PL EN


2014 | 1/2014 (45) | 30 - 49
Article title

Pracownik i pracodawca – wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniu postrzegania wzajemnych relacji

Content
Title variants
EN
Employee and employer. Research considering mutual perception of relationships between employee and employer with projection techniques
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza postrzegania roli społecznej (Goffman, 1959/2000) pracodawcy i pracownika przez różne grupy społeczne (Kostera, 2012) oraz ich konsekwencji dla kontraktu psychologicznego jako elementu relacji w środowisku pracy (Makin, Cooper i Cox, 2000). W badaniu wzięli udział studenci ostatniego, piątego roku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pracodawcy oraz grupa bezrobotnych. W celu poznania wyobrażeń badanych osób posłużyłyśmy się techniką projekcyjną z wykorzystaniem metafor, które następnie poddałyśmy interpretacji (Morgan, 1997). Nasze badania wykazały, że istnieją poważne rozbieżności w tym obszarze. We wnioskach analizujemy owe zderzenie wyobrażeń i oczekiwań badanych, przyczyny dysonansu oraz podejmujemy próbę wyznaczenia potencjalnych kierunków działań naprawczych.
EN
The aim of this paper is to analyze a perception of employer and employee social role (Goffman, 1959) by diverse social groups (Kostera, 2012) and its consequences for the psychological contract which is a significant relationship factor in working environment (Makin, Cooper, Cox, 2000). Last-year (the fifth year) students from Faculty of Management, Warsaw University, employers and unemployed took part in our research. In order to recognize ideas of respondents we have used projection techniques with metaphors (Morgan, 1997) and then interpretation of metaphors followed. Our research indicated relatively large discrepancy in this area. In conclusions we analyze this collision of respondents’ ideas and expectations, causes of this dissonance and we make an effort of appointing a direction of potential improving actions.
Year
Issue
Pages
30 - 49
Physical description
Dates
issued
2014-01-30
Contributors
References
 • Adamska, K. (2011). Kontrakt psychologiczny w organizacji – Kwestionariusz Kontraktu Psychologicznego. Psychologia Społeczna, 63 (18), 267–283.
 • Bańka, A., Wołowska, A. i Bazińska, R. (2010). Wpływ naruszenia kontraktu psychologicznego na zaangażowanie w pracę. Mediacyjna rola klimatu psychologicznego. Czasopismo Psychologiczne, 16 (2), 225–235.
 • Baranowska-Skimina, A. (2012). Podnoszenie kwalifikacji zawodowych u osób 50+. Pozyskano z: http://www.egospodarka.pl/84993,Podnoszenie-kwalifikacji-zawodowych-u-osob-50,1,39,1.html (17.10.2013).
 • Bolesta-Kukułka, K. (2003). Decyzje menedżerskie w teorii i praktyce zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Cassar, V. i Briner, R.B. (2011). The Relationship between Psychological Contract Breach and Organizational Commitment: Exchange Imbalance as a Moderator of the Mediating Role of Violation. Journal of Vocational Behavior, 78, 283–289.
 • Chia, R. i Holt, R. (2008). The Nature of Knowledge in Business Schools. Academy of Management Learning & Education, 7 (4), 471–486.
 • Conway, N., Guest, D. i Trenberth, L. (2011). Testing the Differential Effects of Changes in Psychological Contract Breach and Fulfillment. Journal of Vocational Behavior, 79, 267–276.
 • D’Andrea Tyson, L. (2005). On ‘Managers not MBAs’. Academy of Management Learning & Education, 4 (2), 235–236.
 • Goffman, E. (1959/2000). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Górniak, J. (red.). (2013). Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku. Warszawa: PARP. Pozyskano z: http://bkl.parp.gov.pl/ (10.10.2013).
 • Grey, C. (2004). Reinventing Business Schools: The Contribution of Critical Management Education. Academy of Management Learning & Education, 3 (2), 178–186.
 • Kostera, M. (2010). Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kostera, M. (2012). Etnografia ról kierowniczych. W: M. Kostera (red.), Szef polski. Studia przypadku o roli kierownika w organizacjach (s. 13–26). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
 • Kostera, M. (red.). (2013). Organizować z polotem. Wyobraźnia organizacyjna w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Sedno.
 • Kowalik, S. (1984). Werbalne techniki projekcyjne. w: H. Sęk (red.), Metody projekcyjne. Tradycja i współczesność (s. 91–123). Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Koźmiński, A.K. (2008). Koniec świata menedżerów? Warszawa: WAiP.
 • Kurcz, I. (1997). Wprowadzenie. W: I. Kurcz i J. Bobryk (red.), Percepcja i interpretacja społecznej i politycznej sytuacji w Polsce (s. 7–10). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Lakoff, G. i Johnson, M. (1988). Metafory w naszym życiu. Warszawa: PIW.
 • Lapointe, É., Vandenberghe, C. i Boudrias, J.B. (2013). Psychological Contract Breach, Affective Commitment to Organization and Supervisor, and Newcomer Adjustment: A Three-wave Moderated Mediation Model. Journal of Vocational Behavior, 83, 528–538.
 • Makin, P., Cooper, C. i Cox, C. (2000). Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanieludźmi w pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • McInnis, K.J., Meyer, J.P. i Feldman, S. (2009). Psychological Contracts and Their Implications for Commitment: A Feature-based Approach. Journal of Vocational Behavior, 74, 165–180.
 • Mills Wright, C. (1959/2007). Wyobraźnia socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. New York: Harper and Row.
 • Morgan, G. (1997). Obrazy organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Orłowski, W., Pasternak, R., Flaht, K. i Szubert, D. (2010). Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Warszawa: PARP.
 • Pawlik, M. (2013). Miękkie kompetencje wkrótce staną się twarde. Pozyskano z: http://hrstandard.pl/2013/10/07/miekkie-kompetencje-wkrotce-stana-sie-twarde/ (17.10.2013).
 • Rousseau, D.M. (2001). Schema, Promise, and Mutuality: The Building Blocks of the Psychological Contract. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 74, 511–541.
 • Sęk, H. (1984). Teoretyczne podstawy metod projekcyjnych. W: H. Sęk (red.), Metody projekcyjne. Tradycja i współczesność (s. 7–33). Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Stemplewska-Żakowicz, K. (1998). Wprowadzenie. W: K. Stemplewska-Żakowicz (red.), Nowe spojrzenia na Test Niedokończonych Zdań J.B. Rottera. Interpretacja jakościowa (s. 5–6). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Trzebiński, J. (1983). Reprezentacje skryptopodobne jako formy ukrytych teorii osobowości. W: J. Jarymowicz i Z. Smoleńska (red.), Poznawcze regulatory funkcjonowania społecznego, Warszawa: Wydawnictwo PAN.
 • Wellin, M. (2010). Zarządzanie kontraktem psychologicznym. Zaangażowanie pracowników w zwiększenie wydajności firmy. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Wieczorkowska, G, Wierzbiński, J. i Michałowicz, B. (2012). Wyzwanie dla zarządzania edukacją: odmitologizowanie przyjmowanych bezrefleksyjnie założeń. W: Aktualne problemy zarządzania – teoria i praktyka (s. 63–79). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c48dc05-73dd-4420-9a7a-663bc7ccc04b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.