PL EN


2016 | 2(44) | 35-44
Article title

Klasyfikacja terenów zieleni w Lublinie na podstawie zdjęcia satelitarnego IKONOS 2

Title variants
EN
Classification of Green Areas in Lublin Based on Satellite Images Ikonos 2
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Roślinność staje się coraz wyżej cenionym składnikiem terenów zurbanizowanych. Podkreśla się coraz większe znaczenie zieleni jako środka ochrony człowieka i jego środowiska życia w obliczu nieustannych przemian krajobrazu miejskiego i postępującej urbanizacji. W artykule opisano sposób wykorzystania zdjęć satelitarnego z satelity Ikonos-2 do pozyskania informacji na temat struktury przestrzennej terenów zieleni w mieście Lublin. Wysokorozdzielcze zdjęcie satelitarne, które oprócz pasm promieniowania elektromagnetycznego widzialnego rejestruje również zakres bliskiej podczerwieni posłużyło do obliczenie znormalizowanego wskaźnika roślinności (NDVI). Obraz NDVI został wykorzystany do klasyfikacji nadzorowanej treści zdjęcia. W efekcie otrzymano obraz rozkładu przestrzennego zieleni z podziałem na roślinność niską i wysoką. Na tej podstawie określano stan i strukturę zieleni w Lublinie oraz przedstawiono możliwości i metodykę wykorzystania danych teledetekcyjnych w badaniach nad roślinnością w obszarze zabudowanym.
EN
The vegetation becomes increasingly higher valued component of urban areas. The increasing importance of greenery as a means of protection of human life and the environment is currently emphasized. The article describes the use of images from the satellite Ikonos-2 to obtain information about the spatial structure of green spaces in the city of Lublin. High resolution satellite image, which registers the range of near infrared electromagnetic spectrum was used to calculate the normalized differentiation vegetation index (NDVI ). NDVI image was used for supervised image classification. As a result, the image of the spatial distribution of green vegetation was obtained divided into high and low. On this basis, the condition and structure of the greenery in Lublin was determined also opportunities and methodology of using remote sensing data in the study of vegetation in built-up areas was presented.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Asani A. (2007): Miejsce i znaczenie terenów zieleni miejskiej. „Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska/Uniwersytet Zielonogórski”, nr 135 (15), s. 11–21.
 • Bernaciak A. (2005): Analiza funkcjonalna zieleni miejskiej. [w:] E. Oleksiejuk i J. Piotrowiak (red.): Zieleń miejska — naturalne bogactwo miasta. Zasady gospodarowania i ochrona, Toruń, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń.
 • Chmielewski J.M. (2001): Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Cömertler S. (2007): Rola terenów otwartych w podnoszeniu atrakcyjności i jakości życia miejskiego. „Czasopismo Techniczne. Architektura”, nr 104 (1-A), s. 24–34.
 • Czarnecki W. (1961): Tereny zielone. Planowanie miast i osiedli, t. 3, Poznań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Czerwieniec M., Lewińska J. (1996): Zieleń w mieście. Warszawa, IGPiK. Agencja Wydawnicza.
 • Jarocińska A. (2014): Radiative Transfer Model Parameterization for Simulating the Reflectance of Meadow Vegetation. „Miscellanea Geographica — Regional Studies on Development”, nr 18 (2), s. 5–9.
 • Kawoń K., Żmuda S. (1977): Rola zieleni w kształtowaniu rejonów przemysłowych. „Studia nad Ekonomiką Regionu”, nr 8.
 • Kosiński K., Kozłowska T. (2003): Zastosowanie wskaźnika NDVI i filtracji kierunkowej do rozpoznawania użytków zielonych oraz analizy zmian siedlisk i zbiorowisk łąkowych. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji”, nr 13b, s. 387–395.
 • Kuo C.Y., Chou T.Y., Lee R.Y. (2001): Identification of Urban Characteristics Using IKONOS High Resolution Satellite Image. 22nd Asian Conference on Remote Sensing, 2001.10.05–09, Singapore.
 • Oleksiejuk E. (2005): Rola i funkcje zieleni w mieście. [w:] E. Oleksiejuk i J. Piotrowiak (red.): Zieleń miejska — naturalne bogactwo miasta. Zasady gospodarowania i ochrona, Toruń, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń.
 • Pluta K. (2010): Zielone przestrzenie publiczne w europejskim miejskim środowisku zamieszkania. „Czasopismo Techniczne. Architektura”, nr 107 (3-A), s. 129–135.
 • Przesmycka N. (2005): Przeobrażenia historycznych terenów zielonych Lublina do 1939 roku. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych. Tom 1, Lublin, PAN.
 • Ptaszycka A. (1950): Przestrzenie zielone w miastach. Poznań, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Small C. (2005): A Global Analysis of Urban Reflectance. „International Journal of Remote Sensing”, nr 26 (4), s. 661–681.
 • Sutkowska E. (2006): Współczesny kształt i znaczenie zieleni miejskiej jako zielonej przestrzeni publicznej w strukturze miasta — przestrzeń dla kreacji. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych. Tom 2, Lublin, PAN.
 • Szczepanowska H.B. (red.) (1984): Wpływ zieleni na kształtowanie środowiska miejskiego. Warszawa, Państ. Wydawnictwo Naukowe.
 • Szumański M. (2000): Zastosowanie teorii klasyfikacji w kształtowaniu terenów zieleni. [w:] P. Wolski (red.): Nowe idee i rozwój dziedziny architektury krajobrazu w Polsce. III Forum Architektury Krajobrazu, Warszawa, 4–5 grudzień 2000. Materiały konferencyjne, Studia i Materiały/Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu — Narodowa Instytucja Kultury Krajobrazy, t. 29(41), Warszawa, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu — Narodowa Instytucja Kultury.
 • Tanriverdi C. (2006): A Review of Remote Sensing and Vegetation Indices in Precision Farming. „KSU. Journal of Science and Engineering”, nr 9 (1), s. 69–76.
 • Tompalski P. (2012): Wykorzystanie wskaźników przestrzennych 3D w analizach cech roślinności miejskiej na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji”, nr 23, s. 443–456.
 • Toutin T., Cheng P. (2000): Demistyfikacja IKONOSA. „Magazyn Geoinformacyjny GEODETA” (10), s. 12–15.
 • Welch R. (1982): Image Quality Requirements for Mapping from Satellite Data. „International Archiwum of Photogrammetry”, nr 24 (1), s. 50–54.
 • Wężyk P., Wańczyk R. (2008): Implementacja Dyrektywy INSPIRE na przykładzie internetowego serwisu „Mapa roślinności rzeczywistej Miasta Krakowa”. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji”, nr 18b, s. 673–683.
 • Zachariasz A. (2006): Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych. Monografia/Politechnika Krakowska im Tadeusza Kościuszki Architektura, Kraków, Wydawnictwo PK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c597142-848b-40f4-b666-69a3cd9cea0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.