PL EN


2014 | 12(936) | 95-111
Article title

Waloryzacja przestrzeni publicznych miasta. Studium przypadku Wieliczki

Authors
Title variants
EN
The Valorisation of a City’s Public Spaces ‒ A Case Study of Wieliczka
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poddano analizie użytkowanie wybranych typów małomiasteczkowej przestrzeni publicznej – rynku, otoczenia muzeów (kopalni), parków, przestrzeni sakralnej, przestrzeni rekreacyjnej. Celem badań było oszacowanie wartości m.in. estetycznej, historycznej, emocjonalnej, rynkowej wyróżnionych przestrzeni oraz identyfikacja konfliktów przestrzennych zachodzących w ich otoczeniu na terenie jednego z bardziej rozpoznawalnych małych miast kraju – Wieliczki. W badaniach potwierdzona została mała wyrazistość badanych przestrzeni publicznych (z wyjątkiem Kopalni „Wieliczka”), które mogłyby nadawać tożsamości miastu i służyć powstawaniu więzi społeczności lokalnej.
EN
This article analyses the use of selected types of local public space – a market, museum areas (mines), parks, sacred spaces, and recreational spaces. The aim of the study was to estimate the value of aesthetic, historical, emotional, and highlighted market space and to identify spatial conflicts taking place in this environment, in one of Poland’s more well-known small cities – Wieliczka. This research confirms the lack of renown that small public spaces beyond the well-known mine have. Such spaces could give the city identity and serve to establish local community ties.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki Regionalnej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, serafinp@uek.krakow.pl
References
 • Czornik M., Twardzik M., Gibas P., Polko A. [2012], Ocena gospodarowania zasobami przestrzennymi [w:] Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym, red. M. Czornik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Lorens P. [2010], Główne typy i rodzaje współczesnych przestrzeni publicznych [w:] Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Urbanista, Gdańsk.
 • Markowski T. [2010], Przestrzeń publiczna i jej zawłaszczanie w świetle teorii efektów zewnętrznych – wskazania i kierunki budowania systemu interwencji ze strony władz publicznych [w:] Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku, red. A. Harańczyk, T. Kudłacz, Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Z. Szymli, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Pancewicz Ł. [2010], Prywatyzacja przestrzeni publicznych [w:] Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Urbanista, Gdańsk.
 • Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego [1992], red. B. Jałowiecki, H. Libura, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Problemy kształtowania przestrzeni publicznych [2010], red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Wyd. Urbanista, Gdańsk.
 • Program rewitalizacji dla miasta Wieliczka na lata 2007–2015 [2014], http://img.iap.pl/s/498/206843/Dokumenty/ Program_Rewitalizacji2007-2015.pdf (dostęp: 2.02.2014).
 • Radwańska M. [2007], Percepcja przestrzeni miejskiej – przykład miasta Torunia [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
 • Rydz E., Szymańska W. [2007], Waloryzacja przestrzeni miejskiej pod względem atrakcyjności mieszkaniowej i poczucia bezpieczeństwa średnich miast Pomorza [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka [2008], Biuro Rozwoju Krakowa SA, Kraków.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c57653e-498c-4fc8-8e36-07af333615aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.