Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 20 | 1(42) | 39-57

Article title

Obrazy ze świata przyrody w nauczaniu Jezusa o ubóstwie i bogactwie

Content

Title variants

EN
Images from the natural world in the teaching of Jesus about poverty and wealth

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obecność licznych przedstawicieli świata zwierząt i roślin na kartach Nowego Testamentu, często połączona z opisem cech charakterystycznych dla ich wyglądu lub sposobu życia czy wykorzystania ich przez człowieka, związana jest z posługiwaniem się przez Jezusa językiem obrazu. Równocześnie należy podkreślić, że ten bogaty świat przyrody jest dla Mistrza z Nazaretu narzędziem pomocnym w przekładaniu orędzia Boga na język ludzki. Dlatego poznanie znaczenia i symboliki zwierząt i roślin pojawiających się na kartach Pisma Świętego pozwala współczesnemu człowiekowi lepiej zrozumieć perykopy biblijne, w których są one przywoływane. W Nowym Testamencie występują opisy, w których Chrystus dla zilustrowania swojej nauki o ubóstwie i bogactwie nawiązuje do życia zwierząt. Przykładem tego są słowa Jezusa: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć” (Mt 8, 20). W swym nauczaniu na ten temat Jezus odwołuje się także do ptaków: „Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją, nie żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi” (Mt 6, 26). Powyższe słowa świadczą o tym, że słuchacze Jezusa dobrze musieli znać te stworzenia, a zwłaszcza sposób zdobywania pokarmu oraz gnieżdżenia się. Natomiast Jezusowe odniesienie do mola ubraniowego podkreśla znikomość ziemskich bogactw. Zniszczenie ubrań przez mole na terenach biblijnych nie było sporadyczne, ale było czymś, co, biorąc pod uwagę czas, musiało się stać, jak zapisano w słowach Chrystusa: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną” (Mt 6, 19 i Łk 12, 33).
EN
The presence of numerous animals and plants’ names in the New Testament, often accompanied by descriptions of their characteristics, is caused by the fact that the Jesus often used the language of imagery to present the revealed truths to their contemporary listeners. At the same time, it is essential to emphasize the fact that this rich natural world is for the Master of Nazareth just a tool used to translate God’s address into human language. For this reason, the knowledge of the animal symbolism in the Holy Writ allows for the accurate understanding of the pericope. In the New Testament we can also come across descriptions in which Christ refers to animal lives in order to illustrate his teachings about poverty and wealth. The following words of Jesus can serve as an example: “Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head” (Mt 8:20). Jesus also reached for bird images in his teachings about these issues: “Look at the birds in the sky; they do not sow or reap, they gather nothing into barns, yet your heavenly Father feeds them” (Mt 6:26).These words clearly show that those who listened to Jesus had to be familiar with those animals, especially with the way they fed and built their nests. The Jesus description of clothes moths shows the insignificance of earthly riches. The destruction of clothes by the moth in the Bible lands was not an occasional or incidental occurrence, but something which, in the given time, was bound to happen. As recorded in the words of Christ: “Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal” (Mt 6:19 and Lu 12:33).

Keywords

PL
ubóstwo   bogactwo   Jezus   fauna   flora  
EN
poverty   wealth   Jesus   fauna   flora  

Journal

Year

Volume

20

Issue

Pages

39-57

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

References

 • Anonymus, Atlas biblijny, Warszawa 1990.
 • Cansdale G., Animals of Bible lands, Sydney–Toronto–Auckland–Cape Town 1970.
 • Chouraqui A., Życie codzienne ludzi Biblii, przekł. L. Kossobudzki, Warszawa 1995.
 • Daniel-Rops H., Życie w Palestynie w czasach Chrystusa, przekł. J. Lasocka, Warszawa 2001.
 • Encyklopedia zwierząt. Ssaki, red. A. Pressley, tłum. E. Świątkowska, P. Świątkowski, Warszawa 1991.
 • Ferguson W.W., The mammals of Israel, Jerusalem 2002.
 • France P., An encyclopedia of Bible animals, Tel Aviv 1986.
 • Heide M., The domestication of the camel : biological, archaeological and inscriptional evidence from Mesopotamia, Egypt, Israel and Arabia, and literary evidence from the Hebrew Bible, „Ugarit-Forschungen, Internationales Jahrbuch für die Altertumskunde Syrien-Palästinas”, Bd 42 (2010), s. 331–382.
 • Jelonek T, Hospicjum św. Aleksandra newskiego, „Ziemia Święta”, nr 1 (77) 2014, s. 22–25.
 • Kawollek W., Falk H., Podróż po biblijnych ogrodach. Informacje o roślinach oraz wskazówki dotyczące ich uprawy, tłum. K. Kwiecień, Poznań 2005.
 • Kudasiewicz J., Jezus historii a Chrystus wiary, Lublin 1987.
 • Leksykon zwierząt od A do Ż, red. B. Zasieczna, Warszawa 1992.
 • Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989.
 • Mickiewicz F., Ewangelia według św. Łukasza, rozdziały 1–11. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz, cz. 1, Częstochowa 2011 (Nowy Komentarz Biblijny).
 • Mickiewicz F., Ewangelia według św. Łukasza, rozdziały 12–24. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz, cz. 2, Częstochowa 2012 (Nowy Komentarz Biblijny).
 • Paciorek A., Ewangelia według św. Mateusza, rozdziały 1–13. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz, cz. 1 poprawiona, Częstochowa 2005 (Nowy Komentarz Biblijny).
 • Paz U., Eshbol Y., Birds in the land of the Bible, Herzila [b.r.w.].
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań 2000.
 • Sandner H., Owady. Zwierzęta świata, Warszawa 1989.
 • Słownik tła Biblii, red. J. I. Packer, M. C. Tenney, przekł. Z. Kościuk, Warszawa 2007.
 • Szczepanowicz B., Mrozek A., Atlas zwierząt biblijnych. Miejsce w Biblii i symbolika, Kraków 2007.
 • Szczepanowicz B., Wesołowska-Kowalska B., Moda w Biblii. Odzież, obuwie, nakrycia głowy, fryzury oraz kosmetyki i ozdoby, Kraków 2011.
 • Świat zwierząt, red. H. Grabarczyk, Warszawa 1986.
 • Świat zwierząt, red. L. Korbel, Warszawa 1989.
 • Trudne fragmenty Biblii, red. Kaiser W.C. Jr i in., tłum. L. Bigaj, Warszawa 2011.
 • Wajda A. M., Szkarłat i purpura w Biblii, „Studia Leopoliensia” 5 (2012), s. 123–130.
 • Wąsowski A., Biblijno-teologiczny wymiar bramy, Kraków 2014.
 • Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, red. A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Warszawa 2005.
 • Włodarczyk Z., Rośliny biblijne. Leksykon, Kraków 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2c5a9b1f-f206-47fe-a6a1-eab92065cce0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.