PL EN


2015 | 41 | 26-51
Article title

Wartości w gospodarowaniu potencjałem rozwojowym w procesie transformacji

Content
Title variants
EN
The Values in the Management of Development Potential in the Process of Transition
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zintegrowane ujęcie transformacji, procesu globalizacji i budowy nowej cywilizacji. Przyjęto hipotezę, że stosunek do szeroko rozumianych wartości (będących konstytucją świa-ta) decydował i decyduje o integracji i dezintegracji procesów rozwojowych i o wykorzystaniu potencjału rozwojowego, także w procesie transformacji. Artykuł składa się z dwóch bloków tematycznych:  wartości – ich rozumienie i funkcje w kształtowaniu rozwoju;  wpływ deregulacji wartości na potencjał rozwojowy w procesie transformacji. Wpływ ten został omówiony na przykładzie wybranych składowych potencjału rozwojowego i zastosowanych do tych składowych – w procesie transformacji – paradygmatach. Refleksja o charakterze ogólnym: Za ochronę wartości (konstytucji świata) odpowiada wiele instytucji. Jeśli one zawodzą, odpowiedzialność spada na inteligencję jako warstwę społeczną. Czy inteligencja potrafi podjąć to wyzwanie? Czy otrzyma wsparcie społeczne?
EN
Aim of a paper is to integrate the perception of transition, globalization and creation of new civilization. It is advanced the hypothesis that perception of wide-perceived values, which are the world constitution, determined the integration and disintegration of development processes, and the utilization of development potential and process of transition. The paper consists of two parts:  values – its understanding and functions in creation of development  impact of deregulation of values on potential of development under the condition of transition. This impact was discussed on a example of selected elements of development potential and paradigms used to those elements – under transition. Protection of values (world constitution) depends on number of institutions. If they fail, the responsibility is taken by the intellectualists as a social class. Can the intellectualists face this challenge? Will they receive the social back-up?
Year
Issue
41
Pages
26-51
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
References
 • Barbour J.B., 1984, Mity. Modele. Paradygmaty, Znak, Kraków.
 • Delsol Ch., 2003, Esej o człowieku późnej nowoczesności, Znak, Kraków.
 • Domańska E., 2006, Historia niekonwencjonalna. Refleksje o przeszłości w nowej hu-manistyce, Wyd. Poznańskie, Poznań.
 • Fischer C., 1981, Resorouce and Environmental Economics, Cambridge.
 • Fukuyama F., 2004, Koniec człowieka, Znak, Kraków.
 • Grupa Lizbońska, 1996, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa.
 • Gwiazdowski R., 2012, Tu wcale nie chodzi o klimat. Fakty i Opinie, „Gość Niedziel-ny”, 30 stycznia.
 • http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/praca-wynagrodzenia/bezrobocie-stopa-bezroboci a/miesieczna-informacja-o-bezrobociu-rejestrowanym-w-polsce-w-marcu-2014-r-, 1,25.html (dostęp 9 lipca 2014).
 • Hvozdik S., 2001, Psychologicképohl’ady na edukáciu a postmodernizmu, Filozofická fakulta Prešovskiej Univerzity, Prešov.
 • Jochem M., 2010, W Europie zaczną być budowane elektrownie węglowe, „Nowy Przemysł. Miesięcznik Gospodarczy. Raport Gaz – polskie paliwo polityczne”, nr 9 (149).
 • Kelly K., 2001, Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć podstawowych strategii dla świata połączonego siecią, WIG-Press, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2008, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiej-skie, Projekty, 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kunzmann P., Burkard P.F., Wiedmann F., 1999, Atlas filozofii, Prószyński i S-ka, War-szawa.
 • Martin H.P., Schumann H., 1999, Proces globalizacji. Atak na demokracje i dobrobyt, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.
 • Mattei R. de, 2009, Dyktatura relatywizmu, PROHIBITA, Warszawa.
 • MeRae H., 1996, Świat w roku 2020. Potęga – kultura i dobrobyt –- wizja przyszłości, Warszawa.
 • Nietsche F., 1994, Pisma pozostałe 1876–1879, Kraków.
 • Piontek B., 2002, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, War-szawa.
 • Piontek B., Piontek F., Piontek W., 1997, Ekorozwój i narzędzia jego realizacji, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Piontek B., 2006, Współczesne koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego, ATH, Bielsko-Biała.
 • Piontek F., Nowak A.J., 2004, Osobowy aspekt wartości w procesie rozwoju. Studium porównawcze, WSEiA, Bytom.
 • Piontek F., Piontek B., 2010, Rola i znaczenie aksjologii, niezrelatywizowanych wartości i paradygmatów w zarządzaniu rozwojem [w:] Nauki humanistyczne i sozologia, red. J. Czartoszewski, UKSW, Warszawa.
 • Piontek F., Piontek B., 2012, Zarządzanie rozwojem niszowym dla zapewnienia spój-ności społeczno-ekonomicznej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 24.
 • Piontek F., 1994, Sozoekonomiczny rachunek opłacalności górnictwa węgla kamiennego w warunkach gospodarki rynkowej i samorządności terytorialnej, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Pismo św. Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, 1988, Pallottinum, Poznań–Warszawa.
 • Polityka gospodarcza, 2000, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa.
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, 2009, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, War-szawa.
 • Porter M.E., 1990, The Comperative Advantage of Nations, “Harvard Business Review”, March-April.
 • Precz z logo. Rozmowa z Naomi Klein, 2004, „Polityka”, nr 43.
 • Pysz P., 2008, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospo-darczej, PWN, Warszawa.
 • Rolnictwo w 2012 r. 2013, GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RL_rol nictwo_2012.pdf (dostęp: 9.07.2014 r.).
 • Scalia A., 2009, Mułowie zachodu. Sędziowie jako arbitrzy moralni, Warszawa (maszy-nopis).
 • Słownik języka polskiego, 1985, t. 3, PWN, Warszawa.
 • Solomon S., 2000, Gra o zaufanie. Jak szefowie banków centralnych rządzą gospodarką globalną, Philip Wilson, skład NBP, Warszawa.
 • Sulmicki P., 1969, Planowanie i polityka gospodarcza, SGPiS, Warszawa.
 • Sulmicki P., 1973, Planowanie i zarządzanie gospodarcze, PWE, Warszawa.
 • Szołtysek E., 2003, Filozofia pedagogiki, UŚ, Katowice.
 • Teilhard de Chardin P., 1959, Człowiek, PAX, Warszawa.
 • Tinbergen J., 1957, Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawa.
 • Toffler A., 1997, Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 • Werner M., 2009, Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy, Wydawnictwo Sic, War-szawa.
 • Węgiel zabija. Analiza kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego sektora energetycznego, 2013, Greenpeace, greenpeace.pl/wegiel_zabija/raportGP_wegiel_ zabija.pdf (dostęp: 30.01.2013 r.).
 • Z prof. Farzin’em Davachi (amerykańskim lekarzem, specjalistą ds. HIV/AIDS) rozma-wiała Ewa Jodłowska, 2001, „Rzeczpospolita – Magazyn”, nr 36.
 • Zarządzanie obszarami rolnymi w gminach województwa śląskiego, 2012, red. B. Pion-tek, WSB, Dąbrowa Górnicza.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c505690-295c-410c-b8d0-92679ce75949
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.