PL EN


2015 | 15/1 | 207-222
Article title

Wybrane zagadnienia dotyczące charakteru prawnego gwarancji bankowej na tle doktryny i nauki prawa

Content
Title variants
EN
Selected problems concerning the legal nature of a bank guarantee against the doctrine and jurisprudence
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe zawiera przepisy definiujące i  regulujące pojęcie gwarancji bankowej jako jednej z  czynności bankowych. Niemniej jednak w doktrynie i nauce prawa polskiego istnieje spór dotyczący interpretacji niektórych przepisów regulujących zagadnienie przedmiotowej instytucji m.in. w zakresie ustalenia, jaki jest charakter prawny gwarancji bankowej, np. czy gwarancja jest umową, czy też jednostronną czynnością prawną banku. Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia odpowiedzi na powyż- sze dyskusyjne zagadnienia związane z charakterem gwarancji bankowej.
EN
The Banking Act of 29 August 1997 contains provisions defining and regulating the concept of a  bank guarantee as one of the banking operations. Nevertheless, the doctrine and polish jurisprudence dispute on the interpretation of some of the background the rules governing the issue of the present institutions, including in determining what is the legal nature of a bank guarantee, for instance: whether the guarantee is a contract or a unilateral act of the bank. This article attempts to provide answers to the above discussion issues related to the nature of the bank guarantee.
Year
Volume
Pages
207-222
Physical description
References
 • Andrzejuk B., Heropolitańska I., Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, Warszawa 2007.
 • Blicharz R., Charakter prawny umowy gwarancji bankowej, PPW 2000, nr 11.
 • Bączyk M. (red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leopolda Steckiego, Toruń 1997.
 • Czachórski W., Czynności prawne przyczynowe i oderwane w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1952.
 • Czarnecki S., Charakter prawny gwarancji bankowej „na pierwsze żądanie”, cz. I, PB 2005, nr 2, cz. II, PB 2005, nr 3.
 • Drozd E., Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa – Kraków 1974.
 • Farys K., Obligacje niezabezpieczone, zabezpieczone całkowicie, zabezpieczone częściowo, „Radca Prawny” 1997, nr 4.
 • Koch A., Umowa gwarancji bankowej, [w:] System prawa prywatnego, t. 8: Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa 2011.
 • Koch A., [w:] J. Panowicz-Lipska (red.), System prawa prywatnego, t. 8: Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa 2004.
 • Kondek M., Jednostronny czy umowny charakter gwarancji bankowej?, PPH 2012.
 • Kondek J.M., Czy milczenie oznacza zgodę? Próba analizy cywilnoprawnej, „Studia Iuridica” 2008, nr 49.
 • Koziński M.H., Gwarancje bankowe w międzynarodowym obrocie handlowym, PIHZ 1983.
 • Król M., Charakter prawny, rodzaje i funkcje gwarancji bankowych, „Prawo Spółek” 1997, nr 4.
 • Niezbiecka E., [w:] E. Niezbiecka, A. Jakubecki, J. Mojak, Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych, Kraków 2000.
 • Olechowski M., Charakter prawny gwarancji bankowej, PiP 1997.
 • Pisuliński J., Niektóre zagadnienia związane z  gwarancją bankową, „Prawo Bankowe” 1998, nr 4.
 • Pisuliński J., Charakter prawny gwarancji bankowej, „Monitor Podatkowy” 1994, nr 2.
 • Pisuliński J., [w:] M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, J. Pisuliński, W. Pyzioł, Prawo bankowe.Komentarz, Warszawa 2007.
 • Pisuliński J., Tracz G., Zabezpieczenie wierzytelności umownych w  obrocie gospodarczym, [w:] S. Włodyka (red.), System prawa handlowego, t. 5: Prawo umów handlowych, Warszawa 2014.
 • Pyziak-Szafnicka M., Gwarancja autonomiczna, „Przegląd Prawa Handlowego” 1994, nr 2.
 • Pyzioł W., Umowa gwarancji bankowej, [w:] Prawo umów w obrocie gospodarczym, Kraków 1994.
 • Radwański Z., [w:] J. Panowicz-Lipska (red.), Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 1996.
 • Radwański Z., [w:] J. Panowicz-Lipska (red.), System prawa prywatnego, t. 8: Prawo zobowiązań, Warszawa 2004.
 • Rudnicki S., Zabezpieczenia majątkowe wierzytelności pieniężnych, Zielona Góra 1992.
 • Safjan M., Umowy związane z obrotem gospodarczym jako najważniejsza kategoria czynności handlowych, PPH 1998, nr 2.
 • Smykla B., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Sośniak M., Zacharasiewicz F., Import kompletnych obiektów przemysłowych, Warszawa 1977.
 • Spyra T., Charakter prawny gwarancji bankowej, ABC nr 70396.
 • Spyra T., [w:] F. Zoll (red.), Prawo bankowe. Komentarz, t. 1, Kraków 2005.
 • Srokosz W., Charakter prawny gwarancji bankowej, PPH 2000, nr 2.
 • Szpunar A., Zabezpieczenia osobiste wierzytelności, Sopot 1997.
 • Tracz G., Gwarancja bankowa – zobowiązanie kauzalne czy abstrakcyjne?, „Prawo Bankowe” 1994, nr 2.
 • Tracz G., Umowa gwarancji, Kraków 1998.
 • Trzaskowski R., Właściwość (natura) zobowiązaniowego stosunku prawnego jako ograniczenie zasady swobody kształtowania treści umów, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2000, nr 2.
 • Trzaskowski R., Poręczenie i gwarancja bankowa, Warszawa 2011.
 • Zawada K., [w:] System prawa prywatnego, t. 8: Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa 2011.
 • Zaradkiewicz K., Numerus apertus abstrakcyjnych czynności prawnych w  polskim prawie cywilnym?, KPP 1992, nr 2.
 • Zaradkiewicz K., Numerus apertus abstrakcyjnych czynności prawnych w polskim prawie cywilnym, KPP 1999.
 • Zimmermann R., Gwarancja Bankowa, Sopot 1999.
 • Żuławska C., Gwarancja bankowa. Uwagi o funkcji i konstrukcji, [w:] Studia z prawa gospodarczego i handlowego, Kraków 1996.
 • A. Szpunar, Glosa do uchwały SN z dnia 16 kwietnia 1993 r., III CZp 16/93, PiP 1993.
 • Bączyk M., Glosa do wyroku SN z 16 marca 1994 r., „Prawo Bankowe 1994”, nr 4.
 • Szostak R., Glosa do uchwały SN z 24 czerwca 1992, sygn. akt III CZP 78/92, „Przegląd Sądowy” 1993, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c685354-ed2e-4e82-8ac5-8f36cdd836b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.