PL EN


2014 | 5 | 1 | 168-179
Article title

Idea kształcenia ustawicznego w kraju o gospodarce opartej na wiedzy

Content
Title variants
EN
Idea lifelong learning in the country a knowledge-based economy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obecnie edukacja jest bardziej niż kiedykolwiek wcześniej niezbędnym czynnikiem w kształtowaniu osobowości człowieka, przygotowania go do wyzwań teraźniejszości i przyszłości, które nie dotyczą już jednak wyłącznie dzieci i młodzieży, ale są postrzegane jako edukacja permanentna jednostki. Edukacja dostarcza nie tylko wiedzy potrzebnej do wykonywania pracy zawodowej, ale ma także wpływ na kształtowanie osobowości i charakteru człowieka. Współczesne procesy zachodzące na świecie wprowadzają głębokie zmiany w życiu codziennym i w obszarze pracy zawodowej, co wiąże się ze wzrastającą indywidualną odpowiedzialnością za jakość wykształcenia, posiadanej wiedzy i kompetencji. Z kolei proces kształcenia potwierdza to, iż intencjonalne uczenie staje się czynnikiem różnicującym w coraz wyższym stopniu zdolności jednostek do dostosowania się do bezustannie zmieniającej się rzeczywistości, zarówno środowiska pracy, jak i innych sfer życia społecznego. Ponadto oświata we współczesnym świecie przestała być samodzielnie funkcjonującą dziedziną znajdującą się na uboczach wielkich zdarzeń ekonomicznych i politycznych. W skali globalnej, regionalnej i lokalnej przemiany, które mają miejsce, kształtują nowy typ społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, a możliwości rozwojowe gospodarek zależą bardziej niż kiedykolwiek od jakości kapitału ludzkiego. Istnienie silnych gospodarczo państw i społeczeństw nie zależy od siły militarnej, lecz od siły ekonomicznej, która będzie miało swoje źródło w zasobach wiedzy, jakie są gromadzone i wykorzystywane. Dlatego też systemy oświaty postrzegane jako źródło dobrobytu stały się obiektem zainteresowania większości rządów państw na świecie.
EN
Today, education is more than ever indispensable factor in shaping human personality prepare it for the challenges of the present and the future that do not apply, however, only have children and young people, but are seen as permanent education units. Education not only provides the knowledge needed to perform the work, but also has an effect on the personality and human nature. Modern processes in the world bring profound changes in daily life and work area, which is associated with increased individual responsibility for the quality of education, knowledge and competence. In turn, the learning process confirms that the intentional learning becomes a differentiating factor in getting a higher degree of ability of individuals to adapt to the constantly changing Aug fact, both the work environment and other spheres of social life. In addition, education in the modern world has ceased to be self-functioning area located on uboczach great economic and political events. The global, regional and local changes that are taking place shaping a new type of society based on knowledge and information, and the possibility of development of economies depend more than ever on the quality of human capital. The existence of economically strong countries and societies does not depend on military strength, but the strength of the economy, which will have its source in knowledge resources that are collected and used. Therefore, educational systems seen as a source of wealth is of interest to most governments in the world.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
168-179
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Fazlagić J. (2009), Gospodarka oparta na wiedzy, „Edukacja i Dialog”, nr 3.
  • http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/2/id/12 (z dn. 25.03.2013 r.).
  • Kruszewski Z.P., Półturzycki J., Wesołowska E.A. (red.) (2003), Kształcenie ustawiczne – idee i doświadczenia, Płock.
  • Kształcenie ustawiczne w Polsce (2003), Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, „Niebieskie Księgi”, nr 8.
  • Okoń W. (1970), Zarys dydaktyki ogólnej, Warszawa.
  • Półturzycki J. (1981), Tendencje rozwojowe kształcenia ustawicznego, Warszawa.
  • Recommendation on the development of adult education, adopted by the General Conference at its nineteenth Session, Nairobi, UNESCO, 26 November 1976.
  • Sowiński S., Zenderowski R. (2003), Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, Wrocław.
  • Staszewicz M. (2009), Nauczyciel cybergeneracji, „Edukacja i Dialog”, nr 3.
  • Symela K. (1997), Zasady wdrażania i oceny modułowych programów szkolenia dorosłych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c6e820d-8a23-469a-bca4-6b50b3ba616f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.