasta Timişoara

Content
Title variants
EN
The revitalization in post-socialist countries on the example of Romanian city of Timişoara
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pojawienie się obszarów kryzysowych w miastach krajów postsocjalistycznych to z jednej strony wynik transformacji, przejścia od gospodarki planowej do rynkowej, które spowodowało upadek wielu tradycyjnych przemysłów, a z drugiej – rezultat zaniedbań w poprzednim okresie. Rewitalizacja ma za zadanie ożywić gospodarczo i społecznie oraz przywrócić ład przestrzenny w zdegradowanych fragmentach miasta. Timişoara leży w zachodniej części Rumunii. Miasto należy do najlepiej rozwijających się miast rumuńskich, przyciąga wielu inwestorów. Większość obszarów przemysłowych jest przekształcana prawidłowo. Jednocześnie dzielnice historyczne z bogatym kulturowym dziedzictwem są zdegradowane. Szacuje się, że aż kilkanaście tysięcy budynków wymaga renowacji. Pierwsze rezultaty działań rewitalizacyjnych są już widoczne: niektóre zabytki wyremontowano, a place Zwycięstwa i Jedności stały się atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów.
EN
The emergence of crisis areas in the cities of post-socialist countries on the one hand is the result of the transformation, the transition from the planned economy to the market economy, which caused the collapse of many traditional industries and, on the other hand, is the result of the lack of conservation works in the previous period. The revitalization aims to enliven economically and socially and to restore order in the degraded part of the city. Timișoara is located in the western part of Romania. The city belongs to the best developing Romanian cities attracting foreign investors. Most industrial areas is converted correctly. At the same time, historic quarters with their rich cultural heritage are threatened with decay. It is estimated that as many as several thousand buildings require renovation. The first results of the revitalization are already visible – some monuments are renovated and Victory and Unity squares have become attractive public spaces both for inhabitants and for tourists.
Year
Issue
3
Pages
85-93
Physical description
Dates
published
2013-09
Contributors
  • Politechnika Wrocławska Wrocław
References
  • Beilicci E., Beilicci R., 2010, Current Problems and Solutions to Revitalize the Bega Channel, Aerul şi Apa: Componente ale Mediului, Cluj University Press, Cluj.
  • Branea A-M, Radu R., Gaman M., Morar T., 2010, A Holistic Vision Concerning the Revitalization of Historical Centres for Countries which Transit from a Socialist Economy Towards the Free Market Economy, w: Andea P., Kilyeni S. (eds), Selected Topics in Energy, Environment, Sustainable Development and Landscaping, Timișoara.
  • Capotescu V., 2009, Sustainability of the Urban Planning of the Fortress (Cetate) Neighborhood from Timișoara – Past, Present and Future, Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Sustainability in Science Engineering.
  • Herbst I., 2009, Warunki finansowania procesów rewitalizacji w gospodarce rynkowej, w: Bryx M. (red.), Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, IRM, Kraków.
  • Musil J., 1993, Changing Urban Systems in Post-communist Societies in Central Europe: Analysis and Prediction, Urban Studies, 30(6).
  • Muzioł-Węcławowicz A., 2009, Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, w: Jarczewski W. (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, IRM, Kraków.
  • Popa N., Veschambre V., 2008, Economic Development and Urban Regeneration in Romania: the Example of Timișoara City, Romanian Review on Political Geography, 2 (10).
  • Sztando A., 2010, Gospodarcza płaszczyzna programów rewitalizacji obszarów miejskich, w: Słodczyk J., Szafranek E., (red.), Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast, Studia Miejskie nr 1, Opole.
  • Tirrell D., Belci D., 2011, Timișoara; The Historic City as a Starting Point for Post-communist Sustainable Urban Development, City & Time 5 (1): 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c40886b-da2a-450f-9493-94b1889ead9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.